මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
Auckland Centre for Buddhist Learning Files: 14, Size: 144 MB New Zealand 2009
Dunedin NZ Files: 9, Size: 105 MB New Zealand 2009
International Vipassana Meditation Center Files: 10, Size: 69 MB 2009
New Zealand 2009 Files: 7, Size: 41 MB 2009
Ruwanweliseya Sarvarathrika Files: 9, Size: 46 MB 2009
Saddharmaanjalie Files: 16, Size: 97 MB 2009
Sri Lankaramaya NZ Files: 29, Size: 229 MB New Zealand 2009
Subadraramaya Files: 8, Size: 56 MB 2009
Wellington NZ Files: 6, Size: 50 MB New Zealand 2009
2009 Asubhaya ha Kusalaya Part 1.mp3 2009 4 MB
2009 Asubhaya ha Kusalaya Part 2.mp3 2009 6 MB
2009 Parihana Dhamma Sutta.mp3 2009 13 MB
2009-01 Subadraramaya 1 Introduction.mp3 Subadraramaya 605 KB
2009-01 Subadraramaya 2 Deshana.mp3 Subadraramaya 5 MB
2009-01 Subadraramaya 3 Deshana.mp3 Subadraramaya 6 MB
2009-01 Subadraramaya 4 Deshana.mp3 Subadraramaya 11 MB
2009-01 Subadraramaya 5 Discussion.mp3 Subadraramaya 4 MB
2009-05 Wesak Bana.mp3 2009 13 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 1.mp3 Subadraramaya 15 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 2.mp3 Subadraramaya 9 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 3.mp3 Subadraramaya 5 MB
2009-06-07 Katina Anisansa Deshana.mp3 2009 12 MB
2009-06-07 Poson Poya SLBC.mp3 2009 5 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 1.mp3 International Vipassana Meditation Center 8 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 2.mp3 International Vipassana Meditation Center 5 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 3.mp3 International Vipassana Meditation Center 12 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 4.mp3 International Vipassana Meditation Center 5 MB
2009-06-16 IVMC Deshana Part 1.mp3 International Vipassana Meditation Center 10 MB
2009-06-16 IVMC Deshana Part 2.mp3 International Vipassana Meditation Center 3 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 1.mp3 International Vipassana Meditation Center 6 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 2.mp3 International Vipassana Meditation Center 4 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 3.mp3 International Vipassana Meditation Center 3 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 4.mp3 International Vipassana Meditation Center 13 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 1.mp3 2009 5 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 2.mp3 2009 4 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 3.mp3 2009 4 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 4.mp3 2009 7 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 5.mp3 2009 5 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 08-18 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 5 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 09-52 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 7 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 10-52 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 4 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 11-45 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 7 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 00-45 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 5 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 02-03 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 6 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 03-17 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 7 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 04-17 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 2 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 04-46 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 3 MB
2009-10-03 Deshana.mp3 2009 7 MB
2009-10-18 Kathina Anusasanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 4 MB
2009-10-20 Kathina Anisansa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 16 MB
2009-10-21 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 5 MB
2009-10-23 Dhamma Desanawa - Christchurch - NZ.mp3 New Zealand 2009 9 MB
2009-10-24 Dhamma Desanawa- Christchurch - NZ.mp3 New Zealand 2009 20 MB
2009-11-02 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 9 MB
2009-11-03 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-04 Dhamma Discussion.mp3 Sri Lankaramaya NZ 15 MB
2009-11-06 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 3 MB
2009-11-07 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 7 MB
2009-11-07 Sil Session 2 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 6 MB
2009-11-07 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 11 MB
2009-11-07 Sil Session 4 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 4 MB
2009-11-07 Sil Session 5 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 4 MB
2009-11-08 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-08 Sil Session 2 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 2 MB
2009-11-08 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-08 Sil Session 4 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 9 MB
2009-11-09 Samanamandika Sutta.mp3 Sri Lankaramaya NZ 9 MB
2009-11-10 Smadhibavana Sutta.mp3 Sri Lankaramaya NZ 7 MB
2009-11-11 Dhamma Discussion.mp3 Sri Lankaramaya NZ 12 MB
2009-11-13 Dhamma Desanawa for Young Couples.mp3 Sri Lankaramaya NZ 6 MB
2009-11-14 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 10 MB
2009-11-14 Sil Session 2 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 2 MB
2009-11-14 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 11 MB
2009-11-15 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 3 MB
2009-11-15 Sil Session 2 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-15 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-16 Sanghaguna Deshana.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-17 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-18 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-19 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 12 MB
2009-11-20 Dhamma Desanawa - Waikato Compassion Meditation Centre - Hamilton - NZ.mp3 New Zealand 2009 11 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 1 - Morning.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 5 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 2 - Morning.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 9 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 3 - Afternoon.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 4 - Afternoon.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-23 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-24 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 11 MB
2009-11-25 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-26 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 11 MB
2009-11-27 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 9 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 1 - Morning.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 2 - Afternoon.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 17 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 3 - Bodhi Poojawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 11 MB
2009-12-03 Dhamma Desanawa.mp3 Dunedin NZ 13 MB
2009-12-04 Dhamma Desanawa.mp3 Dunedin NZ 11 MB
2009-12-05 Session 1 - Discussion.mp3 Dunedin NZ 10 MB
2009-12-05 Session 2 - Deshanawa.mp3 Dunedin NZ 12 MB
2009-12-06 Session 1 - Discussion.mp3 Dunedin NZ 11 MB
2009-12-06 Session 2 - Deshanawa.mp3 Dunedin NZ 14 MB
2009-12-07 Session 1 - Discussion.mp3 Dunedin NZ 10 MB
2009-12-07 Session 2 - Deshanawa.mp3 Dunedin NZ 12 MB
2009-12-09 Dhamma Desanawa.mp3 Dunedin NZ 12 MB
2009-12-15 Dhamma Desanawa.mp3 Wellington NZ 11 MB
2009-12-16 Dhamma Desanawa.mp3 Wellington NZ 7 MB
2009-12-17 Dhamma Desanawa - Arahan Budugunaya.mp3 Wellington NZ 9 MB
2009-12-18 Dhamma Desanawa.mp3 Wellington NZ 9 MB
2009-12-19 Dhamma Desanawa - Seela Bhavana 1.mp3 Wellington NZ 7 MB
2009-12-20 Dhamma Desanawa - Seela Bhavana 2.mp3 Wellington NZ 7 MB
2009-12-26 Parinibbana Sutta.mp3 Sri Lankaramaya NZ 17 MB
Saddharmaanjalie 01.mp3 Saddharmaanjalie 12 MB
Saddharmaanjalie 02.mp3 Saddharmaanjalie 9 MB
Saddharmaanjalie 03.mp3 Saddharmaanjalie 5 MB
Saddharmaanjalie 04.mp3 Saddharmaanjalie 9 MB
Saddharmaanjalie 05.mp3 Saddharmaanjalie 5 MB
Saddharmaanjalie 06.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 07.mp3 Saddharmaanjalie 3 MB
Saddharmaanjalie 08.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 09.mp3 Saddharmaanjalie 4 MB
Saddharmaanjalie 10.mp3 Saddharmaanjalie 4 MB
Saddharmaanjalie 11.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 12.mp3 Saddharmaanjalie 8 MB
Saddharmaanjalie 13.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 14.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 15.mp3 Saddharmaanjalie 3 MB
Saddharmaanjalie 16.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴