මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
2 Day Retreat Files: 10, Size: 64 MB Sydney
2007 Files: 10, Size: 18 MB ධර්ම දේශනා
2008 Files: 12, Size: 65 MB ධර්ම දේශනා
2009 Files: 17, Size: 85 MB ධර්ම දේශනා
2010 Files: 9, Size: 30 MB ධර්ම දේශනා
2011 Files: 17, Size: 134 MB ධර්ම දේශනා
2012 Files: 12, Size: 65 MB ධර්ම දේශනා
2013 Files: 8, Size: 70 MB ධර්ම දේශනා
2014 Files: 15, Size: 124 MB ධර්ම දේශනා
2015 Files: 30, Size: 375 MB ධර්ම දේශනා
2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda Files: 6, Size: 57 MB 2015
2016 Files: 13, Size: 187 MB ධර්ම දේශනා
2017 Files: 3, Size: 58 MB ධර්ම දේශනා
2017-06-03 Panadura Files: 4, Size: 274 MB 2017
2018 Files: 4, Size: 95 MB ධර්ම දේශනා
2019 Files: 5, Size: 87 MB ධර්ම දේශනා
3 Day Retreat Files: 11, Size: 88 MB Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara
4 Day Retreat January Files: 17, Size: 92 MB Sydney
Anuradhapura Files: 19, Size: 95 MB No Date Info
At Nisala Arana Files: 14, Size: 107 MB Melbourne
Auckland Centre for Buddhist Learning Files: 14, Size: 144 MB New Zealand 2009
Berwick Files: 10, Size: 90 MB 2008
Brisbane Retreat Files: 14, Size: 115 MB 2008
Canada Calgary Files: 23, Size: 64 MB 2012
Canada Other Files: 38, Size: 320 MB 2012
Canada Ottawa Files: 15, Size: 123 MB 2012
Daham Panduru Files: 8, Size: 64 MB 2007
Dunedin NZ Files: 9, Size: 105 MB New Zealand 2009
Hanthana Deshana Files: 20, Size: 150 MB 2007
In Australia Nov-Dec Files: 41, Size: 487 MB 2016
International Vipassana Meditation Center Files: 10, Size: 69 MB 2009
Karapitiya Deshana Files: 49, Size: 169 MB 2007
London Sathipattana Files: 15, Size: 113 MB 2014
Mathara Bodhiya Files: 6, Size: 47 MB 2010
Mathara Bodhiya Files: 10, Size: 48 MB No Date Info
Meditation Instructions Files: 7, Size: 32 MB Melbourne
Meditation Program in Selsdon UK Files: 9, Size: 79 MB 2015
Melbourne Files: 75, Size: 595 MB 2008
Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara Files: 23, Size: 175 MB 2010
Misc Australia Files: 23, Size: 146 MB 2008
New Zealand 2009 Files: 7, Size: 41 MB 2009
No Date Info Files: 31, Size: 167 MB ධර්ම දේශනා
Other Talks (lower quality) Files: 13, Size: 177 MB 2015
Ruwanweliseya Sarvarathrika Files: 9, Size: 46 MB 2009
Sabbasawa Sutta Main Series Files: 15, Size: 105 MB Melbourne
Sadaham Pradeepa Files: 10, Size: 65 MB 2010
Saddharmaanjalie Files: 16, Size: 97 MB 2009
Sri Lankaramaya NZ Files: 29, Size: 229 MB New Zealand 2009
Subadraramaya Files: 8, Size: 56 MB 2009
Subdraramaya Deshana Files: 40, Size: 141 MB 2007
Sydney Files: 5, Size: 51 MB 2008
Sydney Files: 4, Size: 19 MB 2010
Wellington NZ Files: 6, Size: 50 MB New Zealand 2009
old Files: 8, Size: 55 MB Meditation Program in Selsdon UK
00 Introduction.mp3 Misc Australia 464 KB
01 - Retreat Day 1 Buddha Puja.mp3 In Australia Nov-Dec 10 MB
01 Aharaya ha Dukkha athara aythi sabadathawaya.mp3 At Nisala Arana 9 MB
01 Arambaka Desana-Way to improve life by Dhamma.mp3 Misc Australia 6 MB
01-Sabbaasawa Sutta 01.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
01. Opening Talk.mp3 Canada Other 9 MB
02 - Retreat Day 1 Morning Session.mp3 In Australia Nov-Dec 20 MB
02 ANATTA_non self.mp3 At Nisala Arana 9 MB
02 Nivanata Maga 01.mp3 Misc Australia 5 MB
02-Sabbaasawa Sutta 02.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 10 MB
02. Magaphala Vivaranaya 1.mp3 Canada Other 9 MB
03 - Retreat Day 1 Afternoon Session 1.mp3 In Australia Nov-Dec 28 MB
03 Ashrawa Shrayakireemey Maargaya.mp3 At Nisala Arana 8 MB
03 Nivanata Maga 02.mp3 Misc Australia 5 MB
03-Sabbaasawa Sutta 03.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 7 MB
03. Magaphala Vivaranaya 2.mp3 Canada Other 10 MB
03a -Retreat Day 1 Morning Session Preamble to the Dhamma.mp3 In Australia Nov-Dec 7 MB
04 - Retreat Day 1 Afternoon Session 2.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
04 Anapanasathi bawana.mp3 Misc Australia 6 MB
04 Buddhugna Bavanapls.mp3 At Nisala Arana 1 MB
04-Sabbaasawa Sutta 04.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
04. Magaphala Vivaranaya 3.mp3 Canada Other 10 MB
05 - Retreat Day 2 Buddha Puja.mp3 In Australia Nov-Dec 8 MB
05 Buddhuguna Bhavana.mp3 At Nisala Arana 7 MB
05 Dhittinca Anupagamma Seelawa Part 1.mp3 Misc Australia 6 MB
05-Sabbaasawa Sutta 05.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
05. Magaphala Vivaranaya 4.mp3 Canada Other 8 MB
06 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Budu Guna Bhavana.mp3 In Australia Nov-Dec 5 MB
06 Dhittinca Anupagamma Seelawa Part 2.mp3 Misc Australia 6 MB
06 How to Balance the Lay-life with the Path.mp3 At Nisala Arana 2 MB
06-Sabbaasawa Sutta 06-A.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 4 MB
06. Magaphala Vivaranaya 5.mp3 Canada Other 9 MB
07 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Sati Nimitta and Sa.mp3 In Australia Nov-Dec 12 MB
07 Nahidan Atta Kathan Bimban Part 1.mp3 Misc Australia 7 MB
07 Q & A How to put this in to practise.mp3 At Nisala Arana 7 MB
07-Sabbaasawa Sutta 06-B.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 4 MB
07. Magaphala Vivaranaya 6 Dukka Sathya.mp3 Canada Other 9 MB
08 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Theruwan Samaava Ay.mp3 In Australia Nov-Dec 7 MB
08 Nahidan Atta Kathan Bimban Part 2.mp3 Misc Australia 9 MB
08 Sabbhasrava Sutta Summary I.mp3 At Nisala Arana 7 MB
08-Sabbaasawa Sutta 07.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
08. Magaphala Vivaranaya 7 Sammuthi ha Paramartha dharma.mp3 Canada Other 9 MB
09 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Full Content.mp3 In Australia Nov-Dec 24 MB
09 Sabbhasawa Sutta_01.mp3 Misc Australia 10 MB
09 Sabbhasrava Sutta Summary II.mp3 At Nisala Arana 9 MB
09-Sabbaasawa Sutta 08.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
09. Magaphala Vivaranaya 8 Loka sammatha ditti vaada.mp3 Canada Other 9 MB
10 - Retreat Day 2 Final Session - How to find the Path.mp3 In Australia Nov-Dec 3 MB
10 Sabbhasava_Sutta_02.mp3 Misc Australia 6 MB
10 Sabbhasrava Sutta.mp3 At Nisala Arana 8 MB
10-Sabbaasawa Sutta 09.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 9 MB
10. Magaphala Vivaranaya 9 Nithya sankalpa dittiya.mp3 Canada Other 10 MB
11 - Retreat Day 3 Buddha Puja.mp3 In Australia Nov-Dec 7 MB
11 Sabbhasava_Sutta_03.mp3 Misc Australia 11 MB
11 Striving Towards Nibbana.mp3 At Nisala Arana 8 MB
11-Sabbaasawa Sutta 10-A.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 5 MB
11. Magaphala Vivaranaya 10 Karma ha Vipaka.mp3 Canada Other 9 MB
12 - Retreat Day 3 Morning Session 1 - Budu Guna Bhavana.mp3 In Australia Nov-Dec 7 MB
12 Sabbhasava_Sutta_04.mp3 Misc Australia 4 MB
12 The importance of making an effort to understand the deeper Dhamma.mp3 At Nisala Arana 9 MB
12-Sabbaasawa Sutta 10-B.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
12. Magaphala Vivaranaya 11 Sith pahalavima.mp3 Canada Other 9 MB
13 - Retreat Day 3 Morning Session 2 - Gnana Darshanaya.mp3 In Australia Nov-Dec 12 MB
13 Sabbhasava_Sutta_05.mp3 Misc Australia 11 MB
13 The Way to Develop Buddhanussati.mp3 At Nisala Arana 6 MB
13-Sabbaasawa Sutta 11.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 7 MB
13. Magaphala Vivaranaya Discussion 1.mp3 Canada Other 12 MB
14 - Retreat Day 3 Afternoon Session 1 - Dukkha Nirodha Mar.mp3 In Australia Nov-Dec 27 MB
14 Sabbhasava_Sutta_06.mp3 Misc Australia 5 MB
14 Yoniso manasikaraya peyvathveima ha eyata upakari vana dharmmatha.mp3 At Nisala Arana 16 MB
14-Sabbaasawa Sutta 12.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
14. Magaphala Vivaranaya Discussion 2.mp3 Canada Other 16 MB
15 - Retreat Day 3 Afternoon Session 2 - Last Session.mp3 In Australia Nov-Dec 16 MB
15 Sabbhasava_Sutta_07.mp3 Misc Australia 8 MB
15-Sabbaasawa Sutta 13.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
15. Sakkaya Dittiya.mp3 Canada Other 10 MB
16 Sabbhasava_Sutta_08.mp3 Misc Australia 9 MB
16. Bhavana Upades 1.mp3 Canada Other 7 MB
17 Sabbhasava_Sutta_09.mp3 Misc Australia 8 MB
17. Bhavana Upades 2.mp3 Canada Other 10 MB
18 Sabbhasava_Sutta_10.mp3 Misc Australia 6 MB
18. Bhavana Upades 3.mp3 Canada Other 5 MB
19 Sabbhasava_Sutta_11 2008-03-22 Evening.mp3 Misc Australia 8 MB
19. Bhavana Upades 4.mp3 Canada Other 10 MB
20 Sabbhasava_Sutta_12.mp3 Misc Australia 7 MB
20. Bhavana Upades 5.mp3 Canada Other 8 MB
2006-12-25 Subadrarama 001.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 002.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 003.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 004.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 005.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007 Daham Panduru 1A.mp3 Daham Panduru 7 MB
2007 Daham Panduru 1B.mp3 Daham Panduru 9 MB
2007 Daham Panduru 2A.mp3 Daham Panduru 11 MB
2007 Daham Panduru 2B.mp3 Daham Panduru 5 MB
2007 Daham Panduru 3A.mp3 Daham Panduru 7 MB
2007 Daham Panduru 3B.mp3 Daham Panduru 7 MB
2007 Daham Panduru 4A.mp3 Daham Panduru 11 MB
2007 Daham Panduru 4B.mp3 Daham Panduru 8 MB
2007 Karapitiya Introduction.mp3 Karapitiya Deshana 35 KB
2007-01-21 Subadrarama 006.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 007.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 008.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-01-21 Subadrarama 009.mp3 Subdraramaya Deshana 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 010.mp3 Subdraramaya Deshana 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 011.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2007-01-27 Karapitiya 1A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 1B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 3A.mp3 Karapitiya Deshana 2 MB
2007-02-11 Subadrarama 012 Buduguna.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 013.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2007-02-11 Subadrarama 014.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 015.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-03-11 Subadrarama 016.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 017.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-03-11 Subadrarama 018.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 019.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-03-31 Karapitiya 4A.mp3 Karapitiya Deshana 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 4B.mp3 Karapitiya Deshana 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 5A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-03-31 Karapitiya 5B.mp3 Karapitiya Deshana 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 020 Buduguna Bawana.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 021.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 022.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 023.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 024.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 025.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-28 Karapitiya 10A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 10B.mp3 Karapitiya Deshana 542 KB
2007-04-28 Karapitiya 6A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 6B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7B.mp3 Karapitiya Deshana 3 MB
2007-04-28 Karapitiya 8A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 8B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-12 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-05-12 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 2 MB
2007-05-12 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-05-12 Hanthana 4.mp3 Hanthana Deshana 9 MB
2007-05-20 Subadrarama 026.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 027 Anapanasathi.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-05-20 Subadrarama 028.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 029.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-05-20 Subadrarama 030.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 031.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 032.mp3 Subdraramaya Deshana 531 KB
2007-05-26 Karapitiya 11A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 11B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13B.mp3 Karapitiya Deshana 3 MB
2007-05-26 Karapitiya 14A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 14B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-16 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 5 MB
2007-06-16 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-06-16 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-06-17 Subadrarama 033.mp3 Subdraramaya Deshana 261 KB
2007-06-17 Subadrarama 034.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 035.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 036.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 037.mp3 Subdraramaya Deshana 1 MB
2007-06-17 Subadrarama 038.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2007-06-17 Subadrarama 039.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-06-17 Subadrarama 040.mp3 Subdraramaya Deshana 408 KB
2007-06-23 Karapitiya 16A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 16B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 1.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 2.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 1.mp3 Hanthana Deshana 7 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 2.mp3 Hanthana Deshana 5 MB
2007-07-28 Karapitiya 21A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 21B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 25A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-08-18 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 11 MB
2007-08-18 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-08-18 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 11 MB
2007-08-18 Hanthana 4.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-09-15 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 5 MB
2007-09-15 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 7 MB
2007-09-15 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-09-15 Hanthana 4.mp3 Hanthana Deshana 9 MB
2007-09-15 Hanthana 5.mp3 Hanthana Deshana 9 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 1.mp3 2007 4 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 2.mp3 2007 3 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 3.mp3 2007 1 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 4.mp3 2007 2 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 5.mp3 2007 3 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 6.mp3 2007 5 MB
2008 Sadaham Sisila.mp3 2008 18 MB
2008 Sydney Lankaramaya 1.mp3 Sydney 10 MB
2008 Sydney Lankaramaya 2 am.mp3 Sydney 6 MB
2008 Sydney Lankaramaya 3 pm.mp3 Sydney 11 MB
2008 Sydney Lankaramaya 4 Discussion.mp3 Sydney 15 MB
2008 Sydney Lankaramaya 5 Deshana.mp3 Sydney 9 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 1.mp3 2008 7 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 2.mp3 2008 7 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 3.mp3 2008 7 MB
2008-02-19 Subadraramaya 01.mp3 2008 10 MB
2008-02-19 Subadraramaya 02.mp3 2008 3 MB
2008-02-19 Subadraramaya 03.mp3 2008 13 MB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 1.mp3 Melbourne 6 MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 1.mp3 Melbourne 7 MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 2.mp3 Melbourne 6 MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 2.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 3 MB
2008-08-02 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-08-02 Morning Meditation 1.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-02 Morning Meditation 2.mp3 Melbourne 620 KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 3.mp3 Melbourne 7 MB
2008-08-06 Beeja Sutta.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-09 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 4.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 1.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-16 Discussion.mp3 Melbourne 12 MB
2008-08-16 Morning Meditation.mp3 Melbourne 5 MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 5.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 2.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-23 Morning Meditation.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 6.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 3.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-30 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 7.mp3 Melbourne 6 MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 4.mp3 Melbourne 9 MB
2008-09-06 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-09-10 Devadaha Sutta.mp3 Melbourne 9 MB
2008-09-13 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 1.mp3 Melbourne 8 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 1.mp3 Melbourne 2 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 2.mp3 Melbourne 3 MB
2008-09-20 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-09-20 Morning Meditation.mp3 Melbourne 6 MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 8.mp3 Melbourne 7 MB
2008-09-21 Berwick 1.mp3 Berwick 15 MB
2008-09-21 Berwick 2.mp3 Berwick 8 MB
2008-09-21 Berwick 3.mp3 Berwick 11 MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 2.mp3 Melbourne 10 MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 2 MB
2008-09-27 Discussion.mp3 Melbourne 11 MB
2008-09-27 Morning Meditation.mp3 Melbourne 3 MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 1.mp3 Melbourne 8 MB
2008-10-04 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 9.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 2.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 1.mp3 Melbourne 2 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 2.mp3 Melbourne 3 MB
2008-10-11 Discussion.mp3 Melbourne 11 MB
2008-10-11 Morning Meditation.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 10.mp3 Melbourne 7 MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta.mp3 Melbourne 7 MB
2008-10-18 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 11.mp3 Melbourne 7 MB
2008-11-23 Berwick.mp3 Berwick 8 MB
2008-12-10 Berwick Ven Soma theros death anniversary.mp3 Berwick 11 MB
2008-12-13 Berwick 1.mp3 Berwick 10 MB
2008-12-13 Berwick 2.mp3 Berwick 3 MB
2008-12-13 Berwick 3 Discussion.mp3 Berwick 10 MB
2008-12-28 Berwick 1 Buddha Puja.mp3 Berwick 3 MB
2008-12-28 Berwick 2 Kayanupassana.mp3 Berwick 11 MB
2009 Asubhaya ha Kusalaya Part 1.mp3 2009 4 MB
2009 Asubhaya ha Kusalaya Part 2.mp3 2009 6 MB
2009 Parihana Dhamma Sutta.mp3 2009 13 MB
2009-01 Subadraramaya 1 Introduction.mp3 Subadraramaya 605 KB
2009-01 Subadraramaya 2 Deshana.mp3 Subadraramaya 5 MB
2009-01 Subadraramaya 3 Deshana.mp3 Subadraramaya 6 MB
2009-01 Subadraramaya 4 Deshana.mp3 Subadraramaya 11 MB
2009-01 Subadraramaya 5 Discussion.mp3 Subadraramaya 4 MB
2009-05 Wesak Bana.mp3 2009 13 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 1.mp3 Subadraramaya 15 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 2.mp3 Subadraramaya 9 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 3.mp3 Subadraramaya 5 MB
2009-06-07 Katina Anisansa Deshana.mp3 2009 12 MB
2009-06-07 Poson Poya SLBC.mp3 2009 5 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 1.mp3 International Vipassana Meditation Center 8 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 2.mp3 International Vipassana Meditation Center 5 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 3.mp3 International Vipassana Meditation Center 12 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 4.mp3 International Vipassana Meditation Center 5 MB
2009-06-16 IVMC Deshana Part 1.mp3 International Vipassana Meditation Center 10 MB
2009-06-16 IVMC Deshana Part 2.mp3 International Vipassana Meditation Center 3 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 1.mp3 International Vipassana Meditation Center 6 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 2.mp3 International Vipassana Meditation Center 4 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 3.mp3 International Vipassana Meditation Center 3 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 4.mp3 International Vipassana Meditation Center 13 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 1.mp3 2009 5 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 2.mp3 2009 4 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 3.mp3 2009 4 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 4.mp3 2009 7 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 5.mp3 2009 5 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 08-18 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 5 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 09-52 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 7 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 10-52 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 4 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 11-45 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 7 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 00-45 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 5 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 02-03 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 6 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 03-17 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 7 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 04-17 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 2 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 04-46 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 3 MB
2009-10-03 Deshana.mp3 2009 7 MB
2009-10-18 Kathina Anusasanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 4 MB
2009-10-20 Kathina Anisansa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 16 MB
2009-10-21 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 5 MB
2009-10-23 Dhamma Desanawa - Christchurch - NZ.mp3 New Zealand 2009 9 MB
2009-10-24 Dhamma Desanawa- Christchurch - NZ.mp3 New Zealand 2009 20 MB
2009-11-02 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 9 MB
2009-11-03 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-04 Dhamma Discussion.mp3 Sri Lankaramaya NZ 15 MB
2009-11-06 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 3 MB
2009-11-07 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 7 MB
2009-11-07 Sil Session 2 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 6 MB
2009-11-07 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 11 MB
2009-11-07 Sil Session 4 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 4 MB
2009-11-07 Sil Session 5 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 4 MB
2009-11-08 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-08 Sil Session 2 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 2 MB
2009-11-08 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-08 Sil Session 4 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 9 MB
2009-11-09 Samanamandika Sutta.mp3 Sri Lankaramaya NZ 9 MB
2009-11-10 Smadhibavana Sutta.mp3 Sri Lankaramaya NZ 7 MB
2009-11-11 Dhamma Discussion.mp3 Sri Lankaramaya NZ 12 MB
2009-11-13 Dhamma Desanawa for Young Couples.mp3 Sri Lankaramaya NZ 6 MB
2009-11-14 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 10 MB
2009-11-14 Sil Session 2 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 2 MB
2009-11-14 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 11 MB
2009-11-15 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 3 MB
2009-11-15 Sil Session 2 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-15 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-16 Sanghaguna Deshana.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-17 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-18 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-19 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 12 MB
2009-11-20 Dhamma Desanawa - Waikato Compassion Meditation Centre - Hamilton - NZ.mp3 New Zealand 2009 11 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 1 - Morning.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 5 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 2 - Morning.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 9 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 3 - Afternoon.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 4 - Afternoon.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-23 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-24 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 11 MB
2009-11-25 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-26 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 11 MB
2009-11-27 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 9 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 1 - Morning.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 2 - Afternoon.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 17 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 3 - Bodhi Poojawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 11 MB
2009-12-03 Dhamma Desanawa.mp3 Dunedin NZ 13 MB
2009-12-04 Dhamma Desanawa.mp3 Dunedin NZ 11 MB
2009-12-05 Session 1 - Discussion.mp3 Dunedin NZ 10 MB
2009-12-05 Session 2 - Deshanawa.mp3 Dunedin NZ 12 MB
2009-12-06 Session 1 - Discussion.mp3 Dunedin NZ 11 MB
2009-12-06 Session 2 - Deshanawa.mp3 Dunedin NZ 14 MB
2009-12-07 Session 1 - Discussion.mp3 Dunedin NZ 10 MB
2009-12-07 Session 2 - Deshanawa.mp3 Dunedin NZ 12 MB
2009-12-09 Dhamma Desanawa.mp3 Dunedin NZ 12 MB
2009-12-15 Dhamma Desanawa.mp3 Wellington NZ 11 MB
2009-12-16 Dhamma Desanawa.mp3 Wellington NZ 7 MB
2009-12-17 Dhamma Desanawa - Arahan Budugunaya.mp3 Wellington NZ 9 MB
2009-12-18 Dhamma Desanawa.mp3 Wellington NZ 9 MB
2009-12-19 Dhamma Desanawa - Seela Bhavana 1.mp3 Wellington NZ 7 MB
2009-12-20 Dhamma Desanawa - Seela Bhavana 2.mp3 Wellington NZ 7 MB
2009-12-26 Parinibbana Sutta.mp3 Sri Lankaramaya NZ 17 MB
2010-01-01 New Year Puja.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-01-02 Day 1 Session 1 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 14 MB
2010-01-02 Day 1 Session 2 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 3 MB
2010-01-02 Day 1 Session 3 After Dana Melbourne.mp3 3 Day Retreat 12 MB
2010-01-02 Day 1 Session 4 Discussion Melbourne.mp3 3 Day Retreat 9 MB
2010-01-03 Day 2 Session 1 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 7 MB
2010-01-03 Day 2 Session 2 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 11 MB
2010-01-03 Day 2 Session 3 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-03 Day 2 Session 4 Discussion Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-04 Day 3 Session 1 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 11 MB
2010-01-04 Day 3 Session 2 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-04 Day 3 Session 3 Discussion Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-06 Deshana.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 9 MB
2010-01-15 Dhamma Deshana Sydney.mp3 Sydney 9 MB
2010-01-20 Danaya 1.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 8 MB
2010-01-23 Danaya 2.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 9 MB
2010-01-24 Session 1.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 11 MB
2010-01-24 Session 2 Bhavana.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-01-24 Session 3.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 8 MB
2010-01-24 Session 4 Discussion.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 12 MB
2010-01-25 Dhamma Deshana Sydney.mp3 Sydney 11 MB
2010-01-27 Danaya 3.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 10 MB
2010-01-29 Dandenong Temple.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 6 MB
2010-01-30 Session 1.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 9 MB
2010-01-30 Session 2.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 3 MB
2010-01-30 Session 3 Discussion.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 12 MB
2010-01-30 Session 4 Discussion.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 6 MB
2010-01-31 Desana for Children.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-02-10 Seelaya ha Samadiya.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 8 MB
2010-02-13 Session 1 Sil.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-02-13 Session 2 Deshana.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-02-13 Session 3.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 2 MB
2010-02-13 Session 4 Deshana.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 6 MB
2010-02-13 Session 5 Discussion.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 12 MB
2010-02-14 Dhamma Deshana for Youth.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-08-19 Deshana.mp3 2010 7 MB
2010-08-21 Introduction.mp3 Sadaham Pradeepa 2 MB
2010-08-21 Session 1.mp3 Sadaham Pradeepa 4 MB
2010-08-21 Session 2.mp3 Sadaham Pradeepa 4 MB
2010-08-21 Session 3.mp3 Sadaham Pradeepa 10 MB
2010-08-21 Session 4.mp3 Sadaham Pradeepa 10 MB
2010-08-22 Session 1.mp3 Sadaham Pradeepa 5 MB
2010-08-22 Session 2.mp3 Sadaham Pradeepa 8 MB
2010-08-22 Session 3.mp3 Sadaham Pradeepa 4 MB
2010-08-22 Session 4.mp3 Sadaham Pradeepa 9 MB
2010-08-22 Session 5.mp3 Sadaham Pradeepa 10 MB
2010-09-05 Deshana.mp3 2010 7 MB
2010-09-07 Matara Bodhiya.mp3 Mathara Bodhiya 10 MB
2010-09-07 Matara YMBA Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 13 MB
2010-09-07 Matara YMBA Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 8 MB
2010-09-08 Dutiya Sariputta Sutta.mp3 Mathara Bodhiya 6 MB
2010-09-08 Satipaththana Sutta.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
2010-09-08 Yoniso Manasikaraya.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
2010-12-20 Deshana.mp3 2010 8 MB
2010-12-20 Unduvap Poya Deshana Part 1.mp3 2010 5 MB
2010-12-20 Unduvap Poya Deshana Part 2.mp3 2010 3 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Lakhanda Deshana.mp3 2011 4 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Nivanata Maga.mp3 2011 12 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Sitha Rakeema.mp3 2011 7 MB
2011-01-14 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-02-09 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-02-19 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-02-21 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-03-24 Deshana.mp3 2011 2 MB
2011-03-28 Sakkaya Dittiya.mp3 2011 6 MB
2011-04-14 Deshana.mp3 2011 15 MB
2011-04-22 Deshana.mp3 2011 6 MB
2011-05-01 Buddha Gnana.mp3 2011 13 MB
2011-05-16 Deshana.mp3 2011 11 MB
2011-05-23 Deshana.mp3 2011 6 MB
2011-06-05 Deshana.mp3 2011 8 MB
2011-08-07 Deshana.mp3 2011 6 MB
2011-12-04 Deshana.mp3 2011 7 MB
2012-02-28 Buddhist Radio.mp3 2012 6 MB
2012-03-16 Buddhist Deshana.mp3 2012 8 MB
2012-03-20 Buddhist TV.mp3 2012 8 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-04-19 Buddhist Radio 6.00 am.mp3 2012 7 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 1 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-05-04 Buddhist Radio 6.00 am.mp3 2012 7 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-05-23 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 6 MB
2012-05-25 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 11 MB
2012-05-26 1 Pooja Canada.mp3 Canada Ottawa 2 MB
2012-05-26 2 Bhavana Canada.mp3 Canada Ottawa 2 MB
2012-05-26 3 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 8 MB
2012-05-27 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 9 MB
2012-05-30 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 10 MB
2012-06-03 Deshana AM Canada.mp3 Canada Ottawa 9 MB
2012-06-03 Deshana PM Canada.mp3 Canada Ottawa 8 MB
2012-06-03 Discussion PM Canada.mp3 Canada Ottawa 11 MB
2012-06-06 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 9 MB
2012-06-09 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 7 MB
2012-06-10 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 8 MB
2012-06-13 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 10 MB
2012-06-14 Discussion Canada.mp3 Canada Ottawa 13 MB
2012-08-17 Buddhist Radio 10 am.mp3 2012 7 MB
2012-09-04 Buddhist Deshana.mp3 2012 7 MB
2012-09-14 Buddhist Deshana.mp3 2012 7 MB
2012-11-18 Katina Desana.mp3 2012 8 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 2013 7 MB
2013-02-03 Buddhist Radio.mp3 2013 6 MB
2013-02-24 Kandy.mp3 2013 12 MB
2013-06-25 Buddhist Radio.mp3 2013 7 MB
2013-07-22 Poya Deshana Neth FM.mp3 2013 6 MB
2013-09-29 Mawanella Deshana.mp3 2013 10 MB
2013-10-27 Katina Deshana.mp3 2013 11 MB
2013-12-16 Labunoruwa.mp3 2013 10 MB
2014 Polgolla Kandy 1.mp3 2014 7 MB
2014 Polgolla Kandy 2.mp3 2014 3 MB
2014 Polgolla Kandy 3.mp3 2014 9 MB
2014-03-15 Kandy Deshana.mp3 2014 12 MB
2014-03-15 Kandy Discussion.mp3 2014 9 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Deshana Part 1.mp3 2014 12 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Deshana Part 2.mp3 2014 4 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Discussion.mp3 2014 14 MB
2014-05-14 Vesak Buddhist TV.mp3 2014 6 MB
2014-05-24 Bakaboona Desana Part 1.mp3 2014 12 MB
2014-05-24 Bakaboona Desana Part 2.mp3 2014 12 MB
2014-06-16 Mavilmada Desana.mp3 2014 13 MB
2014-06-25 Vedananupassanawa Buddhist TV.mp3 2014 5 MB
2014-07-06 Anusasanawa wedding day.mp3 2014 6 MB
2014-08 Sathipattana 01 London.mp3 London Sathipattana 10 MB
2014-08 Sathipattana 02 London.mp3 London Sathipattana 6 MB
2014-08 Sathipattana 03 London.mp3 London Sathipattana 8 MB
2014-08 Sathipattana 04 London.mp3 London Sathipattana 8 MB
2014-08 Sathipattana 05 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 06 London.mp3 London Sathipattana 9 MB
2014-08 Sathipattana 07 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 08 London.mp3 London Sathipattana 8 MB
2014-08 Sathipattana 09 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 10 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 11 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 12 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 13 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 14 London.mp3 London Sathipattana 9 MB
2014-08 Sathipattana 15 London.mp3 London Sathipattana 6 MB
2015-01-03 Unnabha Brahmana Sutta.mp3 2015 16 MB
2015-02-05.mp3 Other Talks (lower quality) 15 MB
2015-02-06.mp3 Other Talks (lower quality) 11 MB
2015-02-13 Sri Sambodhi Vihara London.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-02-20 Sri Sambodhi Vihara London.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-02-22 Pallekele.mp3 Other Talks (lower quality) 20 MB
2015-02-24 Anathma Dharmaya.mp3 2015 14 MB
2015-02-27 Aaghatha Pativinaya Sutta.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-02-27 Deshana.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-03-06.mp3 Other Talks (lower quality) 15 MB
2015-04-23.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-05-03 Vesak Poya Deshana 1.mp3 2015 14 MB
2015-05-04 Deshana.mp3 Other Talks (lower quality) 10 MB
2015-05-06 07.48 PM Budu Gunaya.mp3 2015 9 MB
2015-05-11 Deshana.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-05-18 Shri Sathdharmaya Dakima.mp3 Other Talks (lower quality) 14 MB
2015-06-20 Arahan Budu Gunaya.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-07-19 1 08.18 AM Buduguna Bawana.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 9 MB
2015-07-19 2 09.06 AM Sitha Ekanga Kirima.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 6 MB
2015-07-19 3 09.57 AM Maga Handuna Genima.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 16 MB
2015-07-19 4 01.07 PM Mettha Bawana.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 3 MB
2015-07-19 5 01.24 PM Sabbe Sankara.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 15 MB
2015-07-20 Discussion.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 7 MB
2015-08-07 Sukho Buddhanan Uppado 1.mp3 2015 14 MB
2015-08-14 Sukho Buddhanan Uppado 2.mp3 2015 8 MB
2015-08-21 Sukho Buddhanan Uppado 3.mp3 2015 9 MB
2015-08-28 Chathurarya Sathya.mp3 2015 13 MB
2015-08-28 Discussion.mp3 2015 23 MB
2015-08-28 Sukho Buddhanan Uppado 4.mp3 2015 9 MB
2015-09-10 London Buddhist Vihara Deshana.mp3 2015 13 MB
2015-09-17 Deshana - High Wycombe UK.mp3 2015 11 MB
2015-09-19 Punyanumodhana.mp3 2015 5 MB
2015-09-25 Binara Poya 1 Morning Deshana.mp3 2015 18 MB
2015-09-25 Binara Poya 2 Evening Deshana.mp3 2015 10 MB
2015-09-29 Thames Buddhist Vihara - Discussion and Meditation.mp3 2015 33 MB
2015-10-01 1 08.29 AM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 14 MB
2015-10-01 1 08.29 AM.mp3 old 10 MB
2015-10-01 2 12.11 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 15 MB
2015-10-01 2 12.11 PM.mp3 old 11 MB
2015-10-01 3 02.19 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 1 MB
2015-10-01 3 02.19 PM.mp3 old 827 KB
2015-10-01 4 02.26 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 2 MB
2015-10-01 4 02.26 PM.mp3 old 1 MB
2015-10-01 5 03.03 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 9 MB
2015-10-01 5 03.03 PM.mp3 old 7 MB
2015-10-02 1 08.21 AM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 14 MB
2015-10-02 1 08.21 AM.mp3 old 9 MB
2015-10-02 2 12.26 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 19 MB
2015-10-02 2 12.26 PM.mp3 old 13 MB
2015-10-02 3 03.21 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 5 MB
2015-10-02 3 03.21 PM.mp3 old 3 MB
2015-11-15 Kshana Sampaththiya.mp3 2015 14 MB
2015-11-16 Aahara and Chathurarya Sathya.mp3 2015 18 MB
2015-11-24 Dhammadinna Sutta.mp3 2015 13 MB
2015-11-29 Nivanata Maga - Sil day deshana.mp3 2015 28 MB
2015-12-12 Yonisomanasikaraya.mp3 2015 14 MB
2015-12-13 Sathdharmaye pihita labima.mp3 2015 7 MB
2015-12-19 Nibbanan Paraman Sukhan.mp3 2015 26 MB
2015-12-20 Naththi Jathassa Amaranan.mp3 2015 7 MB
2015-12-27 Aashrava duru kirima.mp3 2015 11 MB
2015-12-27 Dharma rathnaye gunaya.mp3 2015 9 MB
2015-12-27 Path to Nibbana.mp3 2015 9 MB
2016-01-01 Sathpurusha Asura.mp3 2016 9 MB
2016-01-03 Pin dima for the Dead.mp3 2016 11 MB
2016-01-10 Sathara Satipattana and Aashrava.mp3 2016 8 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Discussion.mp3 2016 21 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Duk nathi kirime maga.mp3 2016 27 MB
2016-01-24 Aethan Buddhanu Saasanan.mp3 2016 8 MB
2016-01-30 Two types of Samma Ditti.mp3 2016 13 MB
2016-02-12 Pancha Upadankkhanda Dukka 1.mp3 2016 12 MB
2016-02-13 Bhava Kathare Eliya Dakima - Deshana.mp3 2016 33 MB
2016-02-13 Bhava Kathare Eliya Dakima - Discussion.mp3 2016 17 MB
2016-02-14 Discussion.mp3 2016 17 MB
2016-02-15 Pancha Upadankkhanda Dukka 2.mp3 2016 11 MB
2016-12-04 - Geelong Deshana.mp3 In Australia Nov-Dec 25 MB
2016-12-06 - Dharma Deshana at Amila's house.MP3 In Australia Nov-Dec 8 MB
2016-12-07 - Bhuktanumodana at Sanvidha's.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
2016-12-07 - Bhuktanumodana by Saranakitti Thero.mp3 In Australia Nov-Dec 2 MB
2016-12-08 - Bhuktanumodana at Milroy's.mp3 In Australia Nov-Dec 3 MB
2016-12-08 - Dharma Deshana 1 at Dandenong Temple.mp3 In Australia Nov-Dec 17 MB
2016-12-08 - Dharma Deshana at Milroy's.mp3 In Australia Nov-Dec 13 MB
2016-12-09 - Bhuktanumodana at Latha's House.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
2016-12-09 - Dandenong Temple Dharma Deshana 2.mp3 In Australia Nov-Dec 16 MB
2016-12-09 - Dharma Deshana at Latha's House( Satva Upath ).mp3 In Australia Nov-Dec 982 KB
2016-12-09 - Heel Dana Bhuktanumodana Chandana & Chandima.mp3 In Australia Nov-Dec 8 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 1 - 08.15 AM.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 2 - 09.45 AM.mp3 In Australia Nov-Dec 15 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 3 - 10.56 AM.mp3 In Australia Nov-Dec 559 KB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 4 - 12.58 PM.mp3 In Australia Nov-Dec 1 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 5 - 13.03 PM.mp3 In Australia Nov-Dec 29 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 6 - 15.58 PM.mp3 In Australia Nov-Dec 14 MB
2016-12-11 - Wyndhamvale Iramu Hall Deshana.mp3 In Australia Nov-Dec 26 MB
2016-12-12 - Berwick Temple Deshana.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
2016-12-12 - Bhuktanumodana at Sanjivi and Srinath's Heel Da.mp3 In Australia Nov-Dec 8 MB
2016-12-13 - Bhuktanumodana at Lanka & Mala's.mp3 In Australia Nov-Dec 15 MB
2016-12-14 - Deshana at Kalinga's.mp3 In Australia Nov-Dec 15 MB
2016-12-16 - Keysborough Temple-01- Introduction.mp3 In Australia Nov-Dec 692 KB
2016-12-16 - Keysborough Temple-02- Deshana.mp3 In Australia Nov-Dec 14 MB
2016-12-17 - Dharma Deshana at kosala's home.mp3 In Australia Nov-Dec 9 MB
2017-04-30 Damrivi 1 Sermon.mp3 2017 27 MB
2017-04-30 Damrivi 2 Discussion.mp3 2017 31 MB
2017-06-03 Panadura Discussion.mp3 2017-06-03 Panadura 72 MB
2017-06-03 Panadura Evening.mp3 2017-06-03 Panadura 69 MB
2017-06-03 Panadura Morning Sermon 1.mp3 2017-06-03 Panadura 86 MB
2017-06-03 Panadura Morning Sermon 2.mp3 2017-06-03 Panadura 47 MB
2018-01-02 Evening Part 1.mp3 2018 20 MB
2018-01-02 Evening Part 2.mp3 2018 36 MB
2018-01-02 Morning Part 1.mp3 2018 25 MB
2018-01-02 Morning Part 2.mp3 2018 13 MB
2019-07-14 Meditation Program 1 v2.mp3 2019 17 MB
2019-07-14 Meditation Program 2.mp3 2019 20 MB
2019-07-14 Meditation Program 3.mp3 2019 12 MB
2019-07-15 Meditation Program 1.mp3 2019 19 MB
2019-07-15 Meditation Program 2.mp3 2019 18 MB
21 Buddha Vandanawa.mp3 Misc Australia 2 MB
21. Bhavana Upades 6.mp3 Canada Other 5 MB
22. Bhavana Upades 7.mp3 Canada Other 4 MB
23. Keles Nasima.mp3 Canada Other 9 MB
24. Punya Vipaka.mp3 Canada Other 10 MB
25. Ashta Dushtakshanaya.mp3 Canada Other 9 MB
26. Kusala ha Akusala Mula.mp3 Canada Other 9 MB
27. Bhavana 1.mp3 Canada Other 7 MB
28. Bhavana 2.mp3 Canada Other 4 MB
29. Samadhi Bhavana.mp3 Canada Other 10 MB
30. Jaramarana.mp3 Canada Other 10 MB
31. Bhavana 1.mp3 Canada Other 7 MB
32. Bhavana 2.mp3 Canada Other 5 MB
33. Toronto Deshana 1.mp3 Canada Other 5 MB
34. Toronto Deshana 2.mp3 Canada Other 4 MB
35. Toronto Deshana 3.mp3 Canada Other 4 MB
36. Toronto Deshana 4.mp3 Canada Other 7 MB
37. Toronto Discussion.mp3 Canada Other 8 MB
38. Sasarin Midima.mp3 Canada Other 15 MB
Ahara.mp3 No Date Info 2 MB
Ahara 1.mp3 Anuradhapura 5 MB
Ahara 2.mp3 Anuradhapura 5 MB
Ahara 3.mp3 Anuradhapura 5 MB
Ahara 4.mp3 Anuradhapura 5 MB
Ahara 5.mp3 Anuradhapura 4 MB
Ahara Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 4 MB
Ahara Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 2 MB
Akmul Nathi Sasara 1.mp3 No Date Info 7 MB
Akmul Nathi Sasara 2 Discussion.mp3 No Date Info 6 MB
AlbumArtSmall.jpg Canada Calgary 7 KB
Anapanasathi Bhavana.mp3 No Date Info 5 MB
Annangana Sutta1.mp3 Melbourne 8 MB
Annangana Sutta2.mp3 Melbourne 8 MB
Annangana Sutta3.mp3 Melbourne 9 MB
Annangana Sutta4.mp3 Melbourne 6 MB
Anusasana1.mp3 Meditation Instructions 14 MB
Anusasana2.mp3 Meditation Instructions 2 MB
Anusasana3.mp3 Meditation Instructions 4 MB
Anusasana4.mp3 Meditation Instructions 2 MB
Anusasana5.mp3 Meditation Instructions 4 MB
Anusasana6.mp3 Meditation Instructions 2 MB
Anusasana7.mp3 Meditation Instructions 5 MB
Arya Ashtangika Margaya.mp3 No Date Info 6 MB
Ashrava Duru Kirima.mp3 No Date Info 7 MB
Bala Panditha Sutta1.mp3 Melbourne 11 MB
Bala Panditha Sutta2.mp3 Melbourne 12 MB
Bank of Ceylon - naidan aththakatan bimban Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Bank of Ceylon - naidan aththakatan bimban Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 4 MB
Buddha Pooja.mp3 Anuradhapura 6 MB
Buddhanupassana.mp3 Anuradhapura 4 MB
Buddhanussathi.mp3 Anuradhapura 3 MB
Buduguna Bhawana & metta Bhawana.mp3 Melbourne 3 MB
Chathurarya Sathya.mp3 No Date Info 6 MB
Chulasachchaka Sutta1.mp3 Melbourne 10 MB
Chulasachchaka Sutta2.mp3 Melbourne 9 MB
Day 1 1-Hevisi Sydney.mp3 4 Day Retreat January 34 KB
Day 1 2-Dhamma Deshana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 9 MB
Day 1 3-Punyanumodana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 322 KB
Day 1 Brisbane.mp3 Brisbane Retreat 9 MB
Day 1 Buddhu Guna Bhavana - Sydney.mp3 2 Day Retreat 7 MB
Day 1 Dhamma Deshana 1 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 7 MB
Day 1 Dhamma Deshana 2 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 7 MB
Day 1 Dhamma Discussion 1 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 8 MB
Day 1 Dhamma Discussion 2 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 4 MB
Day 2 1-Buddha Vandana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 8 MB
Day 2 2-Dhamma Deshana 1 Sydney.mp3 4 Day Retreat January 7 MB
Day 2 3-Dana Anumodana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 1 MB
Day 2 4-Dhamma Deshana 2 Sydney.mp3 4 Day Retreat January 7 MB
Day 2 5-Dhamma Discussion Sydney.mp3 4 Day Retreat January 12 MB
Day 2 Brisbane 1 AM.mp3 Brisbane Retreat 9 MB
Day 2 Brisbane 2 AM.mp3 Brisbane Retreat 5 MB
Day 2 Brisbane 3 PM.mp3 Brisbane Retreat 9 MB
Day 2 Brisbane 4 PM Discussion.mp3 Brisbane Retreat 8 MB
Day 2 Buddhu Guna Bhavana - Sydney.mp3 2 Day Retreat 6 MB
Day 2 Dhamma Deshana 1 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 9 MB
Day 2 Dhamma Deshana 2 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 6 MB
Day 2 Dhamma Discussion 1 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 4 MB
Day 2 Dhamma Discussion 2 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 6 MB
Day 3 1-Buddha Vandana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 6 MB
Day 3 2-Dhamma Deshana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 9 MB
Day 3 3-Dana Anumodana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 2 MB
Day 3 4-Dhamma Deshana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 6 MB
Day 3 5-Dhamma Discussion Sydney.mp3 4 Day Retreat January 10 MB
Day 3 6-Punyanumodana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 3 MB
Day 3 Brisbane 1 AM.mp3 Brisbane Retreat 8 MB
Day 3 Brisbane 2 AM.mp3 Brisbane Retreat 6 MB
Day 3 Brisbane 3 PM.mp3 Brisbane Retreat 8 MB
Day 3 Brisbane 4 PM Bana.mp3 Brisbane Retreat 14 MB
Day 3 Brisbane 5 PM Discussion.mp3 Brisbane Retreat 10 MB
Day 4 1-Dhamma Deshana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 7 MB
Day 4 2-Dhamma Discussion Sydney.mp3 4 Day Retreat January 4 MB
Day 4 3-Punyanumodana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 324 KB
Day 4 Brisbane 1 AM.mp3 Brisbane Retreat 10 MB
Day 4 Brisbane 2 AM.mp3 Brisbane Retreat 4 MB
Day 4 Brisbane 3 PM.mp3 Brisbane Retreat 10 MB
Day 4 Brisbane 4 PM.mp3 Brisbane Retreat 5 MB
Day before Unduwap Poya Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Day before Unduwap Poya Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Devadaha Sutta - Samyutta Nikaya.mp3 No Date Info 7 MB
Devadutha Sutta1.mp3 Melbourne 8 MB
Devadutha Sutta2.mp3 Melbourne 10 MB
Dhamma Discussion.mp3 No Date Info 5 MB
Dukkha Arya Sathya.mp3 No Date Info 5 MB
Folder.jpg Canada Calgary 33 KB
Gilanpasa Buddha Puja.mp3 Melbourne 9 MB
Indriya sanwara sutta.mp3 Melbourne 13 MB
Indriya sanwara sutta2.mp3 Melbourne 7 MB
Mahagopala Sutta1.mp3 Melbourne 13 MB
Mahagopala Sutta2.mp3 Melbourne 10 MB
Mathara Bodhiya Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Mathara Bodhiya Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Nivanata Maga 1.mp3 Anuradhapura 5 MB
Nivanata Maga 2.mp3 Anuradhapura 4 MB
Nivanata Maga 3.mp3 Anuradhapura 5 MB
Niwapa Sutta1.mp3 Melbourne 10 MB
Niwapa Sutta2.mp3 Melbourne 9 MB
Pin Anumodana.mp3 Misc Australia 213 KB
Pina.mp3 No Date Info 7 MB
Ruwanweliseya.mp3 Anuradhapura 6 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 Anuradhapura 7 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 No Date Info 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 Anuradhapura 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 No Date Info 7 MB
Sabbasawa Sutta 3.mp3 No Date Info 7 MB
Sabbasawa Sutta 4.mp3 No Date Info 7 MB
Sabbasawa Sutta 5.mp3 No Date Info 4 MB
Saddharmaanjalie 01.mp3 Saddharmaanjalie 12 MB
Saddharmaanjalie 02.mp3 Saddharmaanjalie 9 MB
Saddharmaanjalie 03.mp3 Saddharmaanjalie 5 MB
Saddharmaanjalie 04.mp3 Saddharmaanjalie 9 MB
Saddharmaanjalie 05.mp3 Saddharmaanjalie 5 MB
Saddharmaanjalie 06.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 07.mp3 Saddharmaanjalie 3 MB
Saddharmaanjalie 08.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 09.mp3 Saddharmaanjalie 4 MB
Saddharmaanjalie 10.mp3 Saddharmaanjalie 4 MB
Saddharmaanjalie 11.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 12.mp3 Saddharmaanjalie 8 MB
Saddharmaanjalie 13.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 14.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 15.mp3 Saddharmaanjalie 3 MB
Saddharmaanjalie 16.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Salleka Sutta1.mp3 Melbourne 12 MB
Salleka Sutta2.mp3 Melbourne 13 MB
Sathara Sathipatthana 1.mp3 No Date Info 6 MB
Sathara Sathipatthana 2.mp3 No Date Info 7 MB
Sathara Sathipatthana 3 Discussion.mp3 No Date Info 5 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 1.mp3 No Date Info 4 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 2.mp3 No Date Info 2 MB
Satipatthana 1.mp3 Anuradhapura 5 MB
Satipatthana 2.mp3 Anuradhapura 5 MB
Satipatthana 3 Discussion.mp3 Anuradhapura 3 MB
Satipatthana Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Satipatthana Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta1.mp3 Melbourne 11 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta2.mp3 Melbourne 10 MB
Sila Sutta.mp3 No Date Info 7 MB
Silvat bava 1.mp3 No Date Info 6 MB
Silvat bava 2.mp3 No Date Info 6 MB
Silvat bava 3.mp3 No Date Info 5 MB
Siyalu Buduwarunge Anusasanawa.mp3 No Date Info 10 MB
Thanhava Durukirima 1.mp3 No Date Info 5 MB
Thanhava Durukirima 2.mp3 No Date Info 4 MB
Vedananupassana.mp3 Anuradhapura 6 MB
Yonisomanasikara.mp3 Anuradhapura 4 MB
Yonisomanasikaraya.mp3 No Date Info 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴