මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
01. 2018-09-13 Anichchanupassana - 01.mp3 අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 96 MB
02. 2018-09-13 Anichchanupassana - 02.mp3 අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 56 MB
03. 2018-09-14 Anichchanupassana - 03.mp3 අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 56 MB
04. 2018-09-14 Anichchanupassana 04.mp3 අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 49 MB
05. 2018-09-15 Anichchanupassana - 05.mp3 අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා 59 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴