මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
Sama_Sathalis_Karmasthana.htm භාවනා කමටහන් 4 MB
Vishuddhi_Margaya.htm භාවනා කමටහන් 9 MB
satipattana-vipassana.html භාවනා කමටහන් 867 KB
ආනාපානසති දේශනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 21 MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf scanned භාවනා කමටහන් 12 MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 512 KB
ආනාපානසති භාවනාව - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 6 MB
ආනාපානසති භාවනාව අර්ථ විවරණ සහිත - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2021.pdf භාවනා කමටහන් 90 MB
කමටහන් දේශනා - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 4 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf scanned v1 භාවනා කමටහන් 120 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf scanned v2 භාවනා කමටහන් 147 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf typed 2021 භාවනා කමටහන් 3 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.docx typed 2021 භාවනා කමටහන් 1 MB
කර්මස්ථාන විභාවිනි - මඩවල ධම්මතිලක හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 43 MB
නව අරහාදී බුදු ගුණ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 4 MB
පා අවුක් භාවනා මාර්ගය (සමථ - විපස්සනා).pdf භාවනා කමටහන් 5 MB
බුද්ධානුස්සති සහ චතුවිශාරද භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 24 MB
බුදුගුණ භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 579 KB
බෞද්ධ භාවනා - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 54 MB
භාවනා දීපනිය - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි 1998.pdf භාවනා කමටහන් 16 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 1-2.pdf භාවනා කමටහන් 8 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 3-4.pdf භාවනා කමටහන් 13 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 5-6.pdf භාවනා කමටහන් 9 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 7-8.pdf භාවනා කමටහන් 15 MB
මාන මද නිරෝධය - පැලෑණේ වජිරඥාන හිමි 1954.pdf භාවනා කමටහන් 25 MB
මෛත්‍රී අශුභ මරණසති භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 13 MB
මොක්පුර රන්දොර all books - පාඖක් ශයාඩෝ.pdf භාවනා කමටහන් 173 MB
විදර්ශනා ගුරු පොත - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 12 MB
විදර්ශනා භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි 1997.pdf භාවනා කමටහන් 6 MB
විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය - මහාසී සයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 10 MB
විපස්සනාව පෙළගැස්ම - මහාසී සයාඩෝ හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 1 MB
විමුක්ති සංග්‍රහය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 20 MB
විමුත්ති මග්ගො - මහාරිට්ඨ උපතිස්ස ථෙර.pdf භාවනා කමටහන් 47 MB
විශුද්ධි භාවනාව - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 6 MB
විශුද්ධි මාර්ග මහා සන්නය - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 592 MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf scanned භාවනා කමටහන් 34 MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 6 MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf old scanned භාවනා කමටහන් 57 MB
විශුද්ධිමාර්ගය සන්නය 1 සහ 2 - පරාක්‍රමබාහු රජු 1847.pdf භාවනා කමටහන් 124 MB
විසුද්ධිමග්ගො පාළි - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි 1914.pdf භාවනා කමටහන් 104 MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf scanned භාවනා කමටහන් 75 MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 2 MB
සක්මන - උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 8 MB
සතිපට්ඨාන භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 42 MB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf scanned භාවනා කමටහන් 171 MB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 1 MB
සම සතළිස් කර්මස්ථාන භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf භාවනා කමටහන් 761 KB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴