පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
චිත්‍ර කතා Files: 3, Size: 46 MB 2019-12-04
වෙනත් ත්‍රිපිටක Files: 27, Size: 4 GB 2020-02-02
TR1 වෙසක් පුන් පොහොය දිනය.pdf 2019-12-04 14 MB
TR3 බලගතු සාමණේර හතර නමගේ කතාව.pdf 2019-12-06 27 MB
ඉතිවුත්තක පාලි - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 2020-02-02 24 MB
කථාවත්‍ථුප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 2020-02-02 100 MB
කර්ම විභාගය - මැදඋයන්ගොඩ විමලකීර්ති හිමි.pdf 2019-12-11 241 MB
ඛුද්දකපාඨ පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 2020-02-02 26 MB
තෙසැත්තෑ ඤාණ කථා - කැන්දලියද්දපාළුවේ ධම්මිස්සර හිමි.pdf 2020-02-15 240 MB
දීඝනිකාය 1 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 2020-02-02 297 MB
දීඝනිකාය 2 පාලි සිංහල - බොද්‍ධ සම්මේලනය.pdf 2020-02-02 160 MB
දීඝනිකාය මහාවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර.pdf 2020-02-02 186 MB
දීඝනිකාය ශීලස්කන්‍ධවර්‍ගය පාලි සිංහල - W. A. සමරසේකර.pdf 2020-02-02 160 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 2020-02-02 68 MB
ධම්මසඞ්ගණිප්පකරණ පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 2020-02-02 74 MB
ධාතුකථාප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 2020-02-02 22 MB
පට්ඨානප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf 2020-02-02 570 MB
පපඤ්ච දීපිකා මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා සිංහල v2.pdf 2020-02-02 265 MB
පපණ්‍චසූදනී මජ්ඣිමනිකාය අට්ටකථා පාලි - අළුවිහාර.pdf 2020-02-02 178 MB
පුග්ගල පඤ්ඤත්තිප්පකරණ පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 2020-02-02 19 MB
බුදුගුණ භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 2020-02-20 579 KB
භාවාර්‍ත්‍ථ සහිත චුල්ලවග්ග ව්‍යාඛ්‍යාව - මිණිවන්ගොඩ පඤ්ඤාතිස්ස හිමි.pdf 2020-02-02 63 MB
මජ්ඣිමනිකාය 1 මූලපණ්ණාසකය - විද්‍යාලඞ්කාර.pdf 2020-02-02 138 MB
මතකභත්ත ජාතකය - ගෙල සිඳුණු එළුවාගේ කතාව.pdf 2020-02-19 6 MB
යමකප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf 2020-02-02 211 MB
විනය චුල්ලවග්ගපාළි සුළුවග - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි.pdf 2020-02-02 125 MB
විනය පරිවාර පාලි - බෙන්තර ශ්‍රද්‍ධාතිස්ස හිමි.pdf 2020-02-02 89 MB
විනය පරිවාර පාලි - ශ්‍රීපාද.pdf 2020-02-02 85 MB
විනය පරිවාර පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 2020-02-02 92 MB
විනය පාරාජික පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 2020-02-02 94 MB
විනය මහාවග්ග පාලි - හේවාවිතාරණ.pdf 2020-02-02 128 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථදීපනී විනයවිනිශ්චය ව්‍යාඛ්‍යානය - ධීරානන්ද හිමි.pdf 2020-02-02 265 MB
විභඞ්ගප්පකරණ පාළි - ශ්‍රීපාද.pdf 2020-02-02 98 MB
විමලාර්ත්ථවාහිනී මජ්ඣිම නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව පාලි සිංහල v2.pdf 2020-02-02 263 MB
විමානපෙතවත්‍ථු ථෙරථෙරීගාථා පාළි - මොරොන්තුඩුවේ ධම්මානන්ද හිමි.pdf 2020-02-02 78 MB
ශබ්දාර්‍ත්‍ථරත්නාකරය සිංහල අකාරාදිය - බෝරුග්ගමුවේ රේවත හිමි.pdf 2020-02-02 157 MB
සංයුත්ත නිකාය පාලි - බණ්ඩාරමුල්ලේ අමරසීහ හිමි.pdf 2020-02-02 364 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම v2.pdf 2020-02-02 15 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴