මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
පොත් Files: 7, Size: 4 MB 2021-05-14
2021-05-01 Dammaniyamathavaya 13.mp3 2021-05-10 76 MB
2021-05-08 Dammaniyamathavaya 14.mp3 2021-05-10 84 MB
2021-05-15 Dammaniyamathavaya 15.mp3 2021-05-19 76 MB
2021-05-22 Dammaniyamathavaya 16.mp3 2021-05-25 72 MB
2021-05-23 Los Angeles Damma Desana.mp3 2021-06-02 99 MB
2021-05-29 Dammaniyamathavaya 17.mp3 2021-06-02 85 MB
2021-06-05 Dammaniyamathavaya 18.mp3 2021-06-12 90 MB
2021-06-10 ICTB Zoom Dhamma Desana.mp3 2021-06-12 63 MB
2021-06-12 Dammaniyamathavaya 19.mp3 2021-06-18 84 MB
2021-06-19 Dammaniyamathavaya 20.mp3 2021-06-27 87 MB
2021-06-26 California Poson Damma Desana.mp3 2021-07-07 63 MB
2021-07-03 Dammaniyamathavaya 21.mp3 2021-07-10 80 MB
ධම්මනියාමතාවය 2.pdf 2021-05-14 487 KB
ධම්මනියාමතාවය 3.pdf 2021-05-14 396 KB
ධම්මනියාමතාවය 4.pdf 2021-05-14 394 KB
ධම්මනියාමතාවය 5.pdf 2021-05-29 568 KB
ධම්මනියාමතාවය 6.pdf 2021-06-12 440 KB
ධම්මනියාමතාවය 7.pdf 2021-07-13 480 KB
ධම්මනියාමතාවය 8.pdf 2021-07-22 1 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴