මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
01 Aharaya ha Dukkha athara aythi sabadathawaya.mp3 At Nisala Arana 9 MB
02 ANATTA_non self.mp3 At Nisala Arana 9 MB
03 Ashrawa Shrayakireemey Maargaya.mp3 At Nisala Arana 8 MB
04 Buddhugna Bavanapls.mp3 At Nisala Arana 1 MB
05 Buddhuguna Bhavana.mp3 At Nisala Arana 7 MB
06 How to Balance the Lay-life with the Path.mp3 At Nisala Arana 2 MB
07 Q & A How to put this in to practise.mp3 At Nisala Arana 7 MB
08 Sabbhasrava Sutta Summary I.mp3 At Nisala Arana 7 MB
09 Sabbhasrava Sutta Summary II.mp3 At Nisala Arana 9 MB
10 Sabbhasrava Sutta.mp3 At Nisala Arana 8 MB
11 Striving Towards Nibbana.mp3 At Nisala Arana 8 MB
12 The importance of making an effort to understand the deeper Dhamma.mp3 At Nisala Arana 9 MB
13 The Way to Develop Buddhanussati.mp3 At Nisala Arana 6 MB
14 Yoniso manasikaraya peyvathveima ha eyata upakari vana dharmmatha.mp3 At Nisala Arana 16 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴