මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
Canada Calgary Files: 23, Size: 64 MB 2012
Canada Other Files: 38, Size: 320 MB 2012
Canada Ottawa Files: 15, Size: 123 MB 2012
01. Opening Talk.mp3 Canada Other 9 MB
02. Magaphala Vivaranaya 1.mp3 Canada Other 9 MB
03. Magaphala Vivaranaya 2.mp3 Canada Other 10 MB
04. Magaphala Vivaranaya 3.mp3 Canada Other 10 MB
05. Magaphala Vivaranaya 4.mp3 Canada Other 8 MB
06. Magaphala Vivaranaya 5.mp3 Canada Other 9 MB
07. Magaphala Vivaranaya 6 Dukka Sathya.mp3 Canada Other 9 MB
08. Magaphala Vivaranaya 7 Sammuthi ha Paramartha dharma.mp3 Canada Other 9 MB
09. Magaphala Vivaranaya 8 Loka sammatha ditti vaada.mp3 Canada Other 9 MB
10. Magaphala Vivaranaya 9 Nithya sankalpa dittiya.mp3 Canada Other 10 MB
11. Magaphala Vivaranaya 10 Karma ha Vipaka.mp3 Canada Other 9 MB
12. Magaphala Vivaranaya 11 Sith pahalavima.mp3 Canada Other 9 MB
13. Magaphala Vivaranaya Discussion 1.mp3 Canada Other 12 MB
14. Magaphala Vivaranaya Discussion 2.mp3 Canada Other 16 MB
15. Sakkaya Dittiya.mp3 Canada Other 10 MB
16. Bhavana Upades 1.mp3 Canada Other 7 MB
17. Bhavana Upades 2.mp3 Canada Other 10 MB
18. Bhavana Upades 3.mp3 Canada Other 5 MB
19. Bhavana Upades 4.mp3 Canada Other 10 MB
20. Bhavana Upades 5.mp3 Canada Other 8 MB
2012-02-28 Buddhist Radio.mp3 2012 6 MB
2012-03-16 Buddhist Deshana.mp3 2012 8 MB
2012-03-20 Buddhist TV.mp3 2012 8 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-04-19 Buddhist Radio 6.00 am.mp3 2012 7 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 1 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-05-04 Buddhist Radio 6.00 am.mp3 2012 7 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-05-23 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 6 MB
2012-05-25 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 11 MB
2012-05-26 1 Pooja Canada.mp3 Canada Ottawa 2 MB
2012-05-26 2 Bhavana Canada.mp3 Canada Ottawa 2 MB
2012-05-26 3 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 8 MB
2012-05-27 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 9 MB
2012-05-30 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 10 MB
2012-06-03 Deshana AM Canada.mp3 Canada Ottawa 9 MB
2012-06-03 Deshana PM Canada.mp3 Canada Ottawa 8 MB
2012-06-03 Discussion PM Canada.mp3 Canada Ottawa 11 MB
2012-06-06 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 9 MB
2012-06-09 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 7 MB
2012-06-10 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 8 MB
2012-06-13 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 10 MB
2012-06-14 Discussion Canada.mp3 Canada Ottawa 13 MB
2012-08-17 Buddhist Radio 10 am.mp3 2012 7 MB
2012-09-04 Buddhist Deshana.mp3 2012 7 MB
2012-09-14 Buddhist Deshana.mp3 2012 7 MB
2012-11-18 Katina Desana.mp3 2012 8 MB
21. Bhavana Upades 6.mp3 Canada Other 5 MB
22. Bhavana Upades 7.mp3 Canada Other 4 MB
23. Keles Nasima.mp3 Canada Other 9 MB
24. Punya Vipaka.mp3 Canada Other 10 MB
25. Ashta Dushtakshanaya.mp3 Canada Other 9 MB
26. Kusala ha Akusala Mula.mp3 Canada Other 9 MB
27. Bhavana 1.mp3 Canada Other 7 MB
28. Bhavana 2.mp3 Canada Other 4 MB
29. Samadhi Bhavana.mp3 Canada Other 10 MB
30. Jaramarana.mp3 Canada Other 10 MB
31. Bhavana 1.mp3 Canada Other 7 MB
32. Bhavana 2.mp3 Canada Other 5 MB
33. Toronto Deshana 1.mp3 Canada Other 5 MB
34. Toronto Deshana 2.mp3 Canada Other 4 MB
35. Toronto Deshana 3.mp3 Canada Other 4 MB
36. Toronto Deshana 4.mp3 Canada Other 7 MB
37. Toronto Discussion.mp3 Canada Other 8 MB
38. Sasarin Midima.mp3 Canada Other 15 MB
AlbumArtSmall.jpg Canada Calgary 7 KB
Folder.jpg Canada Calgary 33 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴