මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
2020-03-28 Dhamma Discussion.pdf 2020-12-15 256 KB
2020-03-28 කුසල් මුල් සහ අකුසල් මුල්.pdf 2021-01-04 243 KB
2020-09-26 Meheni Aramaya Damma Desana and Sakachcha.mp3 2020-10-28 51 MB
2020-10-12 Damma Sakachcha.mp3 2020-11-05 49 MB
2020-11-01 Budumaga 17 - Buddhist TV.mp3 2020-11-01 62 MB
2020-11-01 විශේෂ බුදුමග ධර්ම දේශනාව.pdf 2020-11-29 255 KB
2020-11-08 Budumaga Deshana No. 20.pdf 2020-12-15 288 KB
2020-12-01 Saptha Vishudhdhiya.pdf 2020-12-12 961 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴