මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
Daham Panduru Files: 8, Size: 64 MB 2007
Hanthana Deshana Files: 20, Size: 150 MB 2007
Karapitiya Deshana Files: 49, Size: 169 MB 2007
Subdraramaya Deshana Files: 40, Size: 141 MB 2007
2006-12-25 Subadrarama 001.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 002.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 003.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 004.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 005.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007 Daham Panduru 1A.mp3 Daham Panduru 7 MB
2007 Daham Panduru 1B.mp3 Daham Panduru 9 MB
2007 Daham Panduru 2A.mp3 Daham Panduru 11 MB
2007 Daham Panduru 2B.mp3 Daham Panduru 5 MB
2007 Daham Panduru 3A.mp3 Daham Panduru 7 MB
2007 Daham Panduru 3B.mp3 Daham Panduru 7 MB
2007 Daham Panduru 4A.mp3 Daham Panduru 11 MB
2007 Daham Panduru 4B.mp3 Daham Panduru 8 MB
2007 Karapitiya Introduction.mp3 Karapitiya Deshana 35 KB
2007-01-21 Subadrarama 006.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 007.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 008.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-01-21 Subadrarama 009.mp3 Subdraramaya Deshana 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 010.mp3 Subdraramaya Deshana 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 011.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2007-01-27 Karapitiya 1A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 1B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 3A.mp3 Karapitiya Deshana 2 MB
2007-02-11 Subadrarama 012 Buduguna.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 013.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2007-02-11 Subadrarama 014.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 015.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-03-11 Subadrarama 016.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 017.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-03-11 Subadrarama 018.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 019.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-03-31 Karapitiya 4A.mp3 Karapitiya Deshana 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 4B.mp3 Karapitiya Deshana 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 5A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-03-31 Karapitiya 5B.mp3 Karapitiya Deshana 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 020 Buduguna Bawana.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 021.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 022.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 023.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 024.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 025.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-28 Karapitiya 10A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 10B.mp3 Karapitiya Deshana 542 KB
2007-04-28 Karapitiya 6A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 6B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7B.mp3 Karapitiya Deshana 3 MB
2007-04-28 Karapitiya 8A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 8B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-12 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-05-12 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 2 MB
2007-05-12 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-05-12 Hanthana 4.mp3 Hanthana Deshana 9 MB
2007-05-20 Subadrarama 026.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 027 Anapanasathi.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-05-20 Subadrarama 028.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 029.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-05-20 Subadrarama 030.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 031.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 032.mp3 Subdraramaya Deshana 531 KB
2007-05-26 Karapitiya 11A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 11B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13B.mp3 Karapitiya Deshana 3 MB
2007-05-26 Karapitiya 14A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 14B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-16 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 5 MB
2007-06-16 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-06-16 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-06-17 Subadrarama 033.mp3 Subdraramaya Deshana 261 KB
2007-06-17 Subadrarama 034.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 035.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 036.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 037.mp3 Subdraramaya Deshana 1 MB
2007-06-17 Subadrarama 038.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2007-06-17 Subadrarama 039.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-06-17 Subadrarama 040.mp3 Subdraramaya Deshana 408 KB
2007-06-23 Karapitiya 16A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 16B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 1.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 2.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 1.mp3 Hanthana Deshana 7 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 2.mp3 Hanthana Deshana 5 MB
2007-07-28 Karapitiya 21A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 21B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 25A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-08-18 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 11 MB
2007-08-18 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-08-18 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 11 MB
2007-08-18 Hanthana 4.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-09-15 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 5 MB
2007-09-15 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 7 MB
2007-09-15 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-09-15 Hanthana 4.mp3 Hanthana Deshana 9 MB
2007-09-15 Hanthana 5.mp3 Hanthana Deshana 9 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 1.mp3 2007 4 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 2.mp3 2007 3 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 3.mp3 2007 1 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 4.mp3 2007 2 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 5.mp3 2007 3 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 6.mp3 2007 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴