මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
Ahara Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 4 MB
Ahara Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 2 MB
Bank of Ceylon - naidan aththakatan bimban Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Bank of Ceylon - naidan aththakatan bimban Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 4 MB
Day before Unduwap Poya Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Day before Unduwap Poya Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Mathara Bodhiya Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Mathara Bodhiya Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Satipatthana Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Satipatthana Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴