මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
2022-10-14 Adelaide Wassana Damma Desana.mp3 2022-11-01 46 MB
2022-10-28 Melbourne Damma Desana.mp3 2022-11-09 41 MB
2022-11-05 Tasmania Damma Desana.mp3 2022-11-15 41 MB
2022-11-18 Campbelltown Damma Desana.mp3 2022-11-24 60 MB
2022-11-23 Sydney Damma Desana.mp3 2022-12-04 44 MB
2022-12-07 Unduwap Poya Canberra Damma Desana.m4a 2022-12-20 16 MB
2022-12-10 Shepparton Damma Desana.mp3 2022-12-27 62 MB
2022-12-17 Keysborough Damma Desana.mp3 2023-01-03 52 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴