මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
Pali Alphabet (Sinhala-Roman-Burmese).pdf පාලි භාෂාව 3 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf කලුසුදු පාලි භාෂාව 39 MB
අභිධානප්පදීපිකා සුචි - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1893.pdf grayscale පාලි භාෂාව 97 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි.pdf පාලි භාෂාව 43 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf old පාලි භාෂාව 21 MB
අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි.pdf පාලි භාෂාව 68 MB
ආඛ්‍යාත නය දීපනිය.pdf පාලි භාෂාව 101 MB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.docx පාලි භාෂාව 53 KB
උපසග්ගත්ථසඞ්ගහො - රූපසිද්ධි.pdf පාලි භාෂාව 738 KB
එළුඡන්දසය - භද්‍ර හිමි 1874.pdf පාලි භාෂාව 8 MB
කච්චායන -රූ.සි -බාලාවතාර.xlsx පාලි භාෂාව 54 KB
කච්චායන ඡබ්බිධ සුත්තවණ්ණනා - වීරාගල ඉන්දජෝති හිමි ඌරාගහ සද්ධාරාම හිමි 1928.pdf පාලි භාෂාව 139 MB
කච්චායන ධාතු මඤ්ජුසාව සන්න සහිත - ධම්මසිරි හිමි.pdf පාලි භාෂාව 7 MB
කච්චායන භේදය - මාතර ධම්මවංශ හිමි, ලද්දුව සෝමරත්න හිමි 1906.pdf පාලි භාෂාව 23 MB
කච්චායන භේදය - සන්න සහිත.pdf පාලි භාෂාව 90 MB
කච්චායන වුත්ති - කච්චායන හිමි, සංඝනන්දි හිමි 1904.pdf පාලි භාෂාව 19 MB
කච්චායන සන්නය.pdf පාලි භාෂාව 163 MB
කච්චායන සූත්‍ර අකාරාදිය.docx පාලි භාෂාව 58 KB
කච්චායන සූත්‍ර පාඨය - සන්න සහිත.pdf පාලි භාෂාව 154 MB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.docx පාලි භාෂාව 64 KB
කච්චායන සූත්‍රපාඨ.pdf පාලි භාෂාව 275 KB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය.pdf පාලි භාෂාව 12 MB
කච්චායනය ව්‍යාකරණය සහ හැඳින්වීම.pdf පාලි භාෂාව 68 MB
කච්චායනවණ්ණනා - මහාවිජිතාවි හිමි 1905.pdf පාලි භාෂාව 81 MB
කච්චායනවිග්ගහටීකා - සිරිසුමේධතිස්ස හිමි 1912.pdf පාලි භාෂාව 16 MB
කථාසල්ලාපසික්ඛා හෙවත් පාළි කථා පුහුණුව - බුරුමයේ ජනකාභිවංස හිමි.pdf පාලි භාෂාව 57 MB
කාරක පුප්ඵ මඤ්ජරී - භණ්ඩාර රාජගුරු 1899.pdf පාලි භාෂාව 53 MB
ගැටලු පද.docx පාලි භාෂාව 125 KB
ගැටලු පද.pdf පාලි භාෂාව 1 MB
ධාත්වත්ථදීපනී - හිඟුල්වළ ජිනරතන හිමි 1895.pdf පාලි භාෂාව 19 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා.pdf පාලි භාෂාව 30 MB
ධාත්වත්ථවණ්ණනා low quality.pdf පාලි භාෂාව 98 MB
ධාත්වත්ථසංගහො.pdf පාලි භාෂාව 23 MB
ධාතුපාඨවිලාසිනිය හා සන්නය - ඤාණතිලක හිමි 1926.pdf පාලි භාෂාව 33 MB
නයපරීක්ෂණය - handwritten.pdf පාලි භාෂාව 16 MB
නාමමාලා - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1965.pdf කලුසුදු පාලි භාෂාව 121 MB
නාමමාලා හෙවත් නාම වරනැගිල්ල - වස්කඩුවේ සුභූති හිමි 1876.pdf grayscale පාලි භාෂාව 47 MB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.docx පාලි භාෂාව 386 KB
නිපාතත්ථසඞ්ගහො.pdf පාලි භාෂාව 2 MB
පදරූපසිද්ධි සහ රූපසිද්ධිටීකා.pdf පාලි භාෂාව 44 MB
පදසාධනටීකා බුද්ධිප්පසාදනී - තොටගමුවේ රාහුල හිමි 1908.pdf පාලි භාෂාව 205 MB
පාලි අකුරු උච්චාරණය.pdf පාලි භාෂාව 3 MB
පාලි නාම ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල හා ආඛ්‍යාත ව්‍යාඛ්‍යා 1873.pdf පාලි භාෂාව 11 MB
පාලි ව්‍යාකරණ සමාලෝචනා.pdf පාලි භාෂාව 12 MB
පාලි හෝඩිය.pdf පාලි භාෂාව 394 KB
පාලි හෝඩිය.xlsx පාලි භාෂාව 12 KB
පාලිගද්‍යපද්‍යරචනා - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි භාෂාව 8 MB
පාලිවාක්‍ය විවේචනය.pdf පාලි භාෂාව 24 MB
පාලිවාක්‍යරචනාව සහ පරිවර්තනපරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf පාලි භාෂාව 23 MB
පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා - විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි.pdf පාලි භාෂාව 16 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ද්විතීය භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි 1913.pdf පාලි භාෂාව 81 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී නවීන භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf පාලි භාෂාව 74 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ප්‍රථම භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි.pdf පාලි භාෂාව 46 MB
පුරාණ නාමාවලිය - නල්ලූරුතුනයා 1923.pdf පාලි භාෂාව 6 MB
බාලප්පබෝධනය - සුධම්මාලංකාර හිමි 1913.pdf පාලි භාෂාව 27 MB
බාලාවතාර ටීකා - හික්කඩුවේ සුමංගල හිමි 1892.pdf පාලි භාෂාව 345 MB
බාලාවතාර පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං.pdf පාලි භාෂාව 83 MB
බාලාවතාර පුරාණ ටීකා - උත්තම මංගල බුද්ධඝෝෂ හිමි.pdf පාලි භාෂාව 33 MB
බාලාවතාර පෙළ - පඤ්ඤාපාරමි එකතුව 2021.pdf පාලි භාෂාව 572 KB
බාලාවතාර බලන සන්නය - එල්ලාවල සංකිච්ච හිමි 1899.pdf grayscale පාලි භාෂාව 32 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා.pdf පාලි භාෂාව 659 MB
බාලාවතාර වර්ණනාව - තත්වදීපිකා - Print.pdf පාලි භාෂාව 395 MB
බාලාවතාර ව්‍යාඛ්‍යා - බාලාවබොධිනී.pdf පාලි භාෂාව 165 MB
බාලාවතාර විවරණය.pdf පාලි භාෂාව 95 MB
බාලාවතාර සන්නය - ගඩලාදෙනි.pdf පාලි භාෂාව 123 MB
බාලාවතාර සුගණ්ඨිසාරය - කහාවේ රතනසාර හිමි 1905.pdf පාලි භාෂාව 19 MB
බාලාවතාර සුගම සන්නය.pdf පාලි භාෂාව 22 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf පාලි භාෂාව 510 MB
බාලාවතාර සුත්‍ර වර්ණනාව - වැලිතර ඤාණවිමල හිමි.pdf cleaned පාලි භාෂාව 67 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.pdf පාලි භාෂාව 575 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර අකාරාදිය.xlsx පාලි භාෂාව 31 KB
බාලාවතාර සූත්‍ර නිර්දේශය - බටුවන්තුඩුවේ සිල්වා, සුගුණසාර හිමි 1915.pdf පාලි භාෂාව 13 MB
බාලාවතාර සූත්‍ර පටුන.pdf පාලි භාෂාව 548 KB
මහාරූපසිද්ධි - සන්දේහවිඝාතනී සන්නය.pdf පාලි භාෂාව 42 MB
මහාරූපසිද්ධි ටීකා.pdf පාලි භාෂාව 11 MB
මහාරූපසිද්ධි සන්නය.pdf පාලි භාෂාව 38 MB
මුඛමත්තදීපනී.pdf පාලි භාෂාව 121 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා - මොග්ගල්ලාන මහාසාමි 1931.pdf පාලි භාෂාව 69 MB
මොග්ගල්ලාන පංචිකා ප්‍රදීපය - ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමි.pdf පාලි භාෂාව 298 MB
මොග්ගල්ලානණ්වාදිවුත්ති.pdf පාලි භාෂාව 7 MB
මොග්ගල්ලායන ව්‍යාකරණ සහ සන්ධිදීපනී.pdf පාලි භාෂාව 25 MB
රූපමාලා විභත්‍යත්ථප්පකාසිනි - සුනන්ද හිමි 1873.pdf පාලි භාෂාව 17 MB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.docx පාලි භාෂාව 24 KB
වරනැගීම් පාලි වාක්‍ය 2 සිං 3.pdf පාලි භාෂාව 659 KB
විභත්තිකථා.pdf පාලි භාෂාව 23 MB
වුත්තාලංකාරය නම් වූ වුත්තෝදය වර්ණනාව - ගල්පොතුගොඩ ඤාණවංස හිමි 2021.pdf පාලි භාෂාව 3 MB
වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව.pdf පාලි භාෂාව 38 MB
ශබ්දසාරත්ථජාලිනි - සන්න සහිත.pdf පාලි භාෂාව 191 MB
සංස්කෘත ශබ්දමාලාව - රත්මලානේ ධම්මාලෝක හිමි, ධම්මාරාම හිමි 1876.pdf පාලි භාෂාව 7 MB
සන්ධිදීපනී.pdf පාලි භාෂාව 50 MB
සන්න සහිත කච්චායන භේදය - පඤ්ඤාරාම හිමි.pdf පාලි භාෂාව 6 MB
සන්න සහිත කච්චායන සූත්‍රපාඨය - ගුණරතන හිමි හා සුමතිපාල හිමි.pdf පාලි භාෂාව 13 MB
සන්න සහිත වුත්තෝදය - විමලජෝති හිමි 1915.pdf පාලි භාෂාව 11 MB
සන්න සහිත සද්දසාරත්ථ ජාලිනි - ආචාරිය සීලානන්ද හිමි.pdf පාලි භාෂාව 15 MB
සන්න සහිත සම්බන්ධචින්තා - ආරණ්‍යවාසී ගෝතම හිමි.pdf පාලි භාෂාව 8 MB
සම්බන්ධ චින්තාව.pdf පාලි භාෂාව 104 MB
සරළ පාලි වියරණය.pdf පාලි භාෂාව 28 MB
සිංහල හෝඩිය.pdf පාලි භාෂාව 450 KB
සිංහල හෝඩිය.xlsx පාලි භාෂාව 29 KB
සුධීරමුඛමණ්ඩනං - පාලිසමාසචක්කං.pdf පාලි භාෂාව 46 MB
සුබෝධාලංකාරය - පුරාතන සන්න සහිත.pdf පාලි භාෂාව 88 MB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.docx පාලි භාෂාව 20 KB
හීයත්තනියේදී -ස්-කාරාගමය.pdf පාලි භාෂාව 288 KB
හෙළදිව් අබිදානවත - කවිකුලතිලක සරණපාල හිමි 1917.pdf පාලි භාෂාව 4 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴