මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
2017-06-03 Panadura Files: 4, Size: 274 MB 2017
2017-04-30 Damrivi 1 Sermon.mp3 2017 27 MB
2017-04-30 Damrivi 2 Discussion.mp3 2017 31 MB
2017-06-03 Panadura Discussion.mp3 2017-06-03 Panadura 72 MB
2017-06-03 Panadura Evening.mp3 2017-06-03 Panadura 69 MB
2017-06-03 Panadura Morning Sermon 1.mp3 2017-06-03 Panadura 86 MB
2017-06-03 Panadura Morning Sermon 2.mp3 2017-06-03 Panadura 47 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴