මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
2021-03-20 Dammaniyamathavaya 08.mp3 2021-03-24 81 MB
2021-03-27 Dammaniyamathavaya 09.mp3 2021-03-31 82 MB
2021-04-03 Dammaniyamathavaya 10.mp3 2021-04-08 84 MB
2021-04-10 Dammaniyamathavaya 11.mp3 2021-04-26 82 MB
2021-04-24 Dammaniyamathavaya 12.mp3 2021-04-26 81 MB
2021-05-01 Dammaniyamathavaya 13.mp3 2021-05-10 76 MB
2021-05-08 Dammaniyamathavaya 14.mp3 2021-05-10 84 MB
2021-05-15 Dammaniyamathavaya 15.mp3 2021-05-19 76 MB
2021-05-22 Dammaniyamathavaya 16.mp3 2021-05-25 72 MB
2021-05-29 Dammaniyamathavaya 17.mp3 2021-06-02 85 MB
2021-06-05 Dammaniyamathavaya 18.mp3 2021-06-12 90 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴