මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
2010-01-02 Day 1 Session 1 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 14 MB
2010-01-02 Day 1 Session 2 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 3 MB
2010-01-02 Day 1 Session 3 After Dana Melbourne.mp3 3 Day Retreat 12 MB
2010-01-02 Day 1 Session 4 Discussion Melbourne.mp3 3 Day Retreat 9 MB
2010-01-03 Day 2 Session 1 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 7 MB
2010-01-03 Day 2 Session 2 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 11 MB
2010-01-03 Day 2 Session 3 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-03 Day 2 Session 4 Discussion Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-04 Day 3 Session 1 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 11 MB
2010-01-04 Day 3 Session 2 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-04 Day 3 Session 3 Discussion Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴