මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
2018-06-27 Poson Afternoon Damma Desana.mp3 2021-08-18 30 MB
2021-06-19 Dammaniyamathavaya 20.mp3 2021-06-27 87 MB
2021-06-26 California Poson Damma Desana.mp3 2021-07-07 63 MB
2021-07-03 Dammaniyamathavaya 21.mp3 2021-07-10 80 MB
2021-07-07 - Zoom ICTB 8.mp3 2021-08-11 17 MB
2021-07-10 Dammaniyamathavaya 22.mp3 2021-08-03 92 MB
2021-08-04 Dhamma.mp3 2021-08-11 22 MB
2021-08-21 Deshana.mp3 2021-08-24 35 MB
2021-09-11 Wassana Damma Desana 2.mp3 2021-09-13 89 MB
2021-09-15 Zoom Deshana.mp3 2021-09-18 19 MB
ධම්මනියාමතාවය 10.pdf 2021-08-24 1 MB
ධම්මනියාමතාවය 11.pdf 2021-09-18 801 KB
ධම්මනියාමතාවය 7.pdf 2021-07-13 480 KB
ධම්මනියාමතාවය 8.pdf 2021-07-22 1 MB
ධම්මනියාමතාවය 9.pdf 2021-08-15 1 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴