මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda Files: 6, Size: 57 MB 2015
Meditation Program in Selsdon UK Files: 9, Size: 79 MB 2015
Other Talks (lower quality) Files: 13, Size: 177 MB 2015
old Files: 8, Size: 55 MB Meditation Program in Selsdon UK
2015-01-03 Unnabha Brahmana Sutta.mp3 2015 16 MB
2015-02-05.mp3 Other Talks (lower quality) 15 MB
2015-02-06.mp3 Other Talks (lower quality) 11 MB
2015-02-13 Sri Sambodhi Vihara London.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-02-20 Sri Sambodhi Vihara London.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-02-22 Pallekele.mp3 Other Talks (lower quality) 20 MB
2015-02-24 Anathma Dharmaya.mp3 2015 14 MB
2015-02-27 Aaghatha Pativinaya Sutta.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-02-27 Deshana.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-03-06.mp3 Other Talks (lower quality) 15 MB
2015-04-23.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-05-03 Vesak Poya Deshana 1.mp3 2015 14 MB
2015-05-04 Deshana.mp3 Other Talks (lower quality) 10 MB
2015-05-06 07.48 PM Budu Gunaya.mp3 2015 9 MB
2015-05-11 Deshana.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-05-18 Shri Sathdharmaya Dakima.mp3 Other Talks (lower quality) 14 MB
2015-06-20 Arahan Budu Gunaya.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-07-19 1 08.18 AM Buduguna Bawana.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 9 MB
2015-07-19 2 09.06 AM Sitha Ekanga Kirima.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 6 MB
2015-07-19 3 09.57 AM Maga Handuna Genima.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 16 MB
2015-07-19 4 01.07 PM Mettha Bawana.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 3 MB
2015-07-19 5 01.24 PM Sabbe Sankara.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 15 MB
2015-07-20 Discussion.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 7 MB
2015-08-07 Sukho Buddhanan Uppado 1.mp3 2015 14 MB
2015-08-14 Sukho Buddhanan Uppado 2.mp3 2015 8 MB
2015-08-21 Sukho Buddhanan Uppado 3.mp3 2015 9 MB
2015-08-28 Chathurarya Sathya.mp3 2015 13 MB
2015-08-28 Discussion.mp3 2015 23 MB
2015-08-28 Sukho Buddhanan Uppado 4.mp3 2015 9 MB
2015-09-10 London Buddhist Vihara Deshana.mp3 2015 13 MB
2015-09-17 Deshana - High Wycombe UK.mp3 2015 11 MB
2015-09-19 Punyanumodhana.mp3 2015 5 MB
2015-09-25 Binara Poya 1 Morning Deshana.mp3 2015 18 MB
2015-09-25 Binara Poya 2 Evening Deshana.mp3 2015 10 MB
2015-09-29 Thames Buddhist Vihara - Discussion and Meditation.mp3 2015 33 MB
2015-10-01 1 08.29 AM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 14 MB
2015-10-01 1 08.29 AM.mp3 old 10 MB
2015-10-01 2 12.11 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 15 MB
2015-10-01 2 12.11 PM.mp3 old 11 MB
2015-10-01 3 02.19 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 1 MB
2015-10-01 3 02.19 PM.mp3 old 827 KB
2015-10-01 4 02.26 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 2 MB
2015-10-01 4 02.26 PM.mp3 old 1 MB
2015-10-01 5 03.03 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 9 MB
2015-10-01 5 03.03 PM.mp3 old 7 MB
2015-10-02 1 08.21 AM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 14 MB
2015-10-02 1 08.21 AM.mp3 old 9 MB
2015-10-02 2 12.26 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 19 MB
2015-10-02 2 12.26 PM.mp3 old 13 MB
2015-10-02 3 03.21 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 5 MB
2015-10-02 3 03.21 PM.mp3 old 3 MB
2015-11-15 Kshana Sampaththiya.mp3 2015 14 MB
2015-11-16 Aahara and Chathurarya Sathya.mp3 2015 18 MB
2015-11-24 Dhammadinna Sutta.mp3 2015 13 MB
2015-11-29 Nivanata Maga - Sil day deshana.mp3 2015 28 MB
2015-12-12 Yonisomanasikaraya.mp3 2015 14 MB
2015-12-13 Sathdharmaye pihita labima.mp3 2015 7 MB
2015-12-19 Nibbanan Paraman Sukhan.mp3 2015 26 MB
2015-12-20 Naththi Jathassa Amaranan.mp3 2015 7 MB
2015-12-27 Aashrava duru kirima.mp3 2015 11 MB
2015-12-27 Dharma rathnaye gunaya.mp3 2015 9 MB
2015-12-27 Path to Nibbana.mp3 2015 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴