මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
2020-08-22 Vimukthi Dvaraya 18.mp3 2020-10-18 83 MB
2020-09-01 Binara Poya Desana.mp3 2020-09-25 55 MB
2020-09-06 Budumaga 09 - Buddhist TV.mp3 2020-09-06 25 MB
2020-09-13 Budumaga 10 - Buddhist TV.mp3 2020-09-13 24 MB
2020-09-20 Budumaga 11 - Buddhist TV.mp3 2020-09-20 37 MB
2020-09-26 Meheni Aramaya Damma Desana and Sakachcha.mp3 2020-10-28 51 MB
2020-09-27 Budumaga 12 - Buddhist TV.mp3 2020-09-27 33 MB
2020-09-29 Adelaide - Zoom.mp3 2020-09-30 56 MB
2020-10-01 Wap Poya - Ruwanweliseya.mp3 2020-10-02 54 MB
2020-10-04 Budumaga 13 - Buddhist TV.mp3 2020-10-04 35 MB
2020-10-11 Budumaga 14 - Buddhist TV.mp3 2020-10-11 38 MB
2020-10-12 Damma Sakachcha.mp3 2020-11-05 49 MB
2020-10-18 Budumaga 15 - Buddhist TV.mp3 2020-10-18 43 MB
2020-10-25 Budumaga 16 - Buddhist TV.mp3 2020-10-26 38 MB
2020-11-01 Budumaga 17 - Buddhist TV.mp3 2020-11-01 62 MB
Ayathana Nirodhaya 2020-03-24.pdf 2020-09-13 355 KB
කර්ම විපාක සහ සතර ආහාර 2020-04-13.pdf 2020-10-21 1 MB
විශේෂ බුදුමග ධර්ම දේශනාව 2020-11-01.pdf 2020-11-29 255 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴