මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
English Files: 7, Size: 308 MB 2020-12-22
වෙනත් කුඩා පොත් Files: 6, Size: 40 MB 2021-01-08
Angulimala Story.pdf 2020-11-29 31 MB
Buddha Carithaya Part 1.pdf 2020-12-22 72 MB
Buddha Carithaya Part 2.pdf 2021-01-06 70 MB
Buddha Carithaya Part 3.pdf 2021-01-10 73 MB
Buddha Carithaya Part 4.pdf 2021-01-27 13 MB
Venerable Punnika.pdf 2020-11-29 14 MB
Vishakha Part 1.pdf 2021-02-09 34 MB
pali-sinhala-dictionary-offline.zip windows linux mac 2021-02-25 3 MB
අංගුත්තර නිකාය 2 පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය 1971.pdf 2021-01-09 84 MB
අංගුත්තරනිකායට්ඨකථාටීකා - වීරවර්ධන 1930.pdf 2021-01-02 88 MB
අංගුත්තරනිකායට්ඨකථාව - රත්මලානේ ධර්මකීර්ති හිමි 1922.pdf 2021-01-02 297 MB
අංගුත්තරනිකායො පාලි - දේවමිත්ත හිමි 1893.pdf grayscale 2021-01-02 225 MB
අංගුලිමාල කතාව.pdf 2020-11-29 18 MB
අග්ගික්ඛන්ධෝපම සූත්‍රය පදාර්ත්ථ සන්න සහිත - ඩේවිඩ් සිල්වා 1914.pdf 2021-01-05 10 MB
අට්ඨකථාසුචි - කොස්ගොඩ සිරිසුමේධ හිමි 1960.pdf 2021-01-02 322 MB
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf grayscale 2021-01-02 76 MB
අනගාරික ධර්මපාල අපදානය - කේ බී සුගතදාස.pdf 2020-11-28 53 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහය - අනුරුද්ධ හිමි 1891.pdf 2021-01-02 30 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1893.pdf grayscale 2021-01-03 97 MB
අභිසම්බෝධි අලංකාරය සන්න සහිත 1897.pdf 2021-01-02 6 MB
අසංඛෙය්‍ය චක්‍රය සන්න සහිත - රතන හිමි 1910.pdf 2021-01-08 1020 KB
අසුභ භාවනා රූප සටහන්.pdf 2021-01-02 6 MB
ආශ්චර්යමත් රුවන්වැලිසෑය ප්‍රතිසංස්කරණ පින්කම.pdf 2021-01-21 6 MB
ඉතිවුත්තක පාලිය අර්ථභාව ධර්මවිස්තර සහිත - කිරිවත්තුඩුවේ ප්‍රඥාසාර හිමි 1961.pdf grayscale 2021-01-09 47 MB
ඉබේ සකුව - කුමාරතුංග මුනිදාස.pdf 2020-12-01 16 MB
එළුඡන්දසය - භද්‍ර හිමි 1874.pdf 2021-01-06 8 MB
ඕවාදප්‍රාතිමෝක්ෂය 1897.pdf 2021-01-02 3 MB
කච්චායන ධාතු මඤ්ජුසාව සන්න සහිත - ධම්මසිරි හිමි.pdf 2021-01-08 7 MB
කච්චායන භේදය - මාතර ධම්මවංශ හිමි, ලද්දුව සෝමරත්න හිමි 1906.pdf 2021-01-08 23 MB
කච්චායන වුත්ති - කච්චායන හිමි, සංඝනන්දි හිමි 1904.pdf 2021-01-06 19 MB
කච්චායනවණ්ණනා - මහාවිජිතාවි හිමි 1905.pdf 2021-01-06 81 MB
කච්චායනවිග්ගහටීකා - සිරිසුමේධතිස්ස හිමි 1912.pdf 2021-01-06 16 MB
කථින විනිශ්චය - කපුගම සද්ධම්මවංශපාල හිමි 1909.pdf 2021-01-08 9 MB
කර්ම වර්ණනාව - මලලගම විජයනාග හිමි.pdf 2020-12-01 24 MB
කර්ම විභාගය - ඉස්වැල්ලේ ජිනරතන හිමි 1929.pdf 2021-01-08 23 MB
කාරක පුප්ඵ මඤ්ජරී - භණ්ඩාර රාජගුරු 1899.pdf 2021-01-02 53 MB
කුදුසික සන්න සහිත - ධර්මශ්‍රී හිමි 1894.pdf 2021-01-02 34 MB
ඛුද්දකපාඨ ධම්මපද උදාන ඉතිවුත්තක පාළි - අරංගල සිරිධම්ම හිමි 1926.pdf 2021-01-09 34 MB
ගෞතම කේන්ද්‍රය - බලංගොඩ ජයසේකර.pdf 2021-01-02 4 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය 1.pdf 2020-12-22 77 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය 2.pdf 2021-01-06 74 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය 3.pdf 2021-01-10 75 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය 4.pdf 2021-01-27 13 MB
චතුරාර්ය්‍ය සත්‍යය විභාගය - වැලිවිට සරණංකර හිමි 1927.pdf 2021-01-08 7 MB
චරක සංහිතාව - බුද්ධදාස 1960.pdf 2021-01-02 302 MB
චූලරාජ සහ මහාරාජ පිරිත සියම් දේශයේ - සුභූති හිමි 1897.pdf 2021-01-08 5 MB
ජාතක සංග්‍රහය - පලන්නොරුවේ විමලධම්ම හිමි 1965.pdf 2021-01-05 4 MB
ජිනවචන කෝෂය - මාවිත්තර රේවත හිමි 1956.pdf 2021-01-03 127 MB
ජිනාලංකාරවර්ණනාව - බුද්ධරක්ඛිත හිමි 1913.pdf 2021-01-03 51 MB
ථූපවංශය පාළි - ධම්මරතන හිමි.pdf 2021-01-08 15 MB
දසදාන වස්තුප්ප්‍රකරණය 1 - මරදාන පිරිස් සිල්වා 1898.pdf 2021-01-02 8 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1929.pdf 2021-01-09 38 MB
ධර්මදූතයා - මාවිත්තර රේවත හිමි 1922.pdf 2021-01-08 12 MB
ධර්මපාල ප්‍රතිරාවය - ආනන්ද ගුරුගේ.pdf 2020-11-28 185 MB
ධර්මපාල ලිපි - ආනන්ද ගුරුගේ 1963.pdf 2021-01-14 94 MB
ධාත්වත්ථදීපනී - හිඟුල්වළ ජිනරතන හිමි 1895.pdf 2021-01-08 19 MB
නාමමාලා හෙවත් නාම වරනැගිල්ල - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1876.pdf grayscale 2021-01-08 47 MB
නාමරූපසමාසය - සිලිපිටපත.pdf 2020-11-28 24 MB
නෙත්තිප්‍රදීපය - රත්මලානේ ධර්මාරාම 1900.pdf 2021-01-02 16 MB
පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය 1956.pdf grayscale 2021-01-02 163 MB
පරමාර්ත්ථ ප්‍රකාශනිය සහ සන්නය.pdf 2021-01-08 3 MB
පරිත්‍රාණ ප්‍රශ්නය - බැලගම සුබෝදානන්ද හිමි 1910.pdf 2021-01-08 11 MB
පාතිමොක්ඛ සාරය - ඤාණසාර හිමි 1935.pdf 2021-01-02 5 MB
පාලි නාම ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල හා ආඛ්‍යාත ව්‍යාඛ්‍යා 1873.pdf 2021-01-06 11 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 2020-11-29 46 MB
පුණ්නිකා රහත් තෙරණිය.pdf 2020-11-29 8 MB
පුරාණ නාමාවලිය - නල්ලූරුතුනයා 1923.pdf 2021-01-06 6 MB
පුරාණ සර්ප විෂ චිකිත්සා 1948.pdf 2021-01-06 11 MB
පූජාවලිය සිතියම් සහිත - වේරගොඩ අමරමෝලි හිමි 1953.pdf 2021-01-02 146 MB
බාලප්පබෝධනය - සුධම්මාලංකාර හිමි 1913.pdf 2021-01-02 27 MB
බාලාවතාර බලනසන්නය.pdf 2021-01-02 32 MB
බාලාවතාර සුගණ්ඨිසාරය - කහාවේ රතනසාර හිමි 1905.pdf 2021-01-02 19 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf cleaned 2021-01-02 67 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර නිර්දේශය - බටුවන්තුඩුවේ සිල්වා, සුගුණසාර හිමි 1915.pdf 2021-01-08 13 MB
භෛෂජ්‍යදර්පණය - පෙරේරා.pdf 2021-01-02 13 MB
මජ්ඣිමනිකායො පාලි - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි 1937.pdf 2021-01-08 186 MB
මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - බුද්ධරක්ඛිත සාරානන්ද හිමි 1915.pdf 2021-01-08 35 MB
මුලුසික සන්නය 1887.pdf 2021-01-02 8 MB
රසවාහිනී ග්‍රන්ථිපදාර්ත්ථ විවරණය - සුමතිපාල හිමි, සීලක්ඛන්ධ හිමි 1913.pdf 2021-01-06 39 MB
රසවාහිනී ගාථාසන්නය - මුල්ලේරියාවේ විපුලසාර හිමි 1913.pdf 2021-01-06 35 MB
රසවාහිනී ටීකා සාරත්ථ දීපිකා - සිද්ධාර්ථ හිමි 1907.pdf 2021-01-06 15 MB
රසවාහිනී පාළි - සරණතිස්ස හිමි 1913.pdf 2021-01-06 51 MB
රූපමාලා විභත්‍යත්ථප්පකාසිනි - සුනන්ද හිමි 1873.pdf 2021-01-06 17 MB
විනය මහාවග්ග පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි 1933.pdf 2021-01-09 74 MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2020.pdf 2021-01-25 35 MB
විශාඛා උපාසිකාවගේ කතාව 1.pdf 2021-02-09 31 MB
විශුද්ධිමාර්ගය සන්නය 1 සහ 2 - පරාක්‍රමබාහු රජු 1847.pdf 2021-01-06 124 MB
විසුද්ධිමග්ගටීකා 2 පරමත්ථමඤ්ජුසා - ධම්මපාල ථෙර 1930.pdf 2021-01-05 109 MB
විසුද්ධිමග්ගො පාළි - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි 1914.pdf 2021-01-06 104 MB
ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකා චරිත සිතුවම් සහිත - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි 1957.pdf 2021-01-03 85 MB
ශ්‍රී සද්ධර්ම කෝෂය - මැන්දිස් ගුණසේකර 1928.pdf v2 2021-01-03 194 MB
ශ්‍රී සද්ධර්මාවවාද සංග්‍රහය - තිබ්බොටුවාවේ බුද්ධරක්ෂිත හිමි 1956.pdf 2021-01-03 109 MB
ශ්‍රී සුමංගල සිංහල ශබ්දකෝෂය 1 අ-න - වැලිවිටියේ සෝරත හිමි 1952.pdf 2021-01-08 147 MB
ශිලාලේඛන සංග්‍රහය අශෝක ලිපි - වික්‍රමසූරිය 1929.pdf 2021-01-02 25 MB
සංවාස දීපනිය - විසුද්ධාරාමික හිමි, සිරිධම්ම හිමි.pdf 2020-12-04 8 MB
සංස්කෘත ශබ්දමාලාව - රත්මලානේ ධම්මාලෝක හිමි, ධම්මාරාම හිමි 1876.pdf 2021-01-02 7 MB
සතරපාරාජිකා විනිශ්චය පෙල සහිත 1897.pdf 2021-01-02 4 MB
සද්ධර්මරත්නාකරය - විමලකීර්ත්ති හිමි 1923.pdf 2021-01-05 103 MB
සන්න සහිත වුත්තෝදය - විමලජෝති හිමි 1915.pdf 2021-01-02 11 MB
සමන්තපාසාදිකා විනයසංවණ්ණානා 1916.pdf 2021-01-03 201 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf grayscale 2021-01-02 95 MB
සරණ ගමන විනිශ්චය - ඤාණාලංකාර හිමි සිරිධම්ම හිමි.pdf 2020-11-29 6 MB
සරළ සිංහල මිලින්ද ප්‍රශ්නය - R. Gamini Gunasiri.pdf full scan 2021-02-23 54 MB
සාමණේර ප්‍රශ්න සන්නය - බෙන්තර සරණංකර හිමි 1899.pdf 2021-01-08 42 MB
සාරාර්ත්ථ සංග්‍රහව - වැලිවිට සරණංකර හිමි 1913.pdf 2021-01-05 89 MB
සිතියම් සහිත සිංහල ථූපවංශය - ගලගම සරණංකර හිමි 1955.pdf 2021-01-02 77 MB
හිතෝපදේශ සන්නය - වැලිගම සුමංගල හිමි 1878.pdf 2021-01-08 65 MB
හෙළදිව් අබිදානවත - කවිකුලතිලක සරණපාල හිමි 1917.pdf 2021-01-06 4 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴