කර්ම විපාක - රිදියගම සුධම්මාභිවංශ හිමි.pdf
බාගත කිරීම් ගණන : 9,913
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2017-10-18
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 1.4MB