මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf අභිධර්ම 27 MB
අත්ථසාලිනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf grayscale අභිධර්ම 76 MB
අභිධම්ම මාතිකා.pdf අභිධර්ම 78 MB
අභිධම්ම හා සුත්තන්ත මාතිකා සන්නය - විමලසාර හිමි.pdf අභිධර්ම 12 MB
අභිධම්මත්ථ විකාසිනී - අභිධම්මාවතාර ටීකා.pdf අභිධර්ම 220 MB
අභිධම්මත්ථ විභාවිනී - අභිධම්මත්ථ සංගහ ටීකා 1933.pdf අභිධර්ම 57 MB
අභිධම්මමාතිකා පාළි ව්‍යාඛ්‍යානය - සද්ධම්මපාල රත්නායක.pdf අභිධර්ම 104 MB
අභිධම්මාවතාරය සන්නය - ඇම් අනෝමදස්සී හිමි.pdf අභිධර්ම 19 MB
අභිධර්ම කෝෂය.pdf අභිධර්ම 202 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf scanned old අභිධර්ම 78 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf scanned අභිධර්ම 126 MB
අභිධර්ම චන්ද්‍රිකාව - මාතර ශ්‍රී ධර්මවංශ හිමි 1981.pdf typed අභිධර්ම 2 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය.pdf අභිධර්ම 195 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය 01 - දොඩම්පහළ කවිධජ හිමි.pdf අභිධර්ම 52 MB
අභිධර්ම ප්‍රකාශය v2.pdf අභිධර්ම 172 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශනය.pdf අභිධර්ම 198 MB
අභිධර්ම ප්‍රවේශය.pdf අභිධර්ම 26 MB
අභිධර්ම භාවනා 1 - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf අභිධර්ම 19 MB
අභිධර්ම මධු බින්දුව.pdf අභිධර්ම 4 MB
අභිධර්ම රූප සටහන්.pdf අභිධර්ම 13 MB
අභිධර්මප්‍රදීපිකා විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මේධානන්ද හිමි.pdf අභිධර්ම 338 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ විභාවනි සන්නය.pdf අභිධර්ම 388 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහය - අනුරුද්ධ හිමි 1891.pdf අභිධර්ම 30 MB
අභිධර්මාර්ත්ථ සංග්‍රහයෙහි ස්වරූප - සීලවතී පීරිස්.pdf අභිධර්ම 19 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 1.pdf අභිධර්ම 29 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 2.pdf අභිධර්ම 35 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 3.pdf අභිධර්ම 30 MB
අභිධර්මාර්ථ ප්‍රදීපිකා 4.pdf අභිධර්ම 38 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ ප්‍රශ්න උත්තර.pdf අභිධර්ම 31 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ පුරාණ සන්නය.pdf අභිධර්ම 61 MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහ සංඛේප ටීකා.pdf අභිධර්ම 78 MB
අර්ත්‍ථශාලිනී අර්ත්‍ථකථා සන්නය 1911.pdf අභිධර්ම 61 MB
එකක්ෂණික පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf අභිධර්ම 79 KB
කර්ම වර්ණනාව - මලලගම විජයනාග හිමි.pdf අභිධර්ම 24 MB
චිත්ත චෛතසික ධර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින රූප වගුව.pdf අභිධර්ම 233 KB
චිත්ත වීථි වගුව.jpg අභිධර්ම 6 MB
ධාතුකථා ප්‍රකරණපාළිය සන්නය - දික්වැල්ලේ ගුණරතන හිමි.pdf අභිධර්ම 26 MB
නවනීත ටීකා.pdf අභිධර්ම 27 MB
නාමරූපසමාසය - සිලිපිටපත.pdf අභිධර්ම 24 MB
පට්ඨාන ත්‍රි රාශිය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි, කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 2022.pdf අභිධර්ම 3 MB
පට්ඨාන දේසනා සාරය.pdf අභිධර්ම 120 MB
පට්ඨාන ප්‍රකරණ භාව සන්නය - හඳුන්කඩුවේ සුමන හිමි.pdf අභිධර්ම 22 MB
පට්ඨානුද්දෙසදීපනිය - ලේඩි සෙයාඩෝ හිමි බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf අභිධර්ම 25 MB
පරමත්ථවිනිච්ඡය සහ පරමත්ථ විභාවිනී.pdf අභිධර්ම 283 MB
පරමාර්ථ ධර්ම සංග්‍රහය 1 - බණ්ඩාරවෙල ධම්මවිජය හිමි 2022.pdf අභිධර්ම 21 MB
යමක වාචනා මාර්ගය - ඤාණින්ද සෙයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf අභිධර්ම 103 MB
ලෝක නිත්ථරණය - හේතුඵල වාදය.pdf අභිධර්ම 53 MB
විභඞ්ග අටුවා සන්නය - මොරටුවේ මේධානන්ද හිමි.pdf අභිධර්ම 211 MB
විමුක්ති මාර්ගොදය (බොජ්ඣංග) - දික්වැල්ලේ සීලරතන හිමි.pdf අභිධර්ම 19 MB
විස්තර භාවසන්න සහිත පටිච්චසමුප්පදය - ඇම් සී ද සිල්වා.pdf අභිධර්ම 6 MB
වීථි භාසා ටීකාව ‌හෙවත් වීථි විභාගය - දිගන සුගතවංශ හිමි.pdf අභිධර්ම 14 MB
වීථි විභාගය සහිත පට්ඨාන ත්‍රී රාසිය.pdf අභිධර්ම 19 MB
සංක්ෂේප රූප සංග්‍රහ වර්ණනාව.pdf අභිධර්ම 2 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf අභිධර්ම 31 MB
සම්මෝහවිනෝදනි අත්ථයෝජනා - ඤාණකිත්ති හිමි.pdf grayscale අභිධර්ම 95 MB
ස්කන්ධාදීන්ගේ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf අභිධර්ම 5 MB
සාට්ඨකථං ධම්මසංගනිප්පකරණං - සුමංගල හිමි.pdf අභිධර්ම 13 MB
සිත් චෛතසික Tool V2.2.xlsx අභිධර්ම 8 MB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි පටිච්චසමුප්පාදය වගුව.pdf අභිධර්ම 407 KB
සිත් චෛතසික පුද්ගල භුමි වගුව.jpg අභිධර්ම 6 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴