මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
2010-08-21 Introduction.mp3 Sadaham Pradeepa 2 MB
2010-08-21 Session 1.mp3 Sadaham Pradeepa 4 MB
2010-08-21 Session 2.mp3 Sadaham Pradeepa 4 MB
2010-08-21 Session 3.mp3 Sadaham Pradeepa 10 MB
2010-08-21 Session 4.mp3 Sadaham Pradeepa 10 MB
2010-08-22 Session 1.mp3 Sadaham Pradeepa 5 MB
2010-08-22 Session 2.mp3 Sadaham Pradeepa 8 MB
2010-08-22 Session 3.mp3 Sadaham Pradeepa 4 MB
2010-08-22 Session 4.mp3 Sadaham Pradeepa 9 MB
2010-08-22 Session 5.mp3 Sadaham Pradeepa 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴