මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1893.pdf grayscale 2021-01-03 97 MB
එළුඡන්දසය - භද්‍ර හිමි 1874.pdf 2021-01-06 8 MB
කච්චායන ධාතු මඤ්ජුසාව සන්න සහිත - ධම්මසිරි හිමි.pdf 2021-01-08 7 MB
කච්චායන භේදය - මාතර ධම්මවංශ හිමි, ලද්දුව සෝමරත්න හිමි 1906.pdf 2021-01-08 23 MB
කච්චායන වුත්ති - කච්චායන හිමි, සංඝනන්දි හිමි 1904.pdf 2021-01-06 19 MB
කච්චායනවණ්ණනා - මහාවිජිතාවි හිමි 1905.pdf 2021-01-06 81 MB
කච්චායනවිග්ගහටීකා - සිරිසුමේධතිස්ස හිමි 1912.pdf 2021-01-06 16 MB
කාරක පුප්ඵ මඤ්ජරී - භණ්ඩාර රාජගුරු 1899.pdf 2021-01-02 53 MB
ධාත්වත්ථදීපනී - හිඟුල්වළ ජිනරතන හිමි 1895.pdf 2021-01-08 19 MB
නාමමාලා හෙවත් නාම වරනැගිල්ල - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1876.pdf grayscale 2021-01-08 47 MB
පාලි නාම ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල හා ආඛ්‍යාත ව්‍යාඛ්‍යා 1873.pdf 2021-01-06 11 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf 2020-11-29 46 MB
පුරාණ නාමාවලිය - නල්ලූරුතුනයා 1923.pdf 2021-01-06 6 MB
බාලප්පබෝධනය - සුධම්මාලංකාර හිමි 1913.pdf 2021-01-02 27 MB
බාලාවතාර බලනසන්නය.pdf 2021-01-02 32 MB
බාලාවතාර සුගණ්ඨිසාරය - කහාවේ රතනසාර හිමි 1905.pdf 2021-01-02 19 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf cleaned 2021-01-02 67 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර නිර්දේශය - බටුවන්තුඩුවේ සිල්වා, සුගුණසාර හිමි 1915.pdf 2021-01-08 13 MB
රූපමාලා විභත්‍යත්ථප්පකාසිනි - සුනන්ද හිමි 1873.pdf 2021-01-06 17 MB
සංස්කෘත ශබ්දමාලාව - රත්මලානේ ධම්මාලෝක හිමි, ධම්මාරාම හිමි 1876.pdf 2021-01-02 7 MB
සන්න සහිත වුත්තෝදය - විමලජෝති හිමි 1915.pdf 2021-01-02 11 MB
හෙළදිව් අබිදානවත - කවිකුලතිලක සරණපාල හිමි 1917.pdf 2021-01-06 4 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴