මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
2015-07-19 1 08.18 AM Buduguna Bawana.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 9 MB
2015-07-19 2 09.06 AM Sitha Ekanga Kirima.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 6 MB
2015-07-19 3 09.57 AM Maga Handuna Genima.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 16 MB
2015-07-19 4 01.07 PM Mettha Bawana.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 3 MB
2015-07-19 5 01.24 PM Sabbe Sankara.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 15 MB
2015-07-20 Discussion.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 7 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴