මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
2 Day Retreat ගොනු: 10, ප්‍රමාණය: 64 MB Sydney
2007 ගොනු: 10, ප්‍රමාණය: 18 MB ධර්ම දේශනා
2008 ගොනු: 12, ප්‍රමාණය: 65 MB ධර්ම දේශනා
2008 and Older ගොනු: 62, ප්‍රමාණය: 472 MB ධර්ම දේශනා
2009 ගොනු: 17, ප්‍රමාණය: 85 MB ධර්ම දේශනා
2009 ගොනු: 15, ප්‍රමාණය: 118 MB ධර්ම දේශනා
2010 ගොනු: 9, ප්‍රමාණය: 30 MB ධර්ම දේශනා
2010 ගොනු: 19, ප්‍රමාණය: 154 MB ධර්ම දේශනා
2011 ගොනු: 17, ප්‍රමාණය: 134 MB ධර්ම දේශනා
2011 ගොනු: 55, ප්‍රමාණය: 537 MB ධර්ම දේශනා
2011 Australia ගොනු: 3, ප්‍රමාණය: ධර්ම දේශනා
2011 Brisbane, Sydney and Canberra ගොනු: 17, ප්‍රමාණය: 145 MB 2011 Australia
2011 Dec Adelaide ගොනු: 9, ප්‍රමාණය: 146 MB 2011 Australia
2011 Dec to 2012 Jan Melbourne ගොනු: 45, ප්‍රමාණය: 409 MB 2011 Australia
2012 ගොනු: 12, ප්‍රමාණය: 65 MB ධර්ම දේශනා
2012 ගොනු: 25, ප්‍රමාණය: 219 MB ධර්ම දේශනා
2013 ගොනු: 8, ප්‍රමාණය: 70 MB ධර්ම දේශනා
2013 ගොනු: 80, ප්‍රමාණය: 789 MB ධර්ම දේශනා
2014 ගොනු: 15, ප්‍රමාණය: 124 MB ධර්ම දේශනා
2014 ගොනු: 35, ප්‍රමාණය: 422 MB ධර්ම දේශනා
2015 ගොනු: 30, ප්‍රමාණය: 375 MB ධර්ම දේශනා
2015 ගොනු: 25, ප්‍රමාණය: 305 MB ධර්ම දේශනා
2015 Australia ගොනු: 5, ප්‍රමාණය: 2015
2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda ගොනු: 6, ප්‍රමාණය: 57 MB 2015
2016 ගොනු: 13, ප්‍රමාණය: 187 MB ධර්ම දේශනා
2016 ගොනු: 77, ප්‍රමාණය: 1 GB ධර්ම දේශනා
2017 ගොනු: 3, ප්‍රමාණය: 58 MB ධර්ම දේශනා
2017 ගොනු: 56, ප්‍රමාණය: 1 GB ධර්ම දේශනා
2017-06-03 Panadura ගොනු: 4, ප්‍රමාණය: 274 MB 2017
2018 ගොනු: 4, ප්‍රමාණය: 95 MB ධර්ම දේශනා
2018 ගොනු: 40, ප්‍රමාණය: 774 MB ධර්ම දේශනා
2019 ගොනු: 5, ප්‍රමාණය: 87 MB ධර්ම දේශනා
2019 ගොනු: 55, ප්‍රමාණය: 1 GB ධර්ම දේශනා
2019 ගොනු: 5, ප්‍රමාණය: 74 MB ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි
2020 ගොනු: 36, ප්‍රමාණය: 1 GB ධර්ම දේශනා
2020 ගොනු: 9, ප්‍රමාණය: 121 MB ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි
2021 ගොනු: 10, ප්‍රමාණය: 394 MB ධර්ම දේශනා
2021 ගොනු: 8, ප්‍රමාණය: 151 MB ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි
2022 ගොනු: 11, ප්‍රමාණය: 334 MB ධර්ම දේශනා
2022 ගොනු: 5, ප්‍රමාණය: 218 MB ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි
2022 Australia ගොනු: 14, ප්‍රමාණය: 654 MB ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි
3 Day Retreat ගොනු: 11, ප්‍රමාණය: 88 MB Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara
4 Day Retreat January ගොනු: 17, ප්‍රමාණය: 92 MB Sydney
Adelaide ගොනු: 13, ප්‍රමාණය: 98 MB 2015 Australia
Anuradhapura ගොනු: 19, ප්‍රමාණය: 95 MB No Date Info
At Nisala Arana ගොනු: 14, ප්‍රමාණය: 107 MB Melbourne
Auckland Centre for Buddhist Learning ගොනු: 14, ප්‍රමාණය: 144 MB New Zealand 2009
Australia 2014 ගොනු: 21, ප්‍රමාණය: 209 MB 2014
Berwick ගොනු: 10, ප්‍රමාණය: 90 MB 2008
Berwick පස් දින භාවනා පුහුණු වැඩමුළුව ගොනු: 15, ප්‍රමාණය: 892 MB 2022 Australia
Bhikku Deshana ගොනු: 31, ප්‍රමාණය: 534 MB 2017
Bhikku Deshana ගොනු: 33, ප්‍රමාණය: 366 MB ධර්ම දේශනා
Bhikku Program Labunoruwa December ගොනු: 5, ප්‍රමාණය: 97 MB 2015
Brisbane ගොනු: 9, ප්‍රමාණය: 80 MB 2015 Australia
Brisbane Retreat ගොනු: 14, ප්‍රමාණය: 115 MB 2008
BuddhistTV ගොනු: 15, ප්‍රමාණය: 92 MB ධර්ම දේශනා
Canada Calgary ගොනු: 23, ප්‍රමාණය: 64 MB 2012
Canada Other ගොනු: 38, ප්‍රමාණය: 320 MB 2012
Canada Ottawa ගොනු: 15, ප්‍රමාණය: 123 MB 2012
Canberra ගොනු: 4, ප්‍රමාණය: 43 MB 2015 Australia
Colombo Maradana Meditation Program 06-14 ගොනු: 5, ප්‍රමාණය: 47 MB 2015
Daham Panduru ගොනු: 8, ප්‍රමාණය: 64 MB 2007
December Bhikshu Deshana ගොනු: 8, ප්‍රමාණය: 77 MB 2014
Dhammasangani ගොනු: 34, ප්‍රමාණය: 318 MB Bhikku Deshana
Dunedin NZ ගොනු: 9, ප්‍රමාණය: 105 MB New Zealand 2009
English Books ගොනු: 9, ප්‍රමාණය: 7 MB පොත්
Hanthana Deshana ගොනු: 20, ප්‍රමාණය: 150 MB 2007
In Australia Nov-Dec ගොනු: 41, ප්‍රමාණය: 487 MB 2016
International Vipassana Meditation Center ගොනු: 10, ප්‍රමාණය: 69 MB 2009
Karapitiya Deshana ගොනු: 49, ප්‍රමාණය: 169 MB 2007
Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 ගොනු: 13, ප්‍රමාණය: 107 MB 2015
London Sathipattana ගොනු: 15, ප්‍රමාණය: 113 MB 2014
Maha Sathipatthana ගොනු: 16, ප්‍රමාණය: 163 MB ධර්ම දේශනා
Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 ගොනු: 8, ප්‍රමාණය: 68 MB 2015
Mathara Bodhiya ගොනු: 6, ප්‍රමාණය: 47 MB 2010
Mathara Bodhiya ගොනු: 10, ප්‍රමාණය: 48 MB No Date Info
Meditation Instructions ගොනු: 7, ප්‍රමාණය: 32 MB Melbourne
Meditation Program in Selsdon UK ගොනු: 9, ප්‍රමාණය: 79 MB 2015
Melbourne ගොනු: 75, ප්‍රමාණය: 595 MB 2008
Melbourne ගොනු: 64, ප්‍රමාණය: 304 MB 2015 Australia
Melbourne Paramitha Vihara ගොනු: 24, ප්‍රමාණය: 233 MB Australia 2014
Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara ගොනු: 23, ප්‍රමාණය: 175 MB 2010
Misc Australia ගොනු: 23, ප්‍රමාණය: 146 MB 2008
New Zealand 2009 ගොනු: 7, ප්‍රමාණය: 41 MB 2009
Nibbana Stilled ගොනු: 33, ප්‍රමාණය: 393 MB කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද හිමි
Nivan Bana ගොනු: 5, ප්‍රමාණය: 28 MB පොත්
No Date Info ගොනු: 31, ප්‍රමාණය: 167 MB ධර්ම දේශනා
No Date Info ගොනු: 62, ප්‍රමාණය: 459 MB ධර්ම දේශනා
Other Talks (lower quality) ගොනු: 13, ප්‍රමාණය: 177 MB 2015
Repeated Talks ගොනු: 12, ප්‍රමාණය: 90 MB Australia 2014
Ruwanweliseya Sarvarathrika ගොනු: 9, ප්‍රමාණය: 46 MB 2009
Sabbasawa Sutta Main Series ගොනු: 15, ප්‍රමාණය: 105 MB Melbourne
Sabbe Sankara ගොනු: 10, ප්‍රමාණය: 61 MB 2014
Sadaham Pradeepa ගොනු: 10, ප්‍රමාණය: 65 MB 2010
Saddharmaanjalie ගොනු: 16, ප්‍රමාණය: 97 MB 2009
Samma Ditti Series ගොනු: 16, ප්‍රමාණය: 152 MB ධර්ම දේශනා
Skandha ගොනු: 15, ප්‍රමාණය: 82 MB Bhikku Deshana
Sri Lankaramaya NZ ගොනු: 29, ප්‍රමාණය: 229 MB New Zealand 2009
Subadraramaya ගොනු: 8, ප්‍රමාණය: 56 MB 2009
Subdraramaya Deshana ගොනු: 40, ප්‍රමාණය: 141 MB 2007
Sydney ගොනු: 5, ප්‍රමාණය: 51 MB 2008
Sydney ගොනු: 4, ප්‍රමාණය: 19 MB 2010
Sydney ගොනු: 12, ප්‍රමාණය: 98 MB Australia 2014
Sydney ගොනු: 9, ප්‍රමාණය: 95 MB 2015 Australia
Wellington NZ ගොනු: 6, ප්‍රමාණය: 50 MB New Zealand 2009
chin processed ගොනු: 14, ප්‍රමාණය: 242 MB Bhikku Deshana
gamini orig ගොනු: 29, ප්‍රමාණය: 1 GB Bhikku Deshana
old ගොනු: 8, ප්‍රමාණය: 55 MB Meditation Program in Selsdon UK
samma ditti ගොනු: 5, ප්‍රමාණය: 50 MB පොත්
අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා ගොනු: 5, ප්‍රමාණය: 61 MB ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි
අමා සිසිලස අභිධර්ම දේශනා මාලාව ගොනු: 8, ප්‍රමාණය: 175 MB ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි
ආශ්‍රව ප්‍රහානය ධර්ම සාකච්ඡා මාලාව 2022 ගොනු: 7, ප්‍රමාණය: 154 MB ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි
ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි ගොනු: 21, ප්‍රමාණය: 140 MB
කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද හිමි ගොනු: 4, ප්‍රමාණය:
ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 ගොනු: 30, ප්‍රමාණය: 608 MB ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි
ධර්ම දේශනා ගොනු: 14, ප්‍රමාණය: පිටිගල ගුණරතන හිමි
ධර්ම දේශනා ගොනු: 21, ප්‍රමාණය: මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි
නිවනේ නිවීම ගොනු: 34, ප්‍රමාණය: 444 MB කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද හිමි
නිවනේ නිවීම අලුත් ගොනු: 33, ප්‍රමාණය: 381 MB කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද හිමි
පහන් කණුව ගොනු: 205, ප්‍රමාණය: 3 GB කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද හිමි
පිටිගල ගුණරතන හිමි ගොනු: 2, ප්‍රමාණය:
පොත් ගොනු: 35, ප්‍රමාණය: 44 MB පිටිගල ගුණරතන හිමි
පොත් ගොනු: 98, ප්‍රමාණය: 138 MB මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි
පොත් ගොනු: 29, ප්‍රමාණය: 20 MB ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි
මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි ගොනු: 2, ප්‍රමාණය:
විමුක්ති ද්වාරය ධර්ම සාකච්ඡා මාලාව ගොනු: 18, ප්‍රමාණය: 375 MB ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි
00 Introduction.mp3 Misc Australia 464 KB
01 - Retreat Day 1 Buddha Puja.mp3 In Australia Nov-Dec 10 MB
01 Aharaya ha Dukkha athara aythi sabadathawaya.mp3 At Nisala Arana 9 MB
01 Ama Sisilasa 13Jul2019.m4a අමා සිසිලස අභිධර්ම දේශනා මාලාව 23 MB
01 Arambaka Desana-Way to improve life by Dhamma.mp3 Misc Australia 6 MB
01 Silday morning 01 2011.12.17 Sydney.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 7 MB
01) 2017.10.27-Bikku Deshana-1.mp3 gamini orig 78 MB
01-Sabbaasawa Sutta 01.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
01. 2018-09-13 Anichchanupassana - 01.m4a අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 18 MB
01. KALAHAVIVADA SUTTHA 2011.11.30.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 15 MB
01. Opening Talk.mp3 Canada Other 9 MB
02 - Retreat Day 1 Morning Session.mp3 In Australia Nov-Dec 20 MB
02 ANATTA_non self.mp3 At Nisala Arana 9 MB
02 Amasisilasa 10Aug2019.m4a අමා සිසිලස අභිධර්ම දේශනා මාලාව 24 MB
02 Nivanata Maga 01.mp3 Misc Australia 5 MB
02 Silday morning 02 2011.12.17 Sydney.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 6 MB
02) dahawal deshanawa.mp3 gamini orig 25 MB
02-Sabbaasawa Sutta 02.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 10 MB
02. 2018-09-13 Anichchanupassana - 02.m4a අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 11 MB
02. Magaphala Vivaranaya 1.mp3 Canada Other 9 MB
02. ROHITHASSA SUTTHA 07.12.2011.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 11 MB
03 - Retreat Day 1 Afternoon Session 1.mp3 In Australia Nov-Dec 28 MB
03 Amasisilasa 14Sep2019.m4a අමා සිසිලස අභිධර්ම දේශනා මාලාව 27 MB
03 Ashrawa Shrayakireemey Maargaya.mp3 At Nisala Arana 8 MB
03 Nivanata Maga 02.mp3 Misc Australia 5 MB
03 Silday afternoon Discussion 01 2011.12.17 Sydney.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 8 MB
03) 2017.10.28-Bikku Deshana-3.mp3 gamini orig 5 MB
03-Sabbaasawa Sutta 03.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 7 MB
03. 2018-09-14 Anichchanupassana - 03.m4a අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 11 MB
03. Magaphala Vivaranaya 2.mp3 Canada Other 10 MB
03. SIL - [Session 01] 10.12.2011.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 10 MB
03a -Retreat Day 1 Morning Session Preamble to the Dhamma.mp3 In Australia Nov-Dec 7 MB
04 - Retreat Day 1 Afternoon Session 2.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
04 Amasisilasa 12Oct2019.m4a අමා සිසිලස අභිධර්ම දේශනා මාලාව 24 MB
04 Anapanasathi bawana.mp3 Misc Australia 6 MB
04 Buddhugna Bavanapls.mp3 At Nisala Arana 1 MB
04 Silday afternoon Discussion 02 2011.12.17 Sydney.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 8 MB
04) 2017.10.28-Bikku Deshana-4.mp3 gamini orig 31 MB
04-Sabbaasawa Sutta 04.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
04. 2018-09-14 Anichchanupassana 04.m4a අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 9 MB
04. Magaphala Vivaranaya 3.mp3 Canada Other 10 MB
04. sil - [session 02] 10.12.2011.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 11 MB
05 - Retreat Day 2 Buddha Puja.mp3 In Australia Nov-Dec 8 MB
05 Buddhuguna Bhavana.mp3 At Nisala Arana 7 MB
05 Dhittinca Anupagamma Seelawa Part 1.mp3 Misc Australia 6 MB
05 Silday afetrnoon Discussion 03 2011.12.17 Sydney.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 6 MB
05) 2017.10.29-Bikku Deshana-5.mp3 gamini orig 28 MB
05-Sabbaasawa Sutta 05.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
05. 2018-09-15 Anichchanupassana - 05.m4a අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 11 MB
05. Ama Sisilasa 2019Dec14.m4a අමා සිසිලස අභිධර්ම දේශනා මාලාව 17 MB
05. Magaphala Vivaranaya 4.mp3 Canada Other 8 MB
05. SIL - [Session 03] 10.12.2011.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 7 MB
06 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Budu Guna Bhavana.mp3 In Australia Nov-Dec 5 MB
06 Amasisilasa 11Jan2020.m4a අමා සිසිලස අභිධර්ම දේශනා මාලාව 20 MB
06 Dhittinca Anupagamma Seelawa Part 2.mp3 Misc Australia 6 MB
06 How to Balance the Lay-life with the Path.mp3 At Nisala Arana 2 MB
06 Sabbapapassa Akranan Sydney 2011-12-18.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 10 MB
06) Prathipadawa and margaya .10.30.mp3 gamini orig 60 MB
06-Sabbaasawa Sutta 06-A.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 4 MB
06. Magaphala Vivaranaya 5.mp3 Canada Other 9 MB
06. SASARIN MIDEEMATA 13.12.2011.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 21 MB
07 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Sati Nimitta and Sa.mp3 In Australia Nov-Dec 12 MB
07 Ama Sisilasa 22Feb2020.m4a අමා සිසිලස අභිධර්ම දේශනා මාලාව 22 MB
07 Discussion Sydney 2011-12-18.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 2 MB
07 Nahidan Atta Kathan Bimban Part 1.mp3 Misc Australia 7 MB
07 Q & A How to put this in to practise.mp3 At Nisala Arana 7 MB
07) Seelaya and margaya wadana ayuru 10.30.mp3 gamini orig 75 MB
07-Sabbaasawa Sutta 06-B.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 4 MB
07. Magaphala Vivaranaya 6 Dukka Sathya.mp3 Canada Other 9 MB
07. Sabbapapassa Akaranan 2011.12.14.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 9 MB
07. sambuddha desanawa 14.12.2011.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 11 MB
08 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Theruwan Samaava Ay.mp3 In Australia Nov-Dec 7 MB
08 Amasisilasa 14Mar2020.m4a අමා සිසිලස අභිධර්ම දේශනා මාලාව 19 MB
08 Damma desana 2012.01.27 Canberra.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 9 MB
08 Nahidan Atta Kathan Bimban Part 2.mp3 Misc Australia 9 MB
08 Sabbhasrava Sutta Summary I.mp3 At Nisala Arana 7 MB
08) Anupurwa Prathipadawa 10.31.mp3 gamini orig 20 MB
08-Sabbaasawa Sutta 07.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
08. Magaphala Vivaranaya 7 Sammuthi ha Paramartha dharma.mp3 Canada Other 9 MB
08. majja suttha [part - 01] 2011.12.21.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 11 MB
08.a Meditation Instructions - [01] 2011.12.24.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 5 MB
08.b Meditation Instructions - [02] 2011.12.24.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 1 MB
08.c Madyama Prathipadava 2011.12.24.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 10 MB
09 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Full Content.mp3 In Australia Nov-Dec 24 MB
09 Sabbhasawa Sutta_01.mp3 Misc Australia 10 MB
09 Sabbhasrava Sutta Summary II.mp3 At Nisala Arana 9 MB
09 Silday Deshana 2012.01.28 Canberra.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 13 MB
09) 2017.11.01 01pm.mp3 gamini orig 18 MB
09-Sabbaasawa Sutta 08.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
09. Magaphala Vivaranaya 8 Loka sammatha ditti vaada.mp3 Canada Other 9 MB
09. Meditation Instructions - [01] 2011.12.25.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 3 MB
10 - Retreat Day 2 Final Session - How to find the Path.mp3 In Australia Nov-Dec 3 MB
10 Sabbhasava_Sutta_02.mp3 Misc Australia 6 MB
10 Sabbhasrava Sutta.mp3 At Nisala Arana 8 MB
10 Silday Discussion 2012.01.28 Canberra.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 9 MB
10) nama rupa pirisinda Margayata.11.02.mp3 gamini orig 107 MB
10-Sabbaasawa Sutta 09.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 9 MB
10. Magaphala Vivaranaya 9 Nithya sankalpa dittiya.mp3 Canada Other 10 MB
10. Meditation Instructions - [02] 2011.12.25.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 836 KB
11 - Retreat Day 3 Buddha Puja.mp3 In Australia Nov-Dec 7 MB
11 Sabbhasava_Sutta_03.mp3 Misc Australia 11 MB
11 Silday Discussion 2012.01.28 Canberra.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 9 MB
11 Striving Towards Nibbana.mp3 At Nisala Arana 8 MB
11) Nirwanagami Prathipadawa.mp3 gamini orig 118 MB
11-Sabbaasawa Sutta 10-A.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 5 MB
11. Magaphala Vivaranaya 10 Karma ha Vipaka.mp3 Canada Other 9 MB
11. Meditation Instructions - [03] 2011.12.25.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 7 MB
12 - Retreat Day 3 Morning Session 1 - Budu Guna Bhavana.mp3 In Australia Nov-Dec 7 MB
12 Discussion 2012.01.29 Canberra.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 12 MB
12 Sabbhasava_Sutta_04.mp3 Misc Australia 4 MB
12 The importance of making an effort to understand the deeper Dhamma.mp3 At Nisala Arana 9 MB
12) 2017.11.07-Bikku Deshana-12.mp3 gamini orig 61 MB
12-Sabbaasawa Sutta 10-B.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
12. Magaphala Vivaranaya 11 Sith pahalavima.mp3 Canada Other 9 MB
12. Meditation Instructions - [01] 2011.12.26.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 1 MB
13 - Retreat Day 3 Morning Session 2 - Gnana Darshanaya.mp3 In Australia Nov-Dec 12 MB
13 Sabbhasava_Sutta_05.mp3 Misc Australia 11 MB
13 The Way to Develop Buddhanussati.mp3 At Nisala Arana 6 MB
13) 2017.11.09-Bikku Deshana-13.mp3 gamini orig 79 MB
13-Sabbaasawa Sutta 11.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 7 MB
13. Magaphala Vivaranaya Discussion 1.mp3 Canada Other 12 MB
13. Meditation Instructions [Q & A] - [02] 2011.12.26.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 1 MB
13. Sabbapapassa Akaranan 2012-02-01 Brisbane.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 8 MB
14 - Retreat Day 3 Afternoon Session 1 - Dukkha Nirodha Mar.mp3 In Australia Nov-Dec 27 MB
14 Sabbhasava_Sutta_06.mp3 Misc Australia 5 MB
14 Yoniso manasikaraya peyvathveima ha eyata upakari vana dharmmatha.mp3 At Nisala Arana 16 MB
14) 2017.11.10-Bikku Deshana-14.mp3 gamini orig 30 MB
14-Sabbaasawa Sutta 12.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
14. Magaphala Vivaranaya Discussion 2.mp3 Canada Other 16 MB
14. Meditation Instructions [Q & A] - [03] 2011.12.26.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 9 MB
14. Silday Desana 2012-02-01 Brisbane.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 9 MB
15 - Retreat Day 3 Afternoon Session 2 - Last Session.mp3 In Australia Nov-Dec 16 MB
15 Sabbhasava_Sutta_07.mp3 Misc Australia 8 MB
15) 2017.11.13 Prathipada Niridaya.mp3 gamini orig 96 MB
15-Sabbaasawa Sutta 13.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
15. SIL [Q & A -01] 2011.12.27.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 3 MB
15. Sakkaya Dittiya.mp3 Canada Other 10 MB
15. Silday afternoon 2012-02-01 Brisbane.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 3 MB
16 Sabbhasava_Sutta_08.mp3 Misc Australia 9 MB
16) 2017.11.15 Margaya.mp3 gamini orig 75 MB
16. Bhavana Upades 1.mp3 Canada Other 7 MB
16. SIL [Q & A -02] 2011.12.27.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 10 MB
16. Silday Discussion 2012-02-01 Brisbane.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 13 MB
17 Sabbhasava_Sutta_09.mp3 Misc Australia 8 MB
17) 2017.11.20-Bikku Deshana-17 01pm.mp3 gamini orig 16 MB
17. Bhavana Upades 2.mp3 Canada Other 10 MB
17. Rohithassa Sutta 2012-02-01 Brisbane.mp3 2011 Brisbane, Sydney and Canberra 10 MB
17. majja suttha [part - 02] 2011.12.28.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 9 MB
17.a Kalahavivada Sutta 2011.12.30 Nisala Arana.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 11 MB
17.b Discussion Part 1 2011.12.30 Nisala Arana.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 7 MB
17.c Discussion Part 2 2011.12.30 Nisala Arana.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 9 MB
18 Sabbhasava_Sutta_10.mp3 Misc Australia 6 MB
18) 2017.11.22-Bikku Deshana-18 01pm.mp3 gamini orig 18 MB
18. AVIDYAWA & VIDYAWA 2011.12.31.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 12 MB
18. Bhavana Upades 3.mp3 Canada Other 5 MB
18.a Damma desana 2011.12.31.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 11 MB
19 Sabbhasava_Sutta_11 2008-03-22 Evening.mp3 Misc Australia 8 MB
19) prashnoththara deshanawa 23.11.2017.mp3 gamini orig 69 MB
19. AYATHANA KUSALA 2012.01.07.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 13 MB
19. Bhavana Upades 4.mp3 Canada Other 10 MB
20 Sabbhasava_Sutta_12.mp3 Misc Australia 7 MB
20) 2017.11.24 I-Bikku Deshana-20.mp3 gamini orig 47 MB
20. AYATHANA KUSALA [Q & A] 2012.01.07.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 5 MB
20. Bhavana Upades 5.mp3 Canada Other 8 MB
20.12-01-03 Australia.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 9 MB
20.12-01-05 Australia.mp3 2011 Dec to 2012 Jan Melbourne 12 MB
2006-12-25 Subadrarama 001.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 002.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 003.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 004.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 005.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007 Daham Panduru 1A.mp3 Daham Panduru 7 MB
2007 Daham Panduru 1B.mp3 Daham Panduru 9 MB
2007 Daham Panduru 2A.mp3 Daham Panduru 11 MB
2007 Daham Panduru 2B.mp3 Daham Panduru 5 MB
2007 Daham Panduru 3A.mp3 Daham Panduru 7 MB
2007 Daham Panduru 3B.mp3 Daham Panduru 7 MB
2007 Daham Panduru 4A.mp3 Daham Panduru 11 MB
2007 Daham Panduru 4B.mp3 Daham Panduru 8 MB
2007 Karapitiya Introduction.mp3 Karapitiya Deshana 35 KB
2007-01 Salayathana Nirodhaya.mp3 2008 and Older 11 MB
2007-01-21 Subadrarama 006.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 007.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 008.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-01-21 Subadrarama 009.mp3 Subdraramaya Deshana 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 010.mp3 Subdraramaya Deshana 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 011.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2007-01-27 Karapitiya 1A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 1B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 3A.mp3 Karapitiya Deshana 2 MB
2007-02-11 Subadrarama 012 Buduguna.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 013.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2007-02-11 Subadrarama 014.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 015.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-03-11 Subadrarama 016.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 017.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-03-11 Subadrarama 018.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 019.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-03-31 Karapitiya 4A.mp3 Karapitiya Deshana 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 4B.mp3 Karapitiya Deshana 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 5A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-03-31 Karapitiya 5B.mp3 Karapitiya Deshana 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 020 Buduguna Bawana.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 021.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 022.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 023.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 024.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 025.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-28 Karapitiya 10A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 10B.mp3 Karapitiya Deshana 542 KB
2007-04-28 Karapitiya 6A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 6B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7B.mp3 Karapitiya Deshana 3 MB
2007-04-28 Karapitiya 8A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 8B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-01 Vesak Poya - Sathipattana 1.mp3 2008 and Older 8 MB
2007-05-01 Vesak Poya - Sathipattana 2.mp3 2008 and Older 5 MB
2007-05-12 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-05-12 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 2 MB
2007-05-12 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-05-12 Hanthana 4.mp3 Hanthana Deshana 9 MB
2007-05-14 Discussion - Nivanata Maga.mp3 2008 and Older 7 MB
2007-05-20 Subadrarama 026.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 027 Anapanasathi.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-05-20 Subadrarama 028.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 029.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-05-20 Subadrarama 030.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 031.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 032.mp3 Subdraramaya Deshana 531 KB
2007-05-26 Karapitiya 11A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 11B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13B.mp3 Karapitiya Deshana 3 MB
2007-05-26 Karapitiya 14A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 14B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-16 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 5 MB
2007-06-16 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-06-16 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-06-17 Subadrarama 033.mp3 Subdraramaya Deshana 261 KB
2007-06-17 Subadrarama 034.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 035.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 036.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 037.mp3 Subdraramaya Deshana 1 MB
2007-06-17 Subadrarama 038.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2007-06-17 Subadrarama 039.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-06-17 Subadrarama 040.mp3 Subdraramaya Deshana 408 KB
2007-06-23 Karapitiya 16A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 16B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-30 Poson Poya - Bhavanava.mp3 2008 and Older 6 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 1.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 2.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 1.mp3 Hanthana Deshana 7 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 2.mp3 Hanthana Deshana 5 MB
2007-07-28 Karapitiya 21A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 21B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 25A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-29 Esala Poya - Chathurarya Sathya.mp3 2008 and Older 11 MB
2007-08-18 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 11 MB
2007-08-18 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-08-18 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 11 MB
2007-08-18 Hanthana 4.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-09-15 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 5 MB
2007-09-15 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 7 MB
2007-09-15 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-09-15 Hanthana 4.mp3 Hanthana Deshana 9 MB
2007-09-15 Hanthana 5.mp3 Hanthana Deshana 9 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 1.mp3 2007 4 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 2.mp3 2007 3 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 3.mp3 2007 1 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 4.mp3 2007 2 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 5.mp3 2007 3 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 6.mp3 2007 5 MB
2008 Poya Day Discussion.mp3 2008 and Older 13 MB
2008 Sadaham Sisila.mp3 2008 18 MB
2008 Saliyapura Desana.mp3 2008 and Older 10 MB
2008 Seelaya Nikini Poya Kinihirikanda.mp3 2008 and Older 7 MB
2008 Sydney Lankaramaya 1.mp3 Sydney 10 MB
2008 Sydney Lankaramaya 2 am.mp3 Sydney 6 MB
2008 Sydney Lankaramaya 3 pm.mp3 Sydney 11 MB
2008 Sydney Lankaramaya 4 Discussion.mp3 Sydney 15 MB
2008 Sydney Lankaramaya 5 Deshana.mp3 Sydney 9 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 1.mp3 2008 7 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 2.mp3 2008 7 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 3.mp3 2008 7 MB
2008-02-19 Subadraramaya 01.mp3 2008 10 MB
2008-02-19 Subadraramaya 02.mp3 2008 3 MB
2008-02-19 Subadraramaya 03.mp3 2008 13 MB
2008-04-19 Discussion - In Kandy.mp3 2008 and Older 4 MB
2008-04-19 Kandy 02.mp3 2008 and Older 4 MB
2008-04-19 Kandy 03.mp3 2008 and Older 4 MB
2008-04-19 Kandy 04.mp3 2008 and Older 4 MB
2008-05-24 Mathale deshana 1.mp3 2008 and Older 12 MB
2008-05-31 Mathale deshana 2.mp3 2008 and Older 5 MB
2008-05-31 Mathale deshana 3.mp3 2008 and Older 9 MB
2008-05-31 Mathale deshana 4.mp3 2008 and Older 8 MB
2008-05-31 Mathale deshana 5 Discussion.mp3 2008 and Older 8 MB
2008-07-17 Chetho vimukthi (meghiya sutta).mp3 2008 and Older 7 MB
2008-07-17 Deshana 02.mp3 2008 and Older 999 KB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 1.mp3 Melbourne 6 MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 1.mp3 Melbourne 7 MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 2.mp3 Melbourne 6 MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 2.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 3 MB
2008-08-02 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-08-02 Morning Meditation 1.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-02 Morning Meditation 2.mp3 Melbourne 620 KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 3.mp3 Melbourne 7 MB
2008-08-06 Beeja Sutta.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-09 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 4.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 1.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-16 Discussion.mp3 Melbourne 12 MB
2008-08-16 Ekayano ayam bhikkave maggo.mp3 2008 and Older 5 MB
2008-08-16 Morning Meditation.mp3 Melbourne 5 MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 5.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 2.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-23 Morning Meditation.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 6.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 3.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-30 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 7.mp3 Melbourne 6 MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 4.mp3 Melbourne 9 MB
2008-09-06 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-09-10 Devadaha Sutta.mp3 Melbourne 9 MB
2008-09-13 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 1.mp3 Melbourne 8 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 1.mp3 Melbourne 2 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 2.mp3 Melbourne 3 MB
2008-09-20 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-09-20 Morning Meditation.mp3 Melbourne 6 MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 8.mp3 Melbourne 7 MB
2008-09-21 Berwick 1.mp3 Berwick 15 MB
2008-09-21 Berwick 2.mp3 Berwick 8 MB
2008-09-21 Berwick 3.mp3 Berwick 11 MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 2.mp3 Melbourne 10 MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 2 MB
2008-09-27 Discussion.mp3 Melbourne 11 MB
2008-09-27 Morning Meditation.mp3 Melbourne 3 MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 1.mp3 Melbourne 8 MB
2008-10-04 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 9.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 2.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 1.mp3 Melbourne 2 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 2.mp3 Melbourne 3 MB
2008-10-11 Discussion.mp3 Melbourne 11 MB
2008-10-11 Morning Meditation.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 10.mp3 Melbourne 7 MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta.mp3 Melbourne 7 MB
2008-10-18 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 11.mp3 Melbourne 7 MB
2008-11-23 Berwick.mp3 Berwick 8 MB
2008-12-10 Berwick Ven Soma theros death anniversary.mp3 Berwick 11 MB
2008-12-13 Berwick 1.mp3 Berwick 10 MB
2008-12-13 Berwick 2.mp3 Berwick 3 MB
2008-12-13 Berwick 3 Discussion.mp3 Berwick 10 MB
2008-12-25 Patipada 1.mp3 2008 and Older 6 MB
2008-12-25 Patipada 2.mp3 2008 and Older 7 MB
2008-12-28 Berwick 1 Buddha Puja.mp3 Berwick 3 MB
2008-12-28 Berwick 2 Kayanupassana.mp3 Berwick 11 MB
2009 Asubhaya ha Kusalaya Part 1.mp3 2009 4 MB
2009 Asubhaya ha Kusalaya Part 2.mp3 2009 6 MB
2009 Bhavanava kumak sandaha da.mp3 2009 9 MB
2009 Bhikku Deshana.mp3 2009 3 MB
2009 Chathurarya Saththiya Avabodaya.mp3 2009 17 MB
2009 Deshana 1.mp3 2009 7 MB
2009 Deshana 2.mp3 2009 7 MB
2009 Parihana Dhamma Sutta.mp3 2009 13 MB
2009-01 Subadraramaya 1 Introduction.mp3 Subadraramaya 605 KB
2009-01 Subadraramaya 2 Deshana.mp3 Subadraramaya 5 MB
2009-01 Subadraramaya 3 Deshana.mp3 Subadraramaya 6 MB
2009-01 Subadraramaya 4 Deshana.mp3 Subadraramaya 11 MB
2009-01 Subadraramaya 5 Discussion.mp3 Subadraramaya 4 MB
2009-05 Wesak Bana.mp3 2009 13 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 1.mp3 Subadraramaya 15 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 2.mp3 Subadraramaya 9 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 3.mp3 Subadraramaya 5 MB
2009-06-07 Katina Anisansa Deshana.mp3 2009 12 MB
2009-06-07 Poson Poya SLBC.mp3 2009 5 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 1.mp3 International Vipassana Meditation Center 8 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 2.mp3 International Vipassana Meditation Center 5 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 3.mp3 International Vipassana Meditation Center 12 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 4.mp3 International Vipassana Meditation Center 5 MB
2009-06-16 IVMC Deshana Part 1.mp3 International Vipassana Meditation Center 10 MB
2009-06-16 IVMC Deshana Part 2.mp3 International Vipassana Meditation Center 3 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 1.mp3 International Vipassana Meditation Center 6 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 2.mp3 International Vipassana Meditation Center 4 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 3.mp3 International Vipassana Meditation Center 3 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 4.mp3 International Vipassana Meditation Center 13 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 1.mp3 2009 5 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 2.mp3 2009 4 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 3.mp3 2009 4 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 4.mp3 2009 7 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 5.mp3 2009 5 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 08-18 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 5 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 09-52 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 7 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 10-52 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 4 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 11-45 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 7 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 00-45 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 5 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 02-03 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 6 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 03-17 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 7 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 04-17 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 2 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 04-46 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 3 MB
2009-10-03 Deshana.mp3 2009 7 MB
2009-10-06 Discussion - In Galle.mp3 2009 9 MB
2009-10-17 Chathurarya Sathya 1.mp3 2009 7 MB
2009-10-17 Chathurarya Sathya 2.mp3 2009 9 MB
2009-10-18 Chathurarya Sathya 3.mp3 2009 5 MB
2009-10-18 Kathina Anusasanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 4 MB
2009-10-19 Chathurarya Sathya 4.mp3 2009 10 MB
2009-10-20 Chathurarya Sathya 5.mp3 2009 6 MB
2009-10-20 Kathina Anisansa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 16 MB
2009-10-21 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 5 MB
2009-10-23 Dhamma Desanawa - Christchurch - NZ.mp3 New Zealand 2009 9 MB
2009-10-24 Dhamma Desanawa- Christchurch - NZ.mp3 New Zealand 2009 20 MB
2009-11-02 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 9 MB
2009-11-03 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-04 Dhamma Discussion.mp3 Sri Lankaramaya NZ 15 MB
2009-11-06 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 3 MB
2009-11-07 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 7 MB
2009-11-07 Sil Session 2 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 6 MB
2009-11-07 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 11 MB
2009-11-07 Sil Session 4 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 4 MB
2009-11-07 Sil Session 5 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 4 MB
2009-11-08 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-08 Sil Session 2 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 2 MB
2009-11-08 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-08 Sil Session 4 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 9 MB
2009-11-09 Samanamandika Sutta.mp3 Sri Lankaramaya NZ 9 MB
2009-11-10 Smadhibavana Sutta.mp3 Sri Lankaramaya NZ 7 MB
2009-11-11 Dhamma Discussion.mp3 Sri Lankaramaya NZ 12 MB
2009-11-13 Dhamma Desanawa for Young Couples.mp3 Sri Lankaramaya NZ 6 MB
2009-11-14 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 10 MB
2009-11-14 Sil Session 2 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 2 MB
2009-11-14 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 11 MB
2009-11-15 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 3 MB
2009-11-15 Sil Session 2 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-15 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-16 Sanghaguna Deshana.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-17 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-18 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-19 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 12 MB
2009-11-20 Dhamma Desanawa - Waikato Compassion Meditation Centre - Hamilton - NZ.mp3 New Zealand 2009 11 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 1 - Morning.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 5 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 2 - Morning.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 9 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 3 - Afternoon.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 4 - Afternoon.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-23 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-24 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 11 MB
2009-11-25 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-26 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 11 MB
2009-11-27 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 9 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 1 - Morning.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 2 - Afternoon.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 17 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 3 - Bodhi Poojawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 11 MB
2009-12- Deshana 1.mp3 2009 7 MB
2009-12- Deshana 2.mp3 2009 8 MB
2009-12- Deshana 4.mp3 2009 12 MB
2009-12- Deshana 6.mp3 2009 4 MB
2009-12-03 Dhamma Desanawa.mp3 Dunedin NZ 13 MB
2009-12-04 Dhamma Desanawa.mp3 Dunedin NZ 11 MB
2009-12-05 Session 1 - Discussion.mp3 Dunedin NZ 10 MB
2009-12-05 Session 2 - Deshanawa.mp3 Dunedin NZ 12 MB
2009-12-06 Session 1 - Discussion.mp3 Dunedin NZ 11 MB
2009-12-06 Session 2 - Deshanawa.mp3 Dunedin NZ 14 MB
2009-12-07 Session 1 - Discussion.mp3 Dunedin NZ 10 MB
2009-12-07 Session 2 - Deshanawa.mp3 Dunedin NZ 12 MB
2009-12-09 Dhamma Desanawa.mp3 Dunedin NZ 12 MB
2009-12-15 Dhamma Desanawa.mp3 Wellington NZ 11 MB
2009-12-16 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 11 MB
2009-12-16 Dhamma Desanawa.mp3 Wellington NZ 7 MB
2009-12-17 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 7 MB
2009-12-17 Dhamma Desanawa - Arahan Budugunaya.mp3 Wellington NZ 9 MB
2009-12-18 Dhamma Desanawa.mp3 Wellington NZ 9 MB
2009-12-18 Sanyojana.mp3 Bhikku Deshana 12 MB
2009-12-19 Dhamma Desanawa - Seela Bhavana 1.mp3 Wellington NZ 7 MB
2009-12-19 Rupaya.mp3 Bhikku Deshana 10 MB
2009-12-20 Dhamma Desanawa - Seela Bhavana 2.mp3 Wellington NZ 7 MB
2009-12-20 UpadaRupaya.mp3 Bhikku Deshana 15 MB
2009-12-26 Parinibbana Sutta.mp3 Sri Lankaramaya NZ 17 MB
2010 Day before Poyaday.mp3 2010 5 MB
2010 Samma Ditti Kusala Akusala Part 1.mp3 2010 7 MB
2010 Samma Ditti Kusala Akusala Part 2.mp3 2010 4 MB
2010-01-01 New Year Puja.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-01-02 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 19 MB
2010-01-02 Day 1 Session 1 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 14 MB
2010-01-02 Day 1 Session 2 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 3 MB
2010-01-02 Day 1 Session 3 After Dana Melbourne.mp3 3 Day Retreat 12 MB
2010-01-02 Day 1 Session 4 Discussion Melbourne.mp3 3 Day Retreat 9 MB
2010-01-03 Day 2 Session 1 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 7 MB
2010-01-03 Day 2 Session 2 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 11 MB
2010-01-03 Day 2 Session 3 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-03 Day 2 Session 4 Discussion Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-04 Day 3 Session 1 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 11 MB
2010-01-04 Day 3 Session 2 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-04 Day 3 Session 3 Discussion Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-06 Deshana.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 9 MB
2010-01-09 Bhikku Deshana Special.mp3 Bhikku Deshana 21 MB
2010-01-15 Dhamma Deshana Sydney.mp3 Sydney 9 MB
2010-01-16 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 20 MB
2010-01-20 Danaya 1.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 8 MB
2010-01-23 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 15 MB
2010-01-23 Danaya 2.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 9 MB
2010-01-24 Session 1.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 11 MB
2010-01-24 Session 2 Bhavana.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-01-24 Session 3.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 8 MB
2010-01-24 Session 4 Discussion.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 12 MB
2010-01-25 Dhamma Deshana Sydney.mp3 Sydney 11 MB
2010-01-27 Danaya 3.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 10 MB
2010-01-29 Dandenong Temple.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 6 MB
2010-01-30 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 15 MB
2010-01-30 Session 1.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 9 MB
2010-01-30 Session 2.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 3 MB
2010-01-30 Session 3 Discussion.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 12 MB
2010-01-30 Session 4 Discussion.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 6 MB
2010-01-31 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 13 MB
2010-01-31 Desana for Children.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-02-06 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 9 MB
2010-02-10 Seelaya ha Samadiya.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 8 MB
2010-02-13 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 18 MB
2010-02-13 Session 1 Sil.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-02-13 Session 2 Deshana.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-02-13 Session 3.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 2 MB
2010-02-13 Session 4 Deshana.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 6 MB
2010-02-13 Session 5 Discussion.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 12 MB
2010-02-14 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 15 MB
2010-02-14 Dhamma Deshana for Youth.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-02-20 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 17 MB
2010-02-21 Bhikku Deshana - amathara.mp3 Bhikku Deshana 10 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 1.mp3 Bhikku Deshana 14 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 2.mp3 Bhikku Deshana 13 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 3.mp3 Bhikku Deshana 10 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 4.mp3 Bhikku Deshana 9 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 5.mp3 Bhikku Deshana 15 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 6.mp3 Bhikku Deshana 10 MB
2010-04-28 Poya Katana 1.mp3 2010 13 MB
2010-04-28 Poya Katana 2 Discussion.mp3 2010 5 MB
2010-05-27 Poya Katana Buddhist Channel.mp3 2010 7 MB
2010-05-28 Poya Katana 2 Samma Ditti Dukka.mp3 2010 10 MB
2010-05-28 Poya Katana 3 Samma Ditti Dukka.mp3 2010 14 MB
2010-08-19 Deshana.mp3 2010 7 MB
2010-08-20 Deshana.mp3 2010 12 MB
2010-08-21 Introduction.mp3 Sadaham Pradeepa 2 MB
2010-08-21 Session 1.mp3 Sadaham Pradeepa 4 MB
2010-08-21 Session 2.mp3 Sadaham Pradeepa 4 MB
2010-08-21 Session 3.mp3 Sadaham Pradeepa 10 MB
2010-08-21 Session 4.mp3 Sadaham Pradeepa 10 MB
2010-08-22 Session 1.mp3 Sadaham Pradeepa 5 MB
2010-08-22 Session 2.mp3 Sadaham Pradeepa 8 MB
2010-08-22 Session 3.mp3 Sadaham Pradeepa 4 MB
2010-08-22 Session 4.mp3 Sadaham Pradeepa 9 MB
2010-08-22 Session 5.mp3 Sadaham Pradeepa 10 MB
2010-09-05 Deshana.mp3 2010 7 MB
2010-09-07 Matara Bodhiya.mp3 Mathara Bodhiya 10 MB
2010-09-07 Matara YMBA Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 13 MB
2010-09-07 Matara YMBA Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 8 MB
2010-09-08 Dutiya Sariputta Sutta.mp3 Mathara Bodhiya 6 MB
2010-09-08 Satipaththana Sutta.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
2010-09-08 Yoniso Manasikaraya.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
2010-09-21 Day before Poya.mp3 2010 8 MB
2010-09-22 Poyaday.mp3 2010 15 MB
2010-09-24 Patichcha Samuppada.mp3 2010 14 MB
2010-10-22 Poyaday 1.mp3 2010 856 KB
2010-10-22 Poyaday 2.mp3 2010 7 MB
2010-10-22 Poyaday 3.mp3 2010 3 MB
2010-11-05 Hethu Pala 1.mp3 2010 9 MB
2010-11-05 Hethu Pala 2 (Pancha Upadanaskandha Lokaya).mp3 2010 6 MB
2010-11-05 Hethu Pala 3 (Avidyava Duru Kireema).mp3 2010 8 MB
2010-12-18 Deshana.mp3 2010 7 MB
2010-12-20 Deshana.mp3 2010 8 MB
2010-12-20 Unduvap Poya Deshana Part 1.mp3 2010 5 MB
2010-12-20 Unduvap Poya Deshana Part 2.mp3 2010 3 MB
2011 2600 Sambuddha Jayanthi Sabbapapassa Akaranan.mp3 2011 7 MB
2011 Ariya Magga Discussion.mp3 2011 12 MB
2011 Chaturarya Sathya.mp3 2011 12 MB
2011 Discussion Rupa.mp3 2011 12 MB
2011 Karapitiya Hospital 1.mp3 2011 6 MB
2011 Sakkaya Ditti.mp3 2011 12 MB
2011 Sakkayadittiya Duru Kireema.mp3 2011 7 MB
2011 Salayathana.mp3 2011 11 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Lakhanda Deshana.mp3 2011 4 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Nivanata Maga.mp3 2011 12 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Sitha Rakeema.mp3 2011 7 MB
2011 Sammaditti 01 Akusala Kusala.mp3 2011 7 MB
2011 Sammaditti 02 Aahara.mp3 2011 13 MB
2011 Sammaditti 03 Dukka.mp3 2011 10 MB
2011 Sammaditti 04 Jaramarana.mp3 2011 8 MB
2011 Vidarshana Upades.mp3 2011 10 MB
2011-01-14 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-02-09 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-02-18 Vipaka Dharma.mp3 2011 11 MB
2011-02-19 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-02-21 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-02-21 Karma ha Vipaka.mp3 2011 14 MB
2011-03-02 Discussion - Marga Palaya.mp3 2011 9 MB
2011-03-07 Bhutha sutta - anupada vimukthiya Panchaskandha.mp3 2011 7 MB
2011-03-12 Seela Samadhi Panna.mp3 2011 19 MB
2011-03-18 Mithya Ditti (Day before Poya).mp3 2011 10 MB
2011-03-19 Kaama Nirodhaya.mp3 2011 16 MB
2011-03-19 Poya Day Afternoon Dhamma.mp3 2011 10 MB
2011-03-24 Deshana.mp3 2011 2 MB
2011-03-28 Sakkaya Dittiya.mp3 2011 6 MB
2011-04-08 Niveema Matale.mp3 2011 10 MB
2011-04-10 Nama Rupa Matale.mp3 2011 10 MB
2011-04-14 Deshana.mp3 2011 15 MB
2011-04-17 Samma Ditti (Jathiwaraya).mp3 2011 12 MB
2011-04-17 Samma Ditti Discussion.mp3 2011 11 MB
2011-04-22 Deshana.mp3 2011 6 MB
2011-05-01 Buddha Gnana.mp3 2011 13 MB
2011-05-10 Upadanaskandha ha Upadanaya.mp3 2011 18 MB
2011-05-10 Vesak Poya.mp3 2011 7 MB
2011-05-15 Sabbapapassa Akaranan.mp3 2011 9 MB
2011-05-15 Upadaya Rupa Discussion.mp3 2011 8 MB
2011-05-15 Vaththu Nanaththa Knanaya.mp3 2011 7 MB
2011-05-15 Wattunanatta Nanaya.mp3 2011 7 MB
2011-05-16 Deshana.mp3 2011 11 MB
2011-05-23 Deshana.mp3 2011 6 MB
2011-06-05 Deshana.mp3 2011 8 MB
2011-07-06 Sabba Papassa Akaranam.mp3 2011 9 MB
2011-07-07 Rupaya.mp3 2011 7 MB
2011-07-14 Esala Poya - Saropama Sutta.mp3 2011 14 MB
2011-07-16 Saropama sutta.mp3 2011 8 MB
2011-07-23 Discussion - Bhavanga Sitha.mp3 2011 4 MB
2011-07-24 Kaama Bhava ha Rupa Bhava.mp3 2011 2 MB
2011-07-25 Rupaskandhaya-1 (Skandha Dhathu Ayathana etc).mp3 Skandha 5 MB
2011-07-26 Rupaskandhaya-2.mp3 Skandha 6 MB
2011-07-27 Rupaskandhaya (Bhavanga Sitha).mp3 Skandha 6 MB
2011-07-28 Rupaskandhaya-3.mp3 Skandha 4 MB
2011-07-30 Discussion Margaya.mp3 2011 7 MB
2011-08-01 Rupaskandhaya-4.mp3 Skandha 5 MB
2011-08-01 Sabbasawa Sutta.mp3 2011 8 MB
2011-08-02 Rupaskandhaya-5.mp3 Skandha 5 MB
2011-08-03 Rupaskandhaya-6.mp3 Skandha 5 MB
2011-08-03 sathipattana sutta - kayanupassanava 1.mp3 Maha Sathipatthana 5 MB
2011-08-04 Daana Seela.mp3 2011 6 MB
2011-08-04 Rupaskandhaya-7.mp3 Skandha 4 MB
2011-08-04 sathipattana sutta - kayanupassanava 2.mp3 Maha Sathipatthana 9 MB
2011-08-05 Rupaskandhaya-8 (good content).mp3 Skandha 7 MB
2011-08-07 Deshana.mp3 2011 6 MB
2011-08-07 Rupaskandhaya-9.mp3 Skandha 5 MB
2011-08-07 Rupaskandhaya-Q&A (good content).mp3 Skandha 13 MB
2011-08-12 Discussion Pancha Vignana.mp3 2011 12 MB
2011-08-14 Lokaye Kelawara.mp3 2011 6 MB
2011-08-17 Discussion - Four Ashrawa.mp3 2011 6 MB
2011-08-19 vedanaskandhaya 1.mp3 Skandha 4 MB
2011-08-20 vedanaskandhaya 2.mp3 Skandha 5 MB
2011-08-23 vedanaskandhaya 3.mp3 Skandha 5 MB
2011-08-24 sathipattana sutta - kayanupassanava 3 (bhavana).mp3 Maha Sathipatthana 12 MB
2011-08-25 vedanaskandhaya 4.mp3 Skandha 4 MB
2011-08-28 Kohuwala Deshana.mp3 2011 23 MB
2011-08-29 Discussion Aarammana.mp3 2011 8 MB
2011-09-03 sathipattana sutta - kayanupassanava 4.mp3 Maha Sathipatthana 13 MB
2011-09-04 Patichcha Samuppada.mp3 2011 11 MB
2011-09-05 sathipattana sutta - kayanupassanava 5.mp3 Maha Sathipatthana 9 MB
2011-09-06 sathipattana sutta - vedana ha chittanupassanava.mp3 Maha Sathipatthana 9 MB
2011-09-07 sathipattana sutta - dhammanupassanava 1.mp3 Maha Sathipatthana 10 MB
2011-09-08 sathipattana sutta - dhammanupassanava 2.mp3 Maha Sathipatthana 8 MB
2011-09-10 sathipattana sutta - dhammanupassanava 3 Bojjanga.mp3 Maha Sathipatthana 6 MB
2011-09-11 Patichcha samuppada ha loka nirodhaya.mp3 2011 11 MB
2011-09-11 Sabbasava sutta - third.mp3 2011 8 MB
2011-09-15 Discussion (Anithya, Sathipattana).mp3 Bhikku Deshana 4 MB
2011-09-16 A Shraddhava.mp3 Bhikku Deshana 8 MB
2011-09-16 B Patichcha Samuppada.mp3 Bhikku Deshana 13 MB
2011-09-19 Phuhunuwa 1.mp3 Bhikku Deshana 6 MB
2011-09-19 sathipattana sutta - dhammanupassanava 4 ChathuSathya.mp3 Maha Sathipatthana 6 MB
2011-09-20 Phuhunuwa 2.mp3 Bhikku Deshana 5 MB
2011-09-21 Phuhunuwa 3.mp3 Bhikku Deshana 7 MB
2011-09-22 Phuhunuwa 4.mp3 Bhikku Deshana 8 MB
2011-09-24 Phuhunuwa 5.mp3 Bhikku Deshana 8 MB
2011-09-26 Phuhunuwa 6.mp3 Bhikku Deshana 10 MB
2011-10-11 Bhavana.mp3 2011 8 MB
2011-10-11 Discussion Upadana.mp3 2011 7 MB
2011-10-25 Buddha Gnana.mp3 2011 5 MB
2011-10-25 Sangara Sutta.mp3 2011 6 MB
2011-11-21 Kalaha Vivada Sutta.mp3 2011 18 MB
2011-11-24 Kalaha Vivada Sutta.mp3 2011 13 MB
2011-12-02 Adelaide.mp3 2011 Dec Adelaide 24 MB
2011-12-03 Adelaide Part-1.mp3 2011 Dec Adelaide 18 MB
2011-12-03 Adelaide Part-2.mp3 2011 Dec Adelaide 11 MB
2011-12-04 Adelaide Payasi Sutta.mp3 2011 Dec Adelaide 12 MB
2011-12-04 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-12-05 Adelaide.mp3 2011 Dec Adelaide 18 MB
2011-12-06 Adelaide evening dhamma discusion-1.mp3 2011 Dec Adelaide 25 MB
2011-12-06 Adelaide evening dhamma discusion-2.mp3 2011 Dec Adelaide 18 MB
2011-12-12 Deshana.mp3 2011 5 MB
2012 Neththippakarana.mp3 2012 7 MB
2012 Sathiya Vedeema.mp3 2012 8 MB
2012 Satipatthana Anapana Pabbaya.mp3 2012 13 MB
2012-02-27 Deshana.mp3 2012 11 MB
2012-02-28 Buddhist Radio.mp3 2012 6 MB
2012-03-16 Buddhist Deshana.mp3 2012 8 MB
2012-03-20 Buddhist TV.mp3 2012 8 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-04-19 Buddhist Radio 6.00 am.mp3 2012 7 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 1 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-05-04 Buddhist Radio 6.00 am.mp3 2012 7 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-05-05 Deshana.mp3 2012 15 MB
2012-05-14 Sakkaya Ditti.mp3 2012 5 MB
2012-05-23 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 6 MB
2012-05-24 Bhavana 1.mp3 2012 2 MB
2012-05-24 Bhavana 2.mp3 2012 8 MB
2012-05-25 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 11 MB
2012-05-25 Iriyapatha Bhavanawa.mp3 2012 1 MB
2012-05-25 Satipatthana Bhavana.mp3 2012 2 MB
2012-05-26 1 Pooja Canada.mp3 Canada Ottawa 2 MB
2012-05-26 2 Bhavana Canada.mp3 Canada Ottawa 2 MB
2012-05-26 3 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 8 MB
2012-05-26 Kshana Sampattiya.mp3 2012 3 MB
2012-05-26 Vijaya sutta Bhavana.mp3 2012 11 MB
2012-05-27 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 9 MB
2012-05-30 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 10 MB
2012-06-03 Deshana AM Canada.mp3 Canada Ottawa 9 MB
2012-06-03 Deshana PM Canada.mp3 Canada Ottawa 8 MB
2012-06-03 Discussion PM Canada.mp3 Canada Ottawa 11 MB
2012-06-06 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 9 MB
2012-06-09 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 7 MB
2012-06-10 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 8 MB
2012-06-13 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 10 MB
2012-06-14 Discussion Canada.mp3 Canada Ottawa 13 MB
2012-08-17 Buddhist Radio 10 am.mp3 2012 7 MB
2012-09-04 Buddhist Deshana.mp3 2012 7 MB
2012-09-14 Buddhist Deshana.mp3 2012 7 MB
2012-09-25 Bhawanasalawe Deshana.mp3 2012 10 MB
2012-09-28 Day before Poya.mp3 2012 10 MB
2012-10-07 Danasalawe Deshana.mp3 2012 8 MB
2012-10-07 Kandy 1.mp3 2012 13 MB
2012-10-07 Kandy 2.mp3 2012 15 MB
2012-10-29 Kohuwala 1 - Samachitta Pariyaya Sutta.mp3 2012 11 MB
2012-10-29 Kohuwala 2.mp3 2012 8 MB
2012-11-11 House of Fashion Colombo.mp3 2012 11 MB
2012-11-16 Desana Part 1.mp3 2012 5 MB
2012-11-16 Kohuwala Kayagathasathi.mp3 2012 15 MB
2012-11-16 Vevala Piliyandala 1.mp3 2012 7 MB
2012-11-16 Vevala Piliyandala 2.mp3 2012 6 MB
2012-11-17 Day before Katina.mp3 2012 14 MB
2012-11-18 Katina Desana.mp3 2012 8 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 1.mp3 2013 3 MB
2013 Abhidhamma - Rupa wibhagaya 2.mp3 2013 376 KB
2013 Ambakote Deshana 1.mp3 2013 15 MB
2013 Ambakote Deshana 2.mp3 2013 11 MB
2013 Appanihitha Chetovimukthi.mp3 2013 4 MB
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3 2013 12 MB
2013 Five Maras.mp3 2013 17 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 1.mp3 2013 22 MB
2013 Kakirava Dayaka Pirisa Discussion 2.mp3 2013 3 MB
2013 Nuwara Bhavana Upades - Sil.mp3 2013 16 MB
2013 Nuwara Discussion - Pancha upadanaskandha.mp3 2013 11 MB
2013 samatha bhavana.mp3 2013 416 KB
2013-01 January Poya Discussion.mp3 2013 12 MB
2013-01- Anapanasathi ha Kamatahan.mp3 2013 9 MB
2013-01-17 Deshana.mp3 2013 18 MB
2013-01-25 Samiddhi Sutta.mp3 2013 10 MB
2013-01-26 Deshana.mp3 2013 10 MB
2013-01-26 Ogatharana Sutta.mp3 2013 12 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 2013 7 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 2013 6 MB
2013-01-27 Kachchana Gottha Sutta 1.mp3 BuddhistTV 6 MB
2013-02-03 Buddhist Radio.mp3 2013 6 MB
2013-02-03 Kachchana Gottha Sutta 2.mp3 BuddhistTV 6 MB
2013-02-04 Deshana.mp3 2013 4 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 2013 9 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 Dhammasangani 9 MB
2013-02-05 Deshana.mp3 2013 3 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 2013 7 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 Dhammasangani 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 2013 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 Dhammasangani 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 2013 4 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 Dhammasangani 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 2013 6 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 Dhammasangani 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 2013 7 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 Dhammasangani 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 2013 10 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 Dhammasangani 10 MB
2013-02-10 Kachchana Gottha Sutta 3.mp3 BuddhistTV 6 MB
2013-02-11 Labunoruwa.mp3 2013 2 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 2013 5 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 Dhammasangani 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 2013 4 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 Dhammasangani 4 MB
2013-02-17 Kachchana Gottha Sutta 4.mp3 BuddhistTV 6 MB
2013-02-18 Dhammasangani 12.mp3 Dhammasangani 6 MB
2013-02-19 Dhammasangani 13.mp3 Dhammasangani 6 MB
2013-02-20 Dhammasangani 14.mp3 Dhammasangani 9 MB
2013-02-23 Mahiyangana.mp3 2013 5 MB
2013-02-23 Subodaramaya.mp3 2013 10 MB
2013-02-24 Day before Poya.mp3 2013 9 MB
2013-02-24 Kachchana Gottha Sutta 5.mp3 BuddhistTV 6 MB
2013-02-24 Kandy.mp3 2013 12 MB
2013-02-25 Poya Discussion.mp3 2013 6 MB
2013-02-25 Poya Samachiththa Pariyaya Sutta.mp3 2013 20 MB
2013-02-26 Dhammasangani 15.mp3 Dhammasangani 9 MB
2013-02-27 Dhammasangani 16.mp3 Dhammasangani 15 MB
2013-02-28 Dhammasangani 17.mp3 Dhammasangani 9 MB
2013-03-02 Dhammasangani 18.mp3 Dhammasangani 10 MB
2013-03-03 Dhammasangani 19.mp3 Dhammasangani 10 MB
2013-03-03 Kachchana Gottha Sutta 6.mp3 BuddhistTV 6 MB
2013-03-05 Dhammasangani 20.mp3 Dhammasangani 11 MB
2013-03-06 Dhammasangani 21.mp3 Dhammasangani 8 MB
2013-03-08 Dhammasangani 22.mp3 Dhammasangani 13 MB
2013-03-09 Dukamaatika Dhammasangani Hethu gochchakan 1-6.mp3 Dhammasangani 13 MB
2013-03-10 Dukamaatika Dhammasangani Hethu gochchakan 1-4.mp3 Dhammasangani 11 MB
2013-03-11 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 1.mp3 Dhammasangani 9 MB
2013-03-12 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 2.mp3 Dhammasangani 16 MB
2013-03-12 Sankatha Asankatha.mp3 2013 11 MB
2013-03-13 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 3.mp3 Dhammasangani 12 MB
2013-03-13 Sanidassana Anidassana.mp3 2013 8 MB
2013-03-14 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 3 ii.mp3 Dhammasangani 2 MB
2013-03-14 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 4.mp3 Dhammasangani 11 MB
2013-03-15 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 5.mp3 Dhammasangani 13 MB
2013-03-16 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 7.mp3 Dhammasangani 9 MB
2013-03-17 Dukamaatika Dhammasangani Asawa gochchakan 1.mp3 Dhammasangani 13 MB
2013-03-18 Dukamaatika Dhammasangani Asawa gochchakan 2.mp3 Dhammasangani 15 MB
2013-03-18 Dukamaatika Dhammasangani Asawa gochchakan 3.mp3 Dhammasangani 14 MB
2013-03-26 Poya Asivisopama Sutta.mp3 2013 8 MB
2013-03-26 Poya Deshana 1.mp3 2013 10 MB
2013-03-27 Dukamaatika Dhammasangani Sanyojna gochchakan 1.mp3 Dhammasangani 11 MB
2013-03-27 Dukamaatika Dhammasangani Sanyojna gochchakan 2.mp3 Dhammasangani 2 MB
2013-04-21 Labunoruwa.mp3 2013 10 MB
2013-04-25 April Poya 1.mp3 2013 12 MB
2013-04-25 April Poya 2.mp3 2013 7 MB
2013-04-25 April Poya 3 Discussion.mp3 2013 6 MB
2013-05-01 Dhamma Discussion Skype.mp3 2013 22 MB
2013-05-11 Anuradapura.mp3 2013 22 MB
2013-05-11 Ruwanwelisaya Abiyasa.mp3 2013 7 MB
2013-05-26 Nibbeditha Sutta 1 - Kaama.mp3 BuddhistTV 6 MB
2013-06-02 Nibbeditha Sutta 2 - Vedana.mp3 BuddhistTV 6 MB
2013-06-03 Meditation Instructions.mp3 2013 25 MB
2013-06-09 Nibbeditha Sutta 3 - Sagna.mp3 BuddhistTV 6 MB
2013-06-16 Nibbeditha Sutta 4 - Ashrava.mp3 BuddhistTV 6 MB
2013-06-21 Deshanawa.mp3 2013 3 MB
2013-06-25 Buddhist Radio.mp3 2013 7 MB
2013-06-28 Nibbeditha Sutta 5 - Kamma.mp3 BuddhistTV 7 MB
2013-07-05 Deshanawa.mp3 2013 9 MB
2013-07-06 Patichchasamuppada Ruwanwaliseya.mp3 2013 20 MB
2013-07-07 Nibbeditha Sutta 6 - Dukkha.mp3 BuddhistTV 6 MB
2013-07-09 Patichcha Sammuppada.mp3 2013 11 MB
2013-07-11 Basawakkulama 1.mp3 2013 6 MB
2013-07-11 Basawakkulama 2 Discussion.mp3 2013 13 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 1.mp3 2013 9 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 2.mp3 2013 11 MB
2013-07-12 Ruwanwaliseya CCA 3.mp3 2013 5 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 1.mp3 2013 12 MB
2013-07-13 Patichcha Samuppada 2 Discussion.mp3 2013 5 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 1.mp3 2013 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala 2.mp3 2013 10 MB
2013-07-17 Patichcha Samuppada Kohuwala Chart.jpg 2013 176 KB
2013-07-22 Poya Deshana Neth FM.mp3 2013 6 MB
2013-07-28 Patichcha Samuppadaya 1.mp3 BuddhistTV 6 MB
2013-08-08 Kandy (Chetho Vimukthi).mp3 2013 8 MB
2013-08-09 Mathale (Seela Samadhi Pagna Vimukthi).mp3 2013 8 MB
2013-08-14 Bhavana (chetho vimukthi - good content).mp3 2013 5 MB
2013-08-15 Skype Desanawa (bad quality).mp3 2013 16 MB
2013-08-20 Poya 1 Vimukthi Mukha.mp3 2013 17 MB
2013-08-20 Poya 2 Discussion.mp3 2013 10 MB
2013-08-25 Matale Discussion.mp3 2013 17 MB
2013-09-08 Patichcha Samuppadaya 2.mp3 BuddhistTV 7 MB
2013-09-15 Patichcha Samuppadaya 3.mp3 BuddhistTV 5 MB
2013-09-25 Basawakkulama.mp3 2013 9 MB
2013-09-29 Mawanella Deshana.mp3 2013 10 MB
2013-10-13 Matale.mp3 2013 17 MB
2013-10-26 Katina Kandy.mp3 2013 11 MB
2013-10-27 Katina Deshana.mp3 2013 11 MB
2013-11 Nibbana.pdf පොත් 585 KB
2013-11-10 Katina Kandy.mp3 2013 5 MB
2013-11-17 Poya 1 Nibbana.mp3 2013 13 MB
2013-11-17 Poya 2 Discussion.mp3 2013 24 MB
2013-12-16 Labunoruwa.mp3 2013 10 MB
2013-12-16 Poya 1 Asankathaya.mp3 2013 12 MB
2013-12-16 Poya 2 Discussion.mp3 2013 11 MB
2013-12-22 Sabbe Sankara 1.mp3 Sabbe Sankara 7 MB
2013-12-24 Labunoruwa.mp3 2013 12 MB
2013-12-25 Labunoruwa.mp3 2013 11 MB
2014 Polgolla Kandy 1.mp3 2014 7 MB
2014 Polgolla Kandy 2.mp3 2014 3 MB
2014 Polgolla Kandy 3.mp3 2014 9 MB
2014-01- Sabbe Sankara 1.mp3 Sabbe Sankara 7 MB
2014-01- Sabbe Sankara 2.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-01- Sabbe Sankara 3.mp3 Sabbe Sankara 5 MB
2014-01- Sabbe Sankara 4.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part1.mp3 2014 28 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part2.mp3 2014 19 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part3.mp3 2014 4 MB
2014-01-19 Sabbe Sankara 2.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-01-26 Atalodahama & Lokoththra Dahama.mp3 2014 19 MB
2014-01-26 Sabbe Sankara 3.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-01-30 Karapitiya.mp3 2014 15 MB
2014-02-02 Sabbe Sankara 4.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-02-09 Asankhatha Nivana 1.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 1.mp3 2014 11 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 2.mp3 2014 13 MB
2014-02-16 Asankhatha Nivana 2.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-02-28 Discussion.mp3 2014 9 MB
2014-03-04 Adiththa Pariyaya Sutta.mp3 2014 15 MB
2014-03-15 Kandy Deshana.mp3 2014 12 MB
2014-03-15 Kandy Discussion.mp3 2014 9 MB
2014-03-16 Poya Deshana 1 - Duthiya Chethana Sutta.mp3 2014 14 MB
2014-03-16 Poya Deshana 2.mp3 2014 14 MB
2014-04-02 Rupaya Kohuwala.mp3 2014 14 MB
2014-04-06 BuddhistTv Galle Rohitassa Sutta.mp3 2014 11 MB
2014-04-12 Introduction to Rupaupadanaskandhaya.mp3 Australia 2014 10 MB
2014-04-13 Sabba Papassa Akaranam.mp3 Australia 2014 13 MB
2014-04-14 Maha Salayathanika Sutta.mp3 Australia 2014 12 MB
2014-04-16 Salayathana ha Rupaya Pirisinda Dakeema.mp3 Australia 2014 11 MB
2014-04-17 Rupaya Bhavana Upades.mp3 Australia 2014 13 MB
2014-04-18 Day1 Bhavana Poorva Kruthya ha Sakachchava.mp3 Australia 2014 9 MB
2014-04-19 Day2 Dharma Deshana ha Sakachcha.mp3 Australia 2014 11 MB
2014-04-20 BuddhistTv Maha Salayathanika Sutta.mp3 2014 26 MB
2014-04-20 Day3 Chathurarya Sathya Discussion.mp3 Australia 2014 11 MB
2014-04-21 Day4 Bhavana Upades Discussion.mp3 Australia 2014 5 MB
2014-04-23 Rohithassa Sutta v2.mp3 Australia 2014 13 MB
2014-04-25 Chabbisodhana Sutta.mp3 Australia 2014 16 MB
2014-04-26 Rathavineetha Sutta.mp3 Australia 2014 16 MB
2014-04-26 Samma ditti ha margaya.mp3 Australia 2014 5 MB
2014-04-28 Deshana Dandenong Temple.mp3 Repeated Talks 13 MB
2014-04-29 Bhavana 1.mp3 Repeated Talks 3 MB
2014-04-29 Bhavana 2.mp3 Repeated Talks 13 MB
2014-04-29 Bhavana 3.mp3 Repeated Talks 2 MB
2014-04-30 Bhavana 1.mp3 Repeated Talks 321 KB
2014-04-30 Bhavana 2.mp3 Repeated Talks 16 MB
2014-04-30 Bhavana 3.mp3 Repeated Talks 245 KB
2014-05-01 Bhavana 1.mp3 Repeated Talks 1 MB
2014-05-01 Bhavana 3.mp3 Repeated Talks 4 MB
2014-05-01 Ditti Sampanna Wima Discussion.mp3 Australia 2014 16 MB
2014-05-02 Maha Salayathanika Sutta Deshana.mp3 Repeated Talks 15 MB
2014-05-03 Patichcha Samuppada Deshana Chisholm.mp3 Repeated Talks 9 MB
2014-05-03 Patichcha Samuppadaya sarala basin - Dandenong Temple.mp3 Australia 2014 16 MB
2014-05-04 Apramadiva Dukin Midemu Keysborough AUS.mp3 Repeated Talks 13 MB
2014-05-06 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 7 MB
2014-05-08 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 19 MB
2014-05-09 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 13 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Deshana Part 1.mp3 2014 12 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Deshana Part 2.mp3 2014 4 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Discussion.mp3 2014 14 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 1.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 9 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 2.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 8 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 3 Discussion.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 5 MB
2014-05-14 Vesak Buddhist TV.mp3 2014 6 MB
2014-05-15 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 9 MB
2014-05-16 Sukuma Rupa.mp3 Australia 2014 15 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 1.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 8 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 2 Discussion.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 11 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 3 Discussion.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 5 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 1.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 7 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 2 Discussion.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 12 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 3.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 10 MB
2014-05-23 Araka Sutta Adelaide.mp3 Australia 2014 6 MB
2014-05-23 Sothapaththi anga Patichchasamuppada ha Rupaya Adelaide.mp3 Australia 2014 11 MB
2014-05-24 Bakaboona Desana Part 1.mp3 2014 12 MB
2014-05-24 Bakaboona Desana Part 2.mp3 2014 12 MB
2014-06-06 Sydney Friday night Deshana.mp3 Sydney 14 MB
2014-06-07 Sydney Session 1.mp3 Sydney 10 MB
2014-06-07 Sydney Session 2.mp3 Sydney 9 MB
2014-06-07 Sydney Session 3.mp3 Sydney 3 MB
2014-06-08 Sydney Session 1.mp3 Sydney 8 MB
2014-06-08 Sydney Session 2.mp3 Sydney 5 MB
2014-06-09 Sydney Session 1.mp3 Sydney 8 MB
2014-06-09 Sydney Session 2.mp3 Sydney 13 MB
2014-06-09 Sydney Session 3.mp3 Sydney 4 MB
2014-06-10 Sydney Session 1.mp3 Sydney 9 MB
2014-06-10 Sydney Session 2 Discussion.mp3 Sydney 11 MB
2014-06-10 Sydney Session 3.mp3 Sydney 3 MB
2014-06-12 Melbourne Paramitha Vihara.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 11 MB
2014-06-13 Rock Bank.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 11 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 1.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 12 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 2.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 10 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 3.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 7 MB
2014-06-16 Mavilmada Desana.mp3 2014 13 MB
2014-06-19 Melbourne Paramitha Vihara.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 11 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 1.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 6 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 2.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 11 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 3.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 6 MB
2014-06-21 Melbourne Paramitha Vihara Part 1.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 10 MB
2014-06-21 Melbourne Paramitha Vihara Part 2.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 14 MB
2014-06-25 Vedananupassanawa Buddhist TV.mp3 2014 5 MB
2014-07-06 Anusasanawa wedding day.mp3 2014 6 MB
2014-07-13 Poya Deshana - Rupa upadanaskandha.mp3 2014 11 MB
2014-07-18 Punya Vipaka ha Samma Ditti Naula.mp3 2014 10 MB
2014-08 Sathipattana 01 London.mp3 London Sathipattana 10 MB
2014-08 Sathipattana 02 London.mp3 London Sathipattana 6 MB
2014-08 Sathipattana 03 London.mp3 London Sathipattana 8 MB
2014-08 Sathipattana 04 London.mp3 London Sathipattana 8 MB
2014-08 Sathipattana 05 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 06 London.mp3 London Sathipattana 9 MB
2014-08 Sathipattana 07 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 08 London.mp3 London Sathipattana 8 MB
2014-08 Sathipattana 09 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 10 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 11 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 12 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 13 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 14 London.mp3 London Sathipattana 9 MB
2014-08 Sathipattana 15 London.mp3 London Sathipattana 6 MB
2014-08-04 Upadana Nirodhaya - Kesbewa.mp3 2014 14 MB
2014-08-10 August Poya Deshana.mp3 2014 14 MB
2014-08-10 August Poya Discussion.mp3 2014 17 MB
2014-08-10 BuddhistTv Kohuwala Nibbana.mp3 2014 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 1.mp3 2014 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 2.mp3 2014 12 MB
2014-09-07 Devadutha Sutta - Day Before Poya.mp3 2014 10 MB
2014-09-08 Poya day 1 Sanatha Sutta.mp3 2014 11 MB
2014-09-08 Poya day 2 Discussion.mp3 2014 12 MB
2014-09-19 Patichchasamuppada ha Chathurarya Sathya at Naula.mp3 2014 13 MB
2014-10-05 Pancha Upadanaskandha Naula.mp3 2014 12 MB
2014-10-08 Poya Deshana - Pancha Upadanaskandha.mp3 2014 9 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti.mp3 2014 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti v2.mp3 2014 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 2 Discussion.mp3 2014 11 MB
2014-10-25 Labunoruwa Katina.mp3 2014 11 MB
2014-12-01 Deshana 01.mp3 December Bhikshu Deshana 10 MB
2014-12-02 Deshana 02.mp3 December Bhikshu Deshana 8 MB
2014-12-06 Deshana 03.mp3 December Bhikshu Deshana 5 MB
2014-12-10 Deshana 04.mp3 December Bhikshu Deshana 10 MB
2014-12-17 Deshana 05.mp3 December Bhikshu Deshana 10 MB
2014-12-22 Deshana 06.mp3 December Bhikshu Deshana 14 MB
2014-12-29 Deshana 07.mp3 December Bhikshu Deshana 12 MB
2014-12-29 Deshana 08.mp3 December Bhikshu Deshana 9 MB
2015-01-03 Unnabha Brahmana Sutta.mp3 2015 16 MB
2015-02-03 Navam Poya - Ganaka Moggallana Sutta.mp3 2015 14 MB
2015-02-03 Navam Poya - Naula.mp3 2015 14 MB
2015-02-05.mp3 Other Talks (lower quality) 15 MB
2015-02-06.mp3 Other Talks (lower quality) 11 MB
2015-02-13 Sri Sambodhi Vihara London.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-02-14 Kohuwala Deshana.mp3 2015 7 MB
2015-02-14 Pannipitiya Duwe Temple.mp3 2015 38 MB
2015-02-14 Pannipitiya Duwe Temple v2.mp3 2015 17 MB
2015-02-20 Sri Sambodhi Vihara London.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-02-22 Pallekele.mp3 Other Talks (lower quality) 20 MB
2015-02-24 Anathma Dharmaya.mp3 2015 14 MB
2015-02-24 Sabbe Sankara Anichcha at Sarana Road.mp3 2015 13 MB
2015-02-27 Aaghatha Pativinaya Sutta.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-02-27 Deshana.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-03-05 Medin Poya Discussion.mp3 2015 15 MB
2015-03-06.mp3 Other Talks (lower quality) 15 MB
2015-03-13 1 Bhavana Upades.mp3 Brisbane 8 MB
2015-03-13 2 Discussion.mp3 Brisbane 10 MB
2015-03-14 1 Ganaka Moggallana sutta.mp3 Brisbane 8 MB
2015-03-14 2 Discussion.mp3 Brisbane 8 MB
2015-03-14 3 Santhathi lakshanaya.mp3 Brisbane 3 MB
2015-03-14 4 Sabbe sankara.mp3 Brisbane 11 MB
2015-03-15 1 Kamma kshaya kireema.mp3 Brisbane 8 MB
2015-03-15 2 Discussion.mp3 Brisbane 13 MB
2015-03-16 Chaturarya satya ha patichcha samuppadaya.mp3 Brisbane 11 MB
2015-03-20 Canberra Deshana.mp3 Canberra 14 MB
2015-03-21 1 Kassapa Thero Deshana.mp3 Canberra 11 MB
2015-03-21 2 Seelaya - Sabbapapassa Akaranan.mp3 Canberra 8 MB
2015-03-22 Sil Day Deshana.mp3 Canberra 11 MB
2015-03-26 Dharma Deshana Sydney.mp3 Sydney 11 MB
2015-03-27 Dharma Deshana Sydney.mp3 Sydney 11 MB
2015-03-28 Bhavana 1 Sydney.mp3 Sydney 14 MB
2015-03-28 Bhavana 2 Kassapa Thero Discussion Sydney.mp3 Sydney 7 MB
2015-03-28 Bhavana 3 Discussion Sydney.mp3 Sydney 11 MB
2015-03-28 Bhavana 4 Kassapa Thero Sydney.mp3 Sydney 4 MB
2015-03-29 Bhavana 1 Sydney.mp3 Sydney 14 MB
2015-03-29 Bhavana 2 Kassapa Thero Discussion Sydney.mp3 Sydney 12 MB
2015-03-29 Bhavana 3 Sydney.mp3 Sydney 11 MB
2015-04-03 1 - 08.30 AM Morning Talk.mp3 Adelaide 13 MB
2015-04-03 2 - 01.00 PM Kassapa Thero Discussion.mp3 Adelaide 8 MB
2015-04-03 3 - 03.00 PM Daanaya.mp3 Adelaide 1 MB
2015-04-03 4 - 03.30 PM Sihiya.mp3 Adelaide 5 MB
2015-04-04 1 - 08.30 AM Morning Talk.mp3 Adelaide 10 MB
2015-04-04 2 - 01.00 PM Karmaya.mp3 Adelaide 6 MB
2015-04-04 3 - 03.00 PM Bhavana Upades.mp3 Adelaide 5 MB
2015-04-05 1 - 09.20 AM Kassapa Thero Vandanava.mp3 Adelaide 1 MB
2015-04-05 2 - 09.30 AM Patichcha Samuppadaya (Important).mp3 Adelaide 11 MB
2015-04-05 3 - 02.00 PM Chathurarya Sathya.mp3 Adelaide 5 MB
2015-04-06 1 - 09.30 AM Kassapa Thero Seelaya.mp3 Adelaide 10 MB
2015-04-06 2 - 02.00 PM Ganaka Mogallana Sutta.mp3 Adelaide 19 MB
2015-04-06 3 - 05.30 PM Kassapa Thero Discussion.mp3 Adelaide 3 MB
2015-04-18 Karmaya rasvima ha kshayavima (important).mp3 Melbourne 18 MB
2015-04-19 Rockbank Temple.mp3 Melbourne 10 MB
2015-04-23.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-04-24 Chathurarya Sathya ha Patichcha Samuppadaya.mp3 Melbourne 10 MB
2015-04-25 Explainations of meditation terms.pdf Melbourne 191 KB
2015-04-25 Session 1.mp3 Melbourne 6 MB
2015-04-25 Session 2.mp3 Melbourne 9 MB
2015-04-25 Session 3.mp3 Melbourne 2 MB
2015-04-26 Anichcha Sagna Sutta Text.pdf Melbourne 214 KB
2015-04-26 Anuradha Sutta Text.pdf Melbourne 298 KB
2015-04-26 Session 1.mp3 Melbourne 6 MB
2015-04-26 Session 2.mp3 Melbourne 9 MB
2015-04-26 Session 3.mp3 Melbourne 5 MB
2015-04-27 Anathapindikovada Sutta Text.pdf Melbourne 444 KB
2015-04-27 Kummopama Sutta Text.pdf Melbourne 193 KB
2015-04-27 Maha Parinibbana Sutta Text - Sathara Maha Upadesha.pdf Melbourne 301 KB
2015-04-27 Session 1.mp3 Melbourne 8 MB
2015-04-27 Session 2.mp3 Melbourne 12 MB
2015-04-27 Session 3.mp3 Melbourne 8 MB
2015-04-27 White board Patichchasamuppada Diagram.jpg Melbourne 1 MB
2015-04-28 Session 1.mp3 Melbourne 9 MB
2015-04-28 Session 2 - Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2015-04-28 Session 3 - Shunnatha Chetovimutti.mp3 Melbourne 5 MB
2015-04-29 Aahaara Sutta Text.pdf Melbourne 168 KB
2015-04-29 Chula Sugngnatha Sutta Text.pdf Melbourne 405 KB
2015-04-29 Mahali Sutta Text.pdf Melbourne 474 KB
2015-04-29 Mahavedalla Sutta Text.pdf Melbourne 709 KB
2015-04-29 Nathumhaaka Sutta Text.pdf Melbourne 81 KB
2015-04-29 Saththaththana Sutta Text.pdf Melbourne 272 KB
2015-04-29 Session 1.mp3 Melbourne 9 MB
2015-04-29 Session 2 - Kassapa Thero Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2015-04-29 Session 3 - Kassapa Thero.mp3 Melbourne 6 MB
2015-04-29 Vaththu Nanaththa Gnana Text.pdf Melbourne 299 KB
2015-04-30 Bhaddekaraththa Sutta Text.pdf Melbourne 224 KB
2015-04-30 Brahmadeva Sutta Text.pdf Melbourne 188 KB
2015-04-30 Dhammahadaya Vibhangaya Text.pdf Melbourne 3 MB
2015-04-30 Dhathu Vibhanga Sutta Text.pdf Melbourne 783 KB
2015-04-30 Janavasabha Sutta Text.pdf Melbourne 1 MB
2015-04-30 Khajjaniya Sutta Text.pdf Melbourne 378 KB
2015-04-30 Nalakalapa Sutta Text.pdf Melbourne 276 KB
2015-04-30 Sachcha Yamakaya Text.pdf Melbourne 406 KB
2015-04-30 Session 1.mp3 Melbourne 10 MB
2015-04-30 Session 2 - Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2015-04-30 Session 3.mp3 Melbourne 7 MB
2015-05-01 Chappanaka Sutta Text.pdf Melbourne 290 KB
2015-05-01 Darukkhandhopama Sutta Text.pdf Melbourne 281 KB
2015-05-01 Maha Satipattana Sutta - Vedananupassana Text.pdf Melbourne 140 KB
2015-05-01 Maha Thanha Sankhaya Sutta Text.pdf Melbourne 1 MB
2015-05-01 Nivapa Sutta Text.pdf Melbourne 971 KB
2015-05-01 Session 1 - Kassapa Thero.mp3 Melbourne 2 MB
2015-05-01 Session 2 - Kassapa Thero.mp3 Melbourne 5 MB
2015-05-01 Session 3 - Kassapa Thero Discussion.mp3 Melbourne 12 MB
2015-05-01 Session 4 - Discussion.mp3 Melbourne 9 MB
2015-05-02 Session 1.mp3 Melbourne 10 MB
2015-05-02 Session 2 - Discussion.mp3 Melbourne 9 MB
2015-05-02 Session 3.mp3 Melbourne 4 MB
2015-05-02 Sokasallaharana Sutta - Dandenong.mp3 Melbourne 10 MB
2015-05-02 Sokasallaharana Sutta Text.pdf Melbourne 457 KB
2015-05-03 Ambasakkara Pretha Vaththu Text.pdf Melbourne 604 KB
2015-05-03 Vesak Poya Deshana 1.mp3 2015 14 MB
2015-05-03 Vesak Poya Sabbapapassa Akaranan - Dandenong.mp3 Melbourne 10 MB
2015-05-04 Deshana.mp3 Other Talks (lower quality) 10 MB
2015-05-06 07.48 PM Budu Gunaya.mp3 2015 9 MB
2015-05-10 Jara Marana Duka.mp3 Melbourne 9 MB
2015-05-11 Deshana.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-05-13 Dukin midena maga - Berwick.mp3 Melbourne 13 MB
2015-05-13 Maha Nidana Sutta Text.pdf Melbourne 1 MB
2015-05-13 Sammassana Gnana Text.pdf Melbourne 161 KB
2015-05-18 Shri Sathdharmaya Dakima.mp3 Other Talks (lower quality) 14 MB
2015-05-30 Arambaka Deshana - Samahitha Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 8 MB
2015-05-31 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 1 MB
2015-05-31 Session 02 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 10 MB
2015-05-31 Session 03 - Bawana - Bulnawe Thissa Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 4 MB
2015-05-31 Session 04 - Dharma Deshana - Sudassana Thero (important).mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 12 MB
2015-05-31 Session 05 - Question and Answer - Kassapa Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 10 MB
2015-06-01 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 2 MB
2015-06-01 Session 02 - Dharma Deshana - Rahula Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 6 MB
2015-06-01 Session 03 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 15 MB
2015-06-01 Session 04 - Dharma Deshana - Samahitha Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 11 MB
2015-06-02 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 3 MB
2015-06-02 Session 02 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 12 MB
2015-06-02 Session 03 - Dharma Deshana - Rahula Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 13 MB
2015-06-06 Patichcha Samuppadaya White board.jpg Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 488 KB
2015-06-06 Session 1 - Sudassana Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 9 MB
2015-06-06 Session 2 - Samahitha Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 2 MB
2015-06-06 Session 3 - Sudassana Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 13 MB
2015-06-06 Session 4 - Samahitha Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 10 MB
2015-06-07 Session 1 - Sudassana Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 11 MB
2015-06-07 Session 2 - Samahitha Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 9 MB
2015-06-07 Session 3 - Sudassana Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 13 MB
2015-06-14 Part 1 Morning Talk.mp3 Colombo Maradana Meditation Program 06-14 9 MB
2015-06-14 Part 2 Morning Talk.mp3 Colombo Maradana Meditation Program 06-14 11 MB
2015-06-14 Part 3 Evening Talk.mp3 Colombo Maradana Meditation Program 06-14 6 MB
2015-06-14 Part 4 Evening Talk.mp3 Colombo Maradana Meditation Program 06-14 6 MB
2015-06-14 Part 5 Evening Disscusion Kassapa Thero.mp3 Colombo Maradana Meditation Program 06-14 15 MB
2015-06-20 Arahan Budu Gunaya.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-06-27 Matara Kotikagoda Deshana.mp3 2015 21 MB
2015-07-01 Esala Poya Evening Deshana.mp3 2015 17 MB
2015-07-01 Esala Poya Evening Deshana v2.mp3 2015 17 MB
2015-07-19 1 08.18 AM Buduguna Bawana.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 9 MB
2015-07-19 2 09.06 AM Sitha Ekanga Kirima.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 6 MB
2015-07-19 3 09.57 AM Maga Handuna Genima.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 16 MB
2015-07-19 4 01.07 PM Mettha Bawana.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 3 MB
2015-07-19 5 01.24 PM Sabbe Sankara.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 15 MB
2015-07-20 Discussion.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 7 MB
2015-08-07 Sukho Buddhanan Uppado 1.mp3 2015 14 MB
2015-08-14 Sukho Buddhanan Uppado 2.mp3 2015 8 MB
2015-08-21 Sukho Buddhanan Uppado 3.mp3 2015 9 MB
2015-08-28 Chathurarya Sathya.mp3 2015 13 MB
2015-08-28 Discussion.mp3 2015 23 MB
2015-08-28 Sukho Buddhanan Uppado 4.mp3 2015 9 MB
2015-09-10 London Buddhist Vihara Deshana.mp3 2015 13 MB
2015-09-17 Deshana - High Wycombe UK.mp3 2015 11 MB
2015-09-19 Punyanumodhana.mp3 2015 5 MB
2015-09-25 Binara Poya 1 Morning Deshana.mp3 2015 18 MB
2015-09-25 Binara Poya 2 Evening Deshana.mp3 2015 10 MB
2015-09-29 Thames Buddhist Vihara - Discussion and Meditation.mp3 2015 33 MB
2015-10-01 1 08.29 AM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 14 MB
2015-10-01 1 08.29 AM.mp3 old 10 MB
2015-10-01 2 12.11 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 15 MB
2015-10-01 2 12.11 PM.mp3 old 11 MB
2015-10-01 3 02.19 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 1 MB
2015-10-01 3 02.19 PM.mp3 old 827 KB
2015-10-01 4 02.26 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 2 MB
2015-10-01 4 02.26 PM.mp3 old 1 MB
2015-10-01 5 03.03 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 9 MB
2015-10-01 5 03.03 PM.mp3 old 7 MB
2015-10-02 1 08.21 AM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 14 MB
2015-10-02 1 08.21 AM.mp3 old 9 MB
2015-10-02 2 12.26 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 19 MB
2015-10-02 2 12.26 PM.mp3 old 13 MB
2015-10-02 3 03.21 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 5 MB
2015-10-02 3 03.21 PM.mp3 old 3 MB
2015-11-14 Basawakkulama Deshana.mp3 2015 14 MB
2015-11-15 Kshana Sampaththiya.mp3 2015 14 MB
2015-11-16 Aahara and Chathurarya Sathya.mp3 2015 18 MB
2015-11-18 Anuradhapura Deshana 1.mp3 2015 24 MB
2015-11-19 Anuradhapura Deshana 2.mp3 2015 16 MB
2015-11-20 Anuradhapura Deshana 3.mp3 2015 16 MB
2015-11-20 Sathi Nimitta Question.mp3 2015 408 KB
2015-11-24 Dhammadinna Sutta.mp3 2015 13 MB
2015-11-25 Deshana 1 - CECB.mp3 2015 17 MB
2015-11-25 Deshana 2 - Sarana Road.mp3 2015 7 MB
2015-11-25 Deshana 3 - Kohuwala.mp3 2015 19 MB
2015-11-25 Nivane Panividaya Kohuwala.pdf පොත් 520 KB
2015-11-29 Nivanata Maga - Sil day deshana.mp3 2015 28 MB
2015-12-01 Basawakkulama Discussion.mp3 2015 11 MB
2015-12-12 London Deshana English.pdf පොත් 566 KB
2015-12-12 London Deshana Sinhala.pdf පොත් 6 MB
2015-12-12 Yonisomanasikaraya.mp3 2015 14 MB
2015-12-13 Sathdharmaye pihita labima.mp3 2015 7 MB
2015-12-19 Basawakkulama Deshana.mp3 2015 7 MB
2015-12-19 Nibbanan Paraman Sukhan.mp3 2015 26 MB
2015-12-20 Naththi Jathassa Amaranan.mp3 2015 7 MB
2015-12-27 Aashrava duru kirima.mp3 2015 11 MB
2015-12-27 Dharma rathnaye gunaya.mp3 2015 9 MB
2015-12-27 Path to Nibbana.mp3 2015 9 MB
2015-12-29 1 07-20 AM.mp3 Bhikku Program Labunoruwa December 23 MB
2015-12-29 2 01-11 PM Patichchasamuppadaya.mp3 Bhikku Program Labunoruwa December 16 MB
2015-12-29 3 03-20 PM Discussion.mp3 Bhikku Program Labunoruwa December 17 MB
2015-12-30 1 07-40 AM Sathipatthana.mp3 Bhikku Program Labunoruwa December 28 MB
2015-12-30 2 01-20 PM Discussion.mp3 Bhikku Program Labunoruwa December 14 MB
2016-01-01 Sathpurusha Asura.mp3 2016 9 MB
2016-01-03 Pin dima for the Dead.mp3 2016 11 MB
2016-01-10 Sathara Satipattana and Aashrava.mp3 2016 8 MB
2016-01-12 Naula Upadana Skandha.mp3 2016 12 MB
2016-01-13 Naula Ayathana Nirodhaya.mp3 2016 14 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Discussion.mp3 2016 21 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Duk nathi kirime maga.mp3 2016 27 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 2016 24 MB
2016-01-24 Aethan Buddhanu Saasanan.mp3 2016 8 MB
2016-01-30 Two types of Samma Ditti.mp3 2016 13 MB
2016-02-06 Kandy 1 Satipattana v2.mp3 2016 26 MB
2016-02-06 Kandy 2 Patichchasamuppada and Discussion v2.mp3 2016 30 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 2016 16 MB
2016-02-12 Pancha Upadankkhanda Dukka 1.mp3 2016 12 MB
2016-02-13 Bhava Kathare Eliya Dakima - Deshana.mp3 2016 33 MB
2016-02-13 Bhava Kathare Eliya Dakima - Discussion.mp3 2016 17 MB
2016-02-14 Discussion.mp3 2016 17 MB
2016-02-14 Kamma Suthraya.pdf පොත් 1002 KB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 2016 33 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana DVD.mp3 2016 37 MB
2016-02-15 Galle Deshana.mp3 2016 21 MB
2016-02-15 Matara Kotikagoda.mp3 2016 35 MB
2016-02-15 Pancha Upadankkhanda Dukka 2.mp3 2016 11 MB
2016-02-21 Nawam Poya Evening Samanera Prashna.mp3 2016 17 MB
2016-02-22 Message about book printing.mp3 2016 414 KB
2016-02-22 Nawam Poya Evening Satipattana.mp3 2016 25 MB
2016-02-22 Nawam Poya Morning Karaniya Metta Sutta.mp3 2016 26 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 1.mp3 2016 20 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 2.mp3 2016 12 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 3.mp3 2016 23 MB
2016-02-27 Aloko Udapadi Kandy 4.mp3 2016 16 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 2016 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning.mp3 2016 7 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 1 Morning v2.mp3 2016 16 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon.mp3 2016 11 MB
2016-03-22 Medin Poya Desana 2 Afternoon v2.mp3 2016 26 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 2016 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 2016 2 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava v2.mp3 2016 3 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 2016 33 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana v2.mp3 2016 23 MB
2016-04-02 Digana 3 Discussion.mp3 2016 9 MB
2016-04-21 Naula Bhikku Discussion.mp3 2016 13 MB
2016-05-18 Kinsukopama Sutta - Kottawa.mp3 2016 31 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 2016 8 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa v2.mp3 2016 20 MB
2016-05-21 Vesak Poya Mihindu Aranyaya.mp3 2016 20 MB
2016-06-05 Patichchasamuppadaya Basawakkulama.mp3 2016 10 MB
2016-06-09 Rupaya - Sarana Road.mp3 2016 17 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 2016 24 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya v2.mp3 2016 27 MB
2016-06-11 Rupaye Udaya Vaya - BMICH.mp3 2016 30 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 2016 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana v2.mp3 2016 35 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 2016 16 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion v2.mp3 2016 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 2016 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa v2.mp3 2016 25 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 2016 13 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa v2.mp3 2016 27 MB
2016-06-22 Sri Saranankararamaya.mp3 2016 38 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 2016 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 2016 25 MB
2016-06-30 Matale v2.mp3 2016 27 MB
2016-07-19 Esala Poya - Seelaya.mp3 2016 8 MB
2016-08-08 Naula Bhikku Deshana.mp3 2016 17 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 2016 14 MB
2016-09-01 Naula Bhikku Deshana - Bhavana.mp3 2016 16 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva.mp3 2016 23 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 2016 19 MB
2016-10-05 Colombo Deshana.mp3 2016 15 MB
2016-10-15 Vap Poya Deshana- Naula.mp3 2016 18 MB
2016-10-27 Vidarshana Bhavanava.m4a ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි 19 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa.mp3 2016 9 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 2016 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula.mp3 2016 18 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 2016 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 2016 18 MB
2016-11-04 Katina Deshana at Dhammahadaya Vihara.mp3 2016 24 MB
2016-11-05 Katina Deshana at Dhammapasada.mp3 2016 24 MB
2016-11-26 Homagama.mp3 2016 22 MB
2016-11-27 Galle.mp3 2016 18 MB
2016-11-27 Mathara.mp3 2016 23 MB
2016-12-03 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2016 23 MB
2016-12-04 - Geelong Deshana.mp3 In Australia Nov-Dec 25 MB
2016-12-06 - Dharma Deshana at Amila's house.MP3 In Australia Nov-Dec 8 MB
2016-12-07 - Bhuktanumodana at Sanvidha's.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
2016-12-07 - Bhuktanumodana by Saranakitti Thero.mp3 In Australia Nov-Dec 2 MB
2016-12-08 - Bhuktanumodana at Milroy's.mp3 In Australia Nov-Dec 3 MB
2016-12-08 - Dharma Deshana 1 at Dandenong Temple.mp3 In Australia Nov-Dec 17 MB
2016-12-08 - Dharma Deshana at Milroy's.mp3 In Australia Nov-Dec 13 MB
2016-12-08 Labunaruwa Bhikku Deshana.mp3 2016 16 MB
2016-12-09 - Bhuktanumodana at Latha's House.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
2016-12-09 - Dandenong Temple Dharma Deshana 2.mp3 In Australia Nov-Dec 16 MB
2016-12-09 - Dharma Deshana at Latha's House( Satva Upath ).mp3 In Australia Nov-Dec 982 KB
2016-12-09 - Heel Dana Bhuktanumodana Chandana & Chandima.mp3 In Australia Nov-Dec 8 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 1 - 08.15 AM.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 2 - 09.45 AM.mp3 In Australia Nov-Dec 15 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 3 - 10.56 AM.mp3 In Australia Nov-Dec 559 KB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 4 - 12.58 PM.mp3 In Australia Nov-Dec 1 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 5 - 13.03 PM.mp3 In Australia Nov-Dec 29 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 6 - 15.58 PM.mp3 In Australia Nov-Dec 14 MB
2016-12-11 - Wyndhamvale Iramu Hall Deshana.mp3 In Australia Nov-Dec 26 MB
2016-12-12 - Berwick Temple Deshana.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
2016-12-12 - Bhuktanumodana at Sanjivi and Srinath's Heel Da.mp3 In Australia Nov-Dec 8 MB
2016-12-13 - Bhuktanumodana at Lanka & Mala's.mp3 In Australia Nov-Dec 15 MB
2016-12-13 Namapuupa Vipassanava.m4a ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි 14 MB
2016-12-13 Poya Deshana - Labunoruwa.mp3 2016 17 MB
2016-12-14 - Deshana at Kalinga's.mp3 In Australia Nov-Dec 15 MB
2016-12-16 - Keysborough Temple-01- Introduction.mp3 In Australia Nov-Dec 692 KB
2016-12-16 - Keysborough Temple-02- Deshana.mp3 In Australia Nov-Dec 14 MB
2016-12-17 - Dharma Deshana at kosala's home.mp3 In Australia Nov-Dec 9 MB
2016-12-17 Thanha - Kahathuduwa.mp3 2016 23 MB
2016-12-18 Waththala Enderamulla.mp3 2016 24 MB
2016-12-24 Natha Devalaya Kandy.mp3 2016 22 MB
2016-12-24 Subodaramaya Kandy.mp3 2016 20 MB
2016-12-28 Tripitaka Puja - Basawakkulama.mp3 2016 12 MB
2017-01-07 Himbutana Deshana.mp3 2017 29 MB
2017-01-07 Pannipitiya.mp3 2017 42 MB
2017-01-08 Alanmathiniyarama.mp3 2017 17 MB
2017-01-08 Gangodawila.mp3 2017 22 MB
2017-01-12 Part1 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 2017 13 MB
2017-01-12 Part2 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 2017 24 MB
2017-01-12 Part3 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 2017 22 MB
2017-01-12 Part4 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 2017 11 MB
2017-01-12 Sathiya Diyunu Karageneema.m4a ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි 13 MB
2017-02-17 Sabbasawa Sutta Bhikku Deshana.mp3 2017 18 MB
2017-02-24 Kohuwala.mp3 2017 21 MB
2017-03-08 Upadanaskandaye Udaya Waya.mp3 2017 15 MB
2017-03-15 Balangoda Discussion.mp3 2017 23 MB
2017-03-18 Balangoda 1 Morning Deshana.mp3 2017 26 MB
2017-03-18 Balangoda 2 Bhavana Upades.mp3 2017 26 MB
2017-04-08 Bhikku Deshana.mp3 2017 32 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning.mp3 2017 11 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning v2.mp3 2017 27 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening.mp3 2017 9 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening v2.mp3 2017 23 MB
2017-04-30 Damrivi 1 Sermon.mp3 2017 27 MB
2017-04-30 Damrivi 2 Discussion.mp3 2017 31 MB
2017-05-05 Mathara 1 Deshana.mp3 2017 16 MB
2017-05-05 Mathara 2 Discussion.mp3 2017 6 MB
2017-05-05 Sakkaya Ditti - Colombo v2.mp3 2017 25 MB
2017-05-10 Vesak Poya 1 Theravada Buddhism.mp3 2017 32 MB
2017-05-10 Vesak Poya 2 Kayanupassana.mp3 2017 23 MB
2017-05-10 Vesak Poya 3 Conclusion.mp3 2017 12 MB
2017-06-03 Panadura Discussion.mp3 2017-06-03 Panadura 72 MB
2017-06-03 Panadura Evening.mp3 2017-06-03 Panadura 69 MB
2017-06-03 Panadura Morning Sermon 1.mp3 2017-06-03 Panadura 86 MB
2017-06-03 Panadura Morning Sermon 2.mp3 2017-06-03 Panadura 47 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning.mp3 2017 22 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning v2.mp3 2017 25 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon.mp3 2017 16 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon v2.mp3 2017 17 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama.mp3 2017 25 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama v2.mp3 2017 25 MB
2017-06-XX Pin - Muhudu Maha Viharaya.mp3 2017 14 MB
2017-07-30 Jathiya Labunoruwa.mp3 2017 21 MB
2017-07-30 Migasala Sutta - Labunoruwa.mp3 2017 23 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 1 Labunoruwa.mp3 2017 13 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 2 Labunoruwa.mp3 2017 22 MB
2017-08-07 Nikini Poya - Balangoda.mp3 2017 26 MB
2017-08-11 Kahawaththa Hospital.mp3 2017 26 MB
2017-08-13 Kohuwala.mp3 2017 21 MB
2017-08-13 Pubbe Ananussuthesu Dhammesu.pdf පොත් 387 KB
2017-08-15 Phone Recording.mp3 2017 2 MB
2017-08-21 Mula Pariyaya Sutta - Basawakkulama.mp3 2017 27 MB
2017-09-01 Meditation Discussion - Labunoruwa.mp3 2017 27 MB
2017-09-02 Deshana.mp3 2017 27 MB
2017-09-04 Gunadarma Diyunu Karageneema.m4a ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි 10 MB
2017-09-12 Samma Ditti Sutta - Sarana Road.mp3 2017 24 MB
2017-09-26 Paknkna Udapadi.pdf පොත් 437 KB
2017-10-05 Labunoruwa Katina.mp3 2017 32 MB
2017-10-06 Balangoda Katina.mp3 2017 32 MB
2017-10-07 Naula Katina.mp3 2017 28 MB
2017-10-27.mp3 chin processed 20 MB
2017-10-27 Deshana 1.mp3 Bhikku Deshana 18 MB
2017-10-27 Deshana 2 Afternoon.mp3 Bhikku Deshana 25 MB
2017-10-27 Vijja Udapadi.pdf පොත් 503 KB
2017-10-28 1 Bhaavana Upades.mp3 Bhikku Deshana 2 MB
2017-10-28 2 Kappa Sutta Samyutta Nikaya.mp3 Bhikku Deshana 17 MB
2017-10-28 Deshana 1.mp3 chin processed 15 MB
2017-10-28 Deshana 2.mp3 chin processed 2 MB
2017-10-28 Deshana 3.mp3 chin processed 13 MB
2017-10-29 Deshana.mp3 low quality Bhikku Deshana 15 MB
2017-10-30 1 Prathipada and Magga.mp3 Bhikku Deshana 15 MB
2017-10-30 2 Seelaya and Maga Wadima.mp3 Bhikku Deshana 18 MB
2017-10-31 Anupurwa Prathipada.mp3 Bhikku Deshana 20 MB
2017-11-01.mp3 chin processed 9 MB
2017-11-01 Deshana Afternoon.mp3 Bhikku Deshana 18 MB
2017-11-02 Nama Rupa Pirisinda Margayata.mp3 Bhikku Deshana 27 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 1 Morning.mp3 2017 18 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 2 Afternoon.mp3 2017 18 MB
2017-11-03 ill poya deshana morning duplicate.mp3 chin processed 19 MB
2017-11-04 Nirwanagami Prathipadawa.mp3 date not sure Bhikku Deshana 29 MB
2017-11-07 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 28 MB
2017-11-07 Deshana 1.mp3 chin processed 7 MB
2017-11-07 Deshana 2.mp3 chin processed 14 MB
2017-11-07 Deshana 3.mp3 chin processed 32 MB
2017-11-08 1 Patichch Samuppadaya.mp3 chin processed 40 MB
2017-11-08 2 Prathipadawa and Margaya 1030.mp3 chin processed 14 MB
2017-11-08 3 Bhavana and Deshana.mp3 chin processed 22 MB
2017-11-08 4 Silaya and Magga.mp3 chin processed 20 MB
2017-11-09 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 39 MB
2017-11-10 Deshana.mp3 low quality Bhikku Deshana 18 MB
2017-11-11 Pubbe Ananusuthesu Dhammesu Aloko Udapadi.pdf පොත් 354 KB
2017-11-13 Prathipada Niridaya.mp3 Bhikku Deshana 24 MB
2017-11-15 Magga Deshana.mp3 Bhikku Deshana 18 MB
2017-11-18 Assuthan Sunatha.pdf පොත් 592 KB
2017-11-18 Labunoruwa 1 Morning.mp3 2017 24 MB
2017-11-18 Labunoruwa 2 Afternoon.mp3 2017 22 MB
2017-11-20 Deshana Afternoon.mp3 Bhikku Deshana 16 MB
2017-11-22 Deshana Afternoon.mp3 Bhikku Deshana 9 MB
2017-11-23 Discussion.mp3 Bhikku Deshana 17 MB
2017-11-24 1 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 21 MB
2017-11-24 2 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 12 MB
2017-11-27 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 13 MB
2017-11-28 1 Aayathana Samudaya and Nirodaya.mp3 Bhikku Deshana 21 MB
2017-11-28 2 Rupaskandayen Mideema.mp3 Bhikku Deshana 16 MB
2017-11-29.mp3 chin processed 14 MB
2017-11-29 1 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 5 MB
2017-11-29 2 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 9 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 1 Morning.mp3 2017 17 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 2 Afternoon.mp3 2017 16 MB
2017-12-05 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 34 MB
2017-12-06 Discussion.mp3 Bhikku Deshana 13 MB
2017-12-07 Dasuththara Sutta.mp3 Bhikku Deshana 16 MB
2017-12-16 Rajagiriya.mp3 2017 30 MB
2017-12-20 Sihiya Pihituwa Geneema ha Sakman Bhavanava.m4a ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි 15 MB
2017-12-22 Kelaniya - Nigrodha Kappa Sutta.mp3 2017 14 MB
2018-01-02 Evening Part 1.mp3 2018 20 MB
2018-01-02 Evening Part 2.mp3 2018 36 MB
2018-01-02 Morning Part 1.mp3 2018 25 MB
2018-01-02 Morning Part 2.mp3 2018 13 MB
2018-01-28 Peradeniya University.mp3 2018 28 MB
2018-01-31 Nawam Poya 1 Morning.mp3 2018 21 MB
2018-01-31 Nawam Poya 2 Afternoon.mp3 2018 21 MB
2018-02-01 Chassu Loko Samuppanno.pdf පොත් 883 KB
2018-02-05 Swakkhatho Bhagavatha Dhammo.pdf පොත් 614 KB
2018-02-24 Matale.mp3 low quality 2018 25 MB
2018-03-01 Rathnapura - Lalith mahatha.mp3 2018 13 MB
2018-03-02 Rathnapura - Pathakada Sumanathissa Himi.mp3 2018 13 MB
2018-03-04 Rathnapura Malwassawehera.mp3 2018 19 MB
2018-03-05 Nawala - Dr Shriyani.mp3 2018 10 MB
2018-03-08 Sarana Road.mp3 2018 16 MB
2018-03-09 Marayage Biliya.pdf පොත් 7 MB
2018-03-10 Aarya Sathya Darshanaya.pdf පොත් 521 KB
2018-03-10 Yamuna Aramaya - Kirulapana.mp3 2018 28 MB
2018-03-31 Bak Poya - Labunoruwa Dharmasana Puja.mp3 2018 21 MB
2018-04-09 Anapanasathiyata Uvaduru ha Upakara.m4a ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි 22 MB
2018-04-25 Nathumhakan.pdf පොත් 1 MB
2018-04-29 Sabbapapassa Akaranan.pdf පොත් 254 KB
2018-04-29 Vesak Poya - Hethu Phala Dahama.mp3 2018 12 MB
2018-05-12 Ruwanweliseya Morning.mp3 2018 30 MB
2018-05-12 Ruwanweliseya Night.mp3 2018 15 MB
2018-05-20 Apramadi Wanna.pdf පොත් 3 MB
2018-05-21 Galle - Pina Kusalaya.mp3 2018 25 MB
2018-05-21 Pina saha Kusalaya - old.mp3 2018 19 MB
2018-06-06 Matara Munidasa.mp3 2018 23 MB
2018-06-06 Matara Munidasa v2.mp3 2018 23 MB
2018-06-27 Poson Afternoon Damma Desana.m4a ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි 6 MB
2018-06-27 Vidarshana Bhuumiya.m4a ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි 17 MB
2018-07-08 Wibhajjawada Kandy Morning.mp3 2018 16 MB
2018-07-27 Esala Poya Desana - Labunoruwa.mp3 2018 23 MB
2018-07-29 Pugnakiriyavaththu Poddala.pdf පොත් 688 KB
2018-08-11 Wibhajjavada Kataragama v2.mp3 2018 13 MB
2018-08-14 iluppukulama Discusion 1.mp3 2018 9 MB
2018-08-14 iluppukulama Discusion 2.mp3 2018 5 MB
2018-08-18 Pancha Adhishtana Puja - Ruwanweliseya.mp3 <