මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
බෞද්ධ සංස්කෘත මධ්‍යස්ථාන මුද්‍රණය Files: 36, Size: 2 GB 2020-03-23
AP ධම්මසඞ්ගණි අටුවාව.pdf 2020-03-23 73 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 1.pdf 2020-03-23 40 MB
AP පංචප්පකරණ අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 32 MB
AP විභංග අටුවාව.pdf 2020-03-23 84 MB
KN ආපදානපාලි අටුවාව.pdf 2020-03-23 100 MB
KN ඉතිවුත්තක අටුවාව.pdf 2020-03-23 74 MB
KN උදානපාළි අටුවාව.pdf 2020-03-23 66 MB
KN ඛුද්දකපාඨපාළි අටුවාව.pdf 2020-03-23 45 MB
KN චරියාපිටක අටුවාව.pdf 2020-03-23 63 MB
KN චූලනිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 2020-03-23 21 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 1.pdf 2020-03-23 118 MB
KN ථේරගාථා අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 48 MB
KN ධම්මපද අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 69 MB
KN නෙත්තිප්පකරණ අටුවාව.pdf 2020-03-23 50 MB
KN පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව.pdf 2020-03-23 120 MB
KN පේතවත්ථු අටුවාව.pdf 2020-03-23 43 MB
KN බුද්ධවංස අටුවාව.pdf 2020-03-23 48 MB
KN සුත්ත නිපාත අටුවාව.pdf 2020-03-23 119 MB
ආණා දේසනා කර්ම වාක්‍ය පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf 2020-04-07 293 MB
චතුභාණවාර අටුවාව.pdf 2020-03-23 65 MB
ජාතක අටුවාව 1.pdf 2020-03-23 93 MB
ජාතක අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 74 MB
ජාතක අටුවාව 3.pdf 2020-03-23 116 MB
ජාතක අටුවාව 4.pdf 2020-03-23 56 MB
ජාතක අටුවාව 5.pdf 2020-03-23 53 MB
ජාතක අටුවාව 6.pdf 2020-03-23 67 MB
ජාතක අටුවාව 7.pdf 2020-03-23 118 MB
දහම්සොඬකව - අලගියවන්න මුකවෙටිතුමා.pdf 2020-04-07 23 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 1.pdf 2020-03-23 64 MB
දීඝනිකාය අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 56 MB
ධම්මචක්ක සූත්‍ර දේසනා - බුද්ධදාස මහත්මා.pdf 2020-04-14 20 MB
පොහොය වර්ණනාව - මාපලගම සෝමිස්සර හිමි.pdf 2020-04-10 31 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 1.pdf 2020-03-23 48 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 62 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 3.pdf 2020-03-23 58 MB
මජ්ඣිම නිකාය අටුවාව 4.pdf 2020-03-23 31 MB
රතන සූත්‍රය - චිත්‍ර කතාව.pdf 2020-03-22 17 MB
වහලය ගලවන්න භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය - ඇස්වත්තේ රේවත හිමි.pdf 2020-04-13 307 MB
විමුත්ති මග්ගො - මහාරිට්ඨ උපතිස්ස ථෙර.pdf 2020-04-07 47 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 1.pdf 2020-03-23 64 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 2.pdf 2020-03-23 61 MB
සංයුක්ත නිකාය අටුවාව 3.pdf 2020-03-23 62 MB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf scanned 2020-03-27 249 MB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf 2020-03-27 2 MB
සුත්තසංගහ අටුවාව.pdf 2020-03-23 52 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴