මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
01 Digha Nikaya 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 85 MB
02 Digha Nikaya 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 83 MB
03 Majjhima Nikaya 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 59 MB
04 Majjhima Nikaya 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 75 MB
05 Majjhima Nikaya 3.pdf පාලි අට්ඨකථා 70 MB
06 Majjhima Nikaya 4.pdf පාලි අට්ඨකථා 65 MB
07 Samyutta Nikaya 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 49 MB
08 Samyutta Nikaya 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 47 MB
09 Samyutta Nikaya 3.pdf පාලි අට්ඨකථා 43 MB
10 Anguttara Nikaya 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 98 MB
11 Anguttara Nikaya 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 110 MB
12 KN Khuddaka Patha.pdf පාලි අට්ඨකථා 40 MB
13 KN Dhammapada 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 83 MB
14 KN Dhammapada 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 69 MB
15 KN Udana.pdf පාලි අට්ඨකථා 73 MB
16 KN Iti Vuttaka.pdf පාලි අට්ඨකථා 67 MB
17 KN Suttanipata.pdf පාලි අට්ඨකථා 121 MB
18 KN Vimana Watthu.pdf පාලි අට්ඨකථා 60 MB
19 KN Peta Vatthu.pdf පාලි අට්ඨකථා 51 MB
20 KN Thera Gatha 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 117 MB
21 KN Thera Gatha 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 49 MB
22 KN Theri Gatha.pdf පාලි අට්ඨකථා 47 MB
23 KN Apadana 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 56 MB
24 KN Apadana 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 50 MB
25 KN Buddhawansa.pdf පාලි අට්ඨකථා 53 MB
26 KN Cariyapitaka.pdf පාලි අට්ඨකථා 60 MB
27 KN Jataka 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 94 MB
28 KN Jataka 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 67 MB
29 KN Jataka 3.pdf පාලි අට්ඨකථා 74 MB
30 KN Jataka 4.pdf පාලි අට්ඨකථා 54 MB
31 KN Jataka 5.pdf පාලි අට්ඨකථා 50 MB
32 KN Jataka 6.pdf පාලි අට්ඨකථා 69 MB
33 KN Jataka 7.pdf පාලි අට්ඨකථා 106 MB
34 KN Maha Niddesa.pdf පාලි අට්ඨකථා 91 MB
35 KN Chula Niddesa.pdf පාලි අට්ඨකථා 27 MB
36 KN Patisambhida Magga.pdf පාලි අට්ඨකථා 134 MB
37 KN Nettippakarana.pdf පාලි අට්ඨකථා 61 MB
38 Sutta Sangaha.pdf පාලි අට්ඨකථා 54 MB
39 Catu Bhanavara.pdf පාලි අට්ඨකථා 66 MB
40 Matika.pdf පාලි අට්ඨකථා 37 MB
41 Visuddhi Magga.pdf පාලි අට්ඨකථා 116 MB
42 Vinaya 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 85 MB
43 Vinaya 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 73 MB
44 Vinaya 3.pdf පාලි අට්ඨකථා 34 MB
45 Vinaya 4.pdf පාලි අට්ඨකථා 69 MB
46 AP Pancappakarana 1.pdf පාලි අට්ඨකථා 47 MB
47 AP Pancappakarana 2.pdf පාලි අට්ඨකථා 39 MB
48 AP Dhammasanganippakarana.pdf පාලි අට්ඨකථා 88 MB
49 AP Vibhanga.pdf පාලි අට්ඨකථා 91 MB
ඡට්ඨ සංගායනා පාලි අට්ඨකථා.zip පාලි අට්ඨකථා 95 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf පාලි අට්ඨකථා 178 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴