මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
පොත් Files: 5, Size: 2 MB 2021-05-14
2021-03-20 Dammaniyamathavaya 08.mp3 2021-03-24 81 MB
2021-03-27 Dammaniyamathavaya 09.mp3 2021-03-31 82 MB
2021-03-30 Na Ula Damma Desana.mp3 2021-03-31 63 MB
2021-04-03 Dammaniyamathavaya 10.mp3 2021-04-08 84 MB
2021-04-10 Dammaniyamathavaya 11.mp3 2021-04-26 82 MB
2021-04-24 Dammaniyamathavaya 12.mp3 2021-04-26 81 MB
2021-05-01 Dammaniyamathavaya 13.mp3 2021-05-10 76 MB
2021-05-08 Dammaniyamathavaya 14.mp3 2021-05-10 84 MB
2021-05-15 Dammaniyamathavaya 15.mp3 2021-05-19 76 MB
2021-05-22 Dammaniyamathavaya 16.mp3 2021-05-25 72 MB
2021-05-23 Los Angeles Damma Desana.mp3 2021-06-02 99 MB
2021-05-29 Dammaniyamathavaya 17.mp3 2021-06-02 85 MB
2021-06-05 Dammaniyamathavaya 18.mp3 2021-06-12 90 MB
2021-06-10 ICTB Zoom Dhamma Desana.mp3 2021-06-12 63 MB
ධම්මනියාමතා 5.pdf 2021-05-29 568 KB
ධම්මනියාමතාවය 2.pdf 2021-05-14 487 KB
ධම්මනියාමතාවය 3.pdf 2021-05-14 396 KB
ධම්මනියාමතාවය 4.pdf 2021-05-14 394 KB
ධම්මනියාමතාවය 6.pdf 2021-06-12 440 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴