මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
2009 Bhavanava kumak sandaha da.mp3 2009 9 MB
2009 Bhikku Deshana.mp3 2009 3 MB
2009 Chathurarya Saththiya Avabodaya.mp3 2009 17 MB
2009 Deshana 1.mp3 2009 7 MB
2009 Deshana 2.mp3 2009 7 MB
2009-10-06 Discussion - In Galle.mp3 2009 9 MB
2009-10-17 Chathurarya Sathya 1.mp3 2009 7 MB
2009-10-17 Chathurarya Sathya 2.mp3 2009 9 MB
2009-10-18 Chathurarya Sathya 3.mp3 2009 5 MB
2009-10-19 Chathurarya Sathya 4.mp3 2009 10 MB
2009-10-20 Chathurarya Sathya 5.mp3 2009 6 MB
2009-12- Deshana 1.mp3 2009 7 MB
2009-12- Deshana 2.mp3 2009 8 MB
2009-12- Deshana 4.mp3 2009 12 MB
2009-12- Deshana 6.mp3 2009 4 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴