මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
2021 Files: 3, Size: 197 MB 2021-02-15
2020-08-03 සංඛත ධාතු අවබෝධයෙන් නිවනට Nikini Poya.pdf 2021-02-16 276 KB
2021-01-30 Dammaniyamathavaya 02.mp3 2021-02-09 44 MB
2021-02-06 Dammaniyamathavaya 03.mp3 2021-02-12 68 MB
2021-02-12 Basawakkulama Damma Desana.mp3 2021-02-15 69 MB
2021-02-13 Dammaniyamathavaya 04.mp3 2021-02-16 78 MB
2021-02-20 Dammaniyamathavaya 05.mp3 2021-02-27 90 MB
2021-02-26 Nawam Poya Deshana.mp3 2021-02-28 64 MB
2021-02-27 Dammaniyamathavaya 06.mp3 2021-03-05 80 MB
2021-03-06 Dammaniyamathavaya 07.mp3 2021-03-11 89 MB
2021-03-20 Dammaniyamathavaya 08.mp3 2021-03-24 81 MB
2021-03-27 Dammaniyamathavaya 09.mp3 2021-03-31 82 MB
2021-03-30 Na Ula Damma Desana.mp3 2021-03-31 63 MB
2021-04-03 Dammaniyamathavaya 10.mp3 2021-04-08 84 MB
2021-04-10 Dammaniyamathavaya 11.mp3 2021-04-26 82 MB
2021-04-24 Dammaniyamathavaya 12.mp3 2021-04-26 81 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴