මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
ආතාපි කලුසුදු ගොනු: 57, ප්‍රමාණය: 885 MB බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය
00-Introduction හැඳින්වීම.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 697 KB
01 පාරාජිකා පාළි - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 21 MB
01-VP-Parajika Pali.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 172 MB
02 පාචිත්තිය පාළි 1 භික්ෂු විභංගය - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 14 MB
02-VP-Pacittiya Pali 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 101 MB
03 පාචිත්තිය පාළි 2 භික්ෂුණි විභංගය - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 11 MB
03-VP-Pacittiya Pali 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 74 MB
04 මහාවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 20 MB
04-VP-Mahavagga Pali 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 144 MB
05 මහාවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
05-VP-Mahavagga Pali 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 93 MB
06 චුල්ලවග්ග පාළි 1 - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 14 MB
06-VP-Chullavagga Pali 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 89 MB
07 චුල්ලවග්ග පාළි 2 - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 17 MB
07-VP-Chullavagga Pali 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 125 MB
08 පරිවාර පාළි 1 - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 10 MB
08-VP-Parivara Pali 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 67 MB
09 පරිවාර පාළි 2 - විනය.pdf ආතාපි කලුසුදු 8 MB
09-VP-Parivara Pali 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 66 MB
10 දීඝ නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 20 MB
10-DN-Digha Nikaya 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 134 MB
11 දීඝ නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
11-DN-Digha Nikaya 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 130 MB
12 දීඝ නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 17 MB
12-DN-Digha Nikaya 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 114 MB
13 මජ්ඣිම නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 28 MB
13-MN-Majjhima Nikaya 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 161 MB
14 මජ්ඣිම නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 20 MB
14-MN-Majjhima Nikaya 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 174 MB
15 මජ්ඣිම නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 15 MB
15-MN-Majjhima Nikaya 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 141 MB
16 සංයුත්ත නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 14 MB
16-SN-Samyutta Nikaya 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 95 MB
17 සංයුත්ත නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 14 MB
17-SN-Samyutta Nikaya 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 100 MB
18 සංයුත්ත නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 14 MB
18-SN-Samyutta Nikaya 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 111 MB
19 සංයුත්ත නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 20 MB
19-SN-Samyutta Nikaya 4.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 152 MB
20 සංයුත්ත නිකාය 5-1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 13 MB
20-SN-Samyutta Nikaya 5-1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 92 MB
21 සංයුත්ත නිකාය 5-2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 11 MB
21-SN-Samyutta Nikaya 5-2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 79 MB
22 අංගුත්තර නිකාය 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 21 MB
22-AN-Anguttara Nikaya 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 116 MB
23 අංගුත්තර නිකාය 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 18 MB
23-AN-Anguttara Nikaya 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 111 MB
24 අංගුත්තර නිකාය 3 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 15 MB
24-AN-Anguttara Nikaya 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 90 MB
25 අංගුත්තර නිකාය 4 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
25-AN-Anguttara Nikaya 4.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 99 MB
26 අංගුත්තර නිකාය 5 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
26-AN-Anguttara Nikaya 5.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 112 MB
27 අංගුත්තර නිකාය 6 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 19 MB
27-AN-Anguttara Nikaya 6.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 140 MB
28 ඛුද්දක පාඨ - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 18 MB
28-KN-Khuddakapatha Dhammapada Udana Itivuttaka.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 102 MB
29 සුත්ත නිපාතය - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 10 MB
29-KN-Suttanipato.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 65 MB
30 විමානවත්ථු පාළි පේතවත්ථු පාළි - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 12 MB
30-KN-Vimanavatthu Petavatthu.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 81 MB
31 ථෙරගාථා පාළි ථෙරීගාථා පාළි - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 11 MB
31-KN-Theragatha.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 52 MB
31-KN-Therigatha.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 22 MB
32 ජාතක පාළි 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 15 MB
32-KN-Jataka Pali 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 101 MB
33 ජාතක පාළි 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 12 MB
33-KN-Jataka Pali 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 82 MB
34 ජාතක පාළි 3 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 14 MB
34-KN-Jataka Pali 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 87 MB
35 මහා නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 26 MB
35-KN-Mahaniddesa Pali.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 168 MB
36 චූල නිද්දේස පාළි - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 19 MB
36-KN-Cullaniddesa Pali.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 137 MB
37 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 19 MB
37-KN-Patisambhidamaggappakarana 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 116 MB
38 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 10 MB
38-KN-Patisambhidamaggappakarana 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 54 MB
39 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 1 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 19 MB
39-KN-Apadana Thera Apadana 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 112 MB
40 අපදාන පාලි - භික්ඛූ අපදාන 2 - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 13 MB
40-KN-Apadana Thera Apadana 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 71 MB
41 අපදාන පාලි - භික්ඛූනී අපදාන - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 7 MB
41-KN-Apadana Theri Apadana.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 40 MB
42 බුද්ධවංස පාළි චරියාපිටක පාළි - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 8 MB
42-KN-Buddhavamsa Chariyapitaka Pali.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 54 MB
43 නෙත්තිප්පකරණ - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 9 MB
43-KN-Nettippakarana.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 62 MB
44 පෙටකොපදෙසො - සූත්‍ර.pdf ආතාපි කලුසුදු 11 MB
44-KN-Petakopadeso.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 68 MB
45 ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
45-AP-Dhammasanganippakarana.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 115 MB
46 විභංග ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 9 MB
46-AP-Vibhangappakarana 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 87 MB
47 විභංග ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 9 MB
47-AP-Vibhangappakarana 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 72 MB
48 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 13 MB
48-AP-Kathavastuprakarana 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 89 MB
49 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 12 MB
49-AP-Kathavastuprakarana 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 79 MB
50 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 10 MB
50-AP-Kathavastuprakarana 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 60 MB
51 ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 13 MB
51-AP-Dhatukatha Puggalapannattippakarana.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 80 MB
52 යමක ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
52-AP-Yamakappakarana 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 118 MB
53 යමක ප්‍රකරණ 2-1 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 26 MB
53-AP-Yamakappakarana 2-1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 172 MB
54 යමක ප්‍රකරණ 2-2 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 19 MB
54-AP-Yamakappakarana 2-2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 124 MB
55 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 16 MB
55-AP-Patthanappakarana 1.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 129 MB
56 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 21 MB
56-AP-Patthanappakarana 2.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 147 MB
57 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3 - අභිධම්ම.pdf ආතාපි කලුසුදු 35 MB
57-AP-Patthanappakarana 3.pdf බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය 132 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴