මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
2021-01-23 Dammaniyamathavaya 01.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 33 MB
2021-01-30 Dammaniyamathavaya 02.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 44 MB
2021-02-06 Dammaniyamathavaya 03.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 68 MB
2021-02-13 Dammaniyamathavaya 04.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 78 MB
2021-02-20 Dammaniyamathavaya 05.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 90 MB
2021-02-27 Dammaniyamathavaya 06.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 80 MB
2021-03-06 Dammaniyamathavaya 07.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 89 MB
2021-03-20 Dammaniyamathavaya 08.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 81 MB
2021-03-27 Dammaniyamathavaya 09.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 82 MB
2021-04-03 Dammaniyamathavaya 10.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 84 MB
2021-04-10 Dammaniyamathavaya 11.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 82 MB
2021-04-24 Dammaniyamathavaya 12.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 81 MB
2021-05-01 Dammaniyamathavaya 13.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 76 MB
2021-05-08 Dammaniyamathavaya 14.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 84 MB
2021-05-15 Dammaniyamathavaya 15.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 76 MB
2021-05-22 Dammaniyamathavaya 16.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 72 MB
2021-05-29 Dammaniyamathavaya 17.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 85 MB
2021-06-05 Dammaniyamathavaya 18.mp3 ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 90 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴