මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
2021 Files: 8, Size: 556 MB 2021-09-23
2021-09-11 Wassana Damma Desana 2.mp3 2021-09-13 89 MB
2021-09-15 Zoom Deshana.mp3 2021-09-18 19 MB
2021-09-20 Damma Sakachcha Part 1.mp3 2021-09-27 34 MB
2021-09-20 Damma Sakachcha Part 2.mp3 2021-09-30 66 MB
2021-09-26 WAS Damma Desana.mp3 2021-10-07 100 MB
2021-10-23 Zoom Dhamma Desana.mp3 2021-10-25 21 MB
2021-10-24 දුක්ඛ ධම්ම සූත්‍රය - කඨිණ ධර්ම දේශනාව.mp3 2021-11-08 47 MB
2021-11-21 Damma Sakachcha.mp3 2021-11-25 59 MB
ධම්මනියාමතාවය 11.pdf 2021-09-18 801 KB
ධම්මනියාමතාවය 12.pdf 2021-10-01 440 KB
ධම්මනියාමතාවය 13.pdf 2021-10-20 390 KB
ධම්මනියාමතාවය 14.pdf 2021-10-25 425 KB
ධම්මනියාමතාවය 15.pdf 2021-11-06 416 KB
ධම්මනියාමතාවය 16.pdf 2021-11-13 415 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴