මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
Scan කළ මුල් මුද්‍රණය ගොනු: 30, ප්‍රමාණය: 227 MB රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි
Abhidharma Maragaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 10 MB
Abhidharmaye Mulika Karunu.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 5 MB
Bauddhayage Athpotha.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 6 MB
Bauddhayage Athpotha with Patuna.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 6 MB
Bodhi Pakshika Dharma Wistharaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 7 MB
Bodhi Poojawa.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 3 MB
Buddha Neethi Sangrahaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 5 MB
Buddha_Neethi_Sangrahaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
Chathalisakara Maha Vipassana Bhawanawa.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 4 MB
Chathurarya Sathya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 5 MB
Dharma Vinishchaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 7 MB
Keles Ekdahas Pansiyaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 10 MB
Mangala Dharma Wistharaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 11 MB
Mekala Niwunu Aththo.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 3 MB
Nirvana Winishchaya Ha Punaruthpaththi Kramaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 4 MB
Paramitha Prakaranaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 8 MB
Patichcha Samuppada Vivarana.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 8 MB
Patthana Maha Prakarana Sannaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 31 MB
Pohoya Dinaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 5 MB
Punyopadeseya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 5 MB
Rerukane Chandawimala Thero.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 6 MB
Satipattana Bhawana Kramaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 4 MB
Satipattana Bhawana Wiwechanaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 5 MB
Shasanavatharanaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 11 MB
Suu Visi Maha Gunaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 14 MB
Ubhaya Prathimokshaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 4 MB
Upasampada Sheelaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 11 MB
Vidarshana Bhavana Kramaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 6 MB
Vinaya Karma.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 9 MB
Wanchaka Dhamma Ha Chithopaklesha Dharma.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 6 MB
abhidharma-margaya.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
abhidharmaye-mulika-karunu.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 776 KB
bauddhayage-athpotha.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 844 KB
bodhi-pakshika-dharma.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 813 KB
bodhi-poojawa.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 575 KB
chaththalisakara-vipassana.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 665 KB
chathurarya-sathya.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 638 KB
dharma-winishchaya.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 846 KB
keles-1500.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 939 KB
paramitha-prakaranaya.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
patichcha-samuppada-vivaranaya.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
pohoya-dinaya.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 505 KB
punyopadeshaya.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 997 KB
sathipattana-bhavana-kramaya.htm රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
shasanavatharanaya.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
suvisi-gunaya.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
ubhaya-prathimokshaya.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 469 KB
upasampada-sheelaya.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
vidarshana-bhavana-kramaya.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 795 KB
vinaya-karma.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 784 KB
wanchaka-dharma.html රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 648 KB
අභිධර්ම මාර්ගය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
අභිධර්මයේ මූලික කරුණු.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 29 MB
උපසම්පදා ශීලය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
උභය ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
කෙලෙස් එක්දහස් පන්සියය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
ධර්‍ම විනිශ්චය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
නිර්වාණ විනිශ්චය හා පුනුරුප්පත්ති ක්‍රමය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 4 MB
පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය.pdf කලුසුදු රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 31 MB
පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය 1956.pdf grayscale රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 163 MB
පටිච්චසමුප්පාද විවරණය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
පාරමිතා ප්‍ර‍කරණය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 3 MB
පුණ්‍යෝපදේශය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
පොහොය දිනය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
බුද්ධ නීති සංග්‍ර‍හය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
බෝධි පූජාව.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විස්තරය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
බෞද්ධයාගේ අත්පොත.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
මංගල ධර්ම විස්තරය - ගොඩිගමුවේ සෝරත හිමි.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 11 MB
මෙකල නිවුණු ඇත්තෝ - චරිතාපදානය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 124 MB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි චරිත කතාව - ඉත්තෑපාන ධම්මාලංකාර හිමි.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 6 MB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි යතුරුලියනය කල පොත් 21.zip රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 31 MB
වඤ්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
විනය කර්ම පොත.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 963 KB
ශාසනාවතරණය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 2 MB
සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍ර‍මය (බුරුමයේ).pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 1 MB
සතිපට්ඨාන භාවනා විවේචනය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 5 MB
සූවිසි මහ ගුණය.pdf රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි 14 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴