මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
Anuradhapura Files: 19, Size: 95 MB No Date Info
Mathara Bodhiya Files: 10, Size: 48 MB No Date Info
Ahara.mp3 No Date Info 2 MB
Ahara 1.mp3 Anuradhapura 5 MB
Ahara 2.mp3 Anuradhapura 5 MB
Ahara 3.mp3 Anuradhapura 5 MB
Ahara 4.mp3 Anuradhapura 5 MB
Ahara 5.mp3 Anuradhapura 4 MB
Ahara Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 4 MB
Ahara Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 2 MB
Akmul Nathi Sasara 1.mp3 No Date Info 7 MB
Akmul Nathi Sasara 2 Discussion.mp3 No Date Info 6 MB
Anapanasathi Bhavana.mp3 No Date Info 5 MB
Arya Ashtangika Margaya.mp3 No Date Info 6 MB
Ashrava Duru Kirima.mp3 No Date Info 7 MB
Bank of Ceylon - naidan aththakatan bimban Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Bank of Ceylon - naidan aththakatan bimban Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 4 MB
Buddha Pooja.mp3 Anuradhapura 6 MB
Buddhanupassana.mp3 Anuradhapura 4 MB
Buddhanussathi.mp3 Anuradhapura 3 MB
Chathurarya Sathya.mp3 No Date Info 6 MB
Day before Unduwap Poya Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Day before Unduwap Poya Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Devadaha Sutta - Samyutta Nikaya.mp3 No Date Info 7 MB
Dhamma Discussion.mp3 No Date Info 5 MB
Dukkha Arya Sathya.mp3 No Date Info 5 MB
Mathara Bodhiya Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Mathara Bodhiya Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Nivanata Maga 1.mp3 Anuradhapura 5 MB
Nivanata Maga 2.mp3 Anuradhapura 4 MB
Nivanata Maga 3.mp3 Anuradhapura 5 MB
Pina.mp3 No Date Info 7 MB
Ruwanweliseya.mp3 Anuradhapura 6 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 Anuradhapura 7 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 No Date Info 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 Anuradhapura 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 No Date Info 7 MB
Sabbasawa Sutta 3.mp3 No Date Info 7 MB
Sabbasawa Sutta 4.mp3 No Date Info 7 MB
Sabbasawa Sutta 5.mp3 No Date Info 4 MB
Sathara Sathipatthana 1.mp3 No Date Info 6 MB
Sathara Sathipatthana 2.mp3 No Date Info 7 MB
Sathara Sathipatthana 3 Discussion.mp3 No Date Info 5 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 1.mp3 No Date Info 4 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 2.mp3 No Date Info 2 MB
Satipatthana 1.mp3 Anuradhapura 5 MB
Satipatthana 2.mp3 Anuradhapura 5 MB
Satipatthana 3 Discussion.mp3 Anuradhapura 3 MB
Satipatthana Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Satipatthana Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Sila Sutta.mp3 No Date Info 7 MB
Silvat bava 1.mp3 No Date Info 6 MB
Silvat bava 2.mp3 No Date Info 6 MB
Silvat bava 3.mp3 No Date Info 5 MB
Siyalu Buduwarunge Anusasanawa.mp3 No Date Info 10 MB
Thanhava Durukirima 1.mp3 No Date Info 5 MB
Thanhava Durukirima 2.mp3 No Date Info 4 MB
Vedananupassana.mp3 Anuradhapura 6 MB
Yonisomanasikara.mp3 Anuradhapura 4 MB
Yonisomanasikaraya.mp3 No Date Info 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴