මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
2022 Australia Files: 6, Size: 264 MB 2022-10-12
2022-09-03 Iluppukulama Damma Desana.mp3 2022-10-12 52 MB
2022-09-30 Adelaide Wassana Damma Desana.mp3 2022-10-17 35 MB
2022-10-07 Adelaide Damma Desana.mp3 2022-10-12 41 MB
2022-10-14 Adelaide Wassana Damma Desana.mp3 2022-11-01 46 MB
2022-10-28 Melbourne Damma Desana.mp3 2022-11-09 41 MB
2022-11-05 Tasmania Damma Desana.mp3 2022-11-15 41 MB
2022-11-18 Campbelltown Damma Desana.mp3 2022-11-24 60 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴