මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
2 Day Retreat Files: 10, Size: 64 MB Sydney
2007 Files: 10, Size: 18 MB ධර්ම දේශනා
2008 Files: 12, Size: 65 MB ධර්ම දේශනා
2009 Files: 17, Size: 85 MB ධර්ම දේශනා
2010 Files: 9, Size: 30 MB ධර්ම දේශනා
2011 Files: 17, Size: 134 MB ධර්ම දේශනා
2012 Files: 12, Size: 65 MB ධර්ම දේශනා
2013 Files: 8, Size: 70 MB ධර්ම දේශනා
2014 Files: 15, Size: 124 MB ධර්ම දේශනා
2015 Files: 30, Size: 375 MB ධර්ම දේශනා
2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda Files: 6, Size: 57 MB 2015
2016 Files: 13, Size: 187 MB ධර්ම දේශනා
2017 Files: 3, Size: 58 MB ධර්ම දේශනා
2017-06-03 Panadura Files: 4, Size: 274 MB 2017
2018 Files: 4, Size: 95 MB ධර්ම දේශනා
2019 Files: 5, Size: 87 MB ධර්ම දේශනා
3 Day Retreat Files: 11, Size: 88 MB Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara
4 Day Retreat January Files: 17, Size: 92 MB Sydney
Anuradhapura Files: 19, Size: 95 MB No Date Info
At Nisala Arana Files: 14, Size: 107 MB Melbourne
Auckland Centre for Buddhist Learning Files: 14, Size: 144 MB New Zealand 2009
Berwick Files: 10, Size: 90 MB 2008
Brisbane Retreat Files: 14, Size: 115 MB 2008
Canada Calgary Files: 23, Size: 64 MB 2012
Canada Other Files: 38, Size: 320 MB 2012
Canada Ottawa Files: 15, Size: 123 MB 2012
Daham Panduru Files: 8, Size: 64 MB 2007
Dunedin NZ Files: 9, Size: 105 MB New Zealand 2009
Hanthana Deshana Files: 20, Size: 150 MB 2007
In Australia Nov-Dec Files: 41, Size: 487 MB 2016
International Vipassana Meditation Center Files: 10, Size: 69 MB 2009
Karapitiya Deshana Files: 49, Size: 169 MB 2007
London Sathipattana Files: 15, Size: 113 MB 2014
Mathara Bodhiya Files: 6, Size: 47 MB 2010
Mathara Bodhiya Files: 10, Size: 48 MB No Date Info
Meditation Instructions Files: 7, Size: 32 MB Melbourne
Meditation Program in Selsdon UK Files: 9, Size: 79 MB 2015
Melbourne Files: 75, Size: 595 MB 2008
Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara Files: 23, Size: 175 MB 2010
Misc Australia Files: 23, Size: 146 MB 2008
New Zealand 2009 Files: 7, Size: 41 MB 2009
No Date Info Files: 31, Size: 167 MB ධර්ම දේශනා
Other Talks (lower quality) Files: 13, Size: 177 MB 2015
Ruwanweliseya Sarvarathrika Files: 9, Size: 46 MB 2009
Sabbasawa Sutta Main Series Files: 15, Size: 105 MB Melbourne
Sadaham Pradeepa Files: 10, Size: 65 MB 2010
Saddharmaanjalie Files: 16, Size: 97 MB 2009
Sri Lankaramaya NZ Files: 29, Size: 229 MB New Zealand 2009
Subadraramaya Files: 8, Size: 56 MB 2009
Subdraramaya Deshana Files: 40, Size: 141 MB 2007
Sydney Files: 5, Size: 51 MB 2008
Sydney Files: 4, Size: 19 MB 2010
Wellington NZ Files: 6, Size: 50 MB New Zealand 2009
old Files: 8, Size: 55 MB Meditation Program in Selsdon UK
ධර්ම දේශනා Files: 14, Size: පිටිගල ගුණරතන හිමි
පොත් Files: 35, Size: 44 MB පිටිගල ගුණරතන හිමි
00 Introduction.mp3 Misc Australia 464 KB
01 - Retreat Day 1 Buddha Puja.mp3 In Australia Nov-Dec 10 MB
01 Aharaya ha Dukkha athara aythi sabadathawaya.mp3 At Nisala Arana 9 MB
01 Arambaka Desana-Way to improve life by Dhamma.mp3 Misc Australia 6 MB
01-Sabbaasawa Sutta 01.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
01. Opening Talk.mp3 Canada Other 9 MB
02 - Retreat Day 1 Morning Session.mp3 In Australia Nov-Dec 20 MB
02 ANATTA_non self.mp3 At Nisala Arana 9 MB
02 Nivanata Maga 01.mp3 Misc Australia 5 MB
02-Sabbaasawa Sutta 02.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 10 MB
02. Magaphala Vivaranaya 1.mp3 Canada Other 9 MB
03 - Retreat Day 1 Afternoon Session 1.mp3 In Australia Nov-Dec 28 MB
03 Ashrawa Shrayakireemey Maargaya.mp3 At Nisala Arana 8 MB
03 Nivanata Maga 02.mp3 Misc Australia 5 MB
03-Sabbaasawa Sutta 03.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 7 MB
03. Magaphala Vivaranaya 2.mp3 Canada Other 10 MB
03a -Retreat Day 1 Morning Session Preamble to the Dhamma.mp3 In Australia Nov-Dec 7 MB
04 - Retreat Day 1 Afternoon Session 2.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
04 Anapanasathi bawana.mp3 Misc Australia 6 MB
04 Buddhugna Bavanapls.mp3 At Nisala Arana 1 MB
04-Sabbaasawa Sutta 04.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
04. Magaphala Vivaranaya 3.mp3 Canada Other 10 MB
05 - Retreat Day 2 Buddha Puja.mp3 In Australia Nov-Dec 8 MB
05 Buddhuguna Bhavana.mp3 At Nisala Arana 7 MB
05 Dhittinca Anupagamma Seelawa Part 1.mp3 Misc Australia 6 MB
05-Sabbaasawa Sutta 05.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
05. Magaphala Vivaranaya 4.mp3 Canada Other 8 MB
06 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Budu Guna Bhavana.mp3 In Australia Nov-Dec 5 MB
06 Dhittinca Anupagamma Seelawa Part 2.mp3 Misc Australia 6 MB
06 How to Balance the Lay-life with the Path.mp3 At Nisala Arana 2 MB
06-Sabbaasawa Sutta 06-A.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 4 MB
06. Magaphala Vivaranaya 5.mp3 Canada Other 9 MB
07 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Sati Nimitta and Sa.mp3 In Australia Nov-Dec 12 MB
07 Nahidan Atta Kathan Bimban Part 1.mp3 Misc Australia 7 MB
07 Q & A How to put this in to practise.mp3 At Nisala Arana 7 MB
07-Sabbaasawa Sutta 06-B.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 4 MB
07. Magaphala Vivaranaya 6 Dukka Sathya.mp3 Canada Other 9 MB
08 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Theruwan Samaava Ay.mp3 In Australia Nov-Dec 7 MB
08 Nahidan Atta Kathan Bimban Part 2.mp3 Misc Australia 9 MB
08 Sabbhasrava Sutta Summary I.mp3 At Nisala Arana 7 MB
08-Sabbaasawa Sutta 07.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
08. Magaphala Vivaranaya 7 Sammuthi ha Paramartha dharma.mp3 Canada Other 9 MB
09 - Retreat Day 2 Morning Session 1 - Full Content.mp3 In Australia Nov-Dec 24 MB
09 Sabbhasawa Sutta_01.mp3 Misc Australia 10 MB
09 Sabbhasrava Sutta Summary II.mp3 At Nisala Arana 9 MB
09-Sabbaasawa Sutta 08.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
09. Magaphala Vivaranaya 8 Loka sammatha ditti vaada.mp3 Canada Other 9 MB
10 - Retreat Day 2 Final Session - How to find the Path.mp3 In Australia Nov-Dec 3 MB
10 Sabbhasava_Sutta_02.mp3 Misc Australia 6 MB
10 Sabbhasrava Sutta.mp3 At Nisala Arana 8 MB
10-Sabbaasawa Sutta 09.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 9 MB
10. Magaphala Vivaranaya 9 Nithya sankalpa dittiya.mp3 Canada Other 10 MB
11 - Retreat Day 3 Buddha Puja.mp3 In Australia Nov-Dec 7 MB
11 Sabbhasava_Sutta_03.mp3 Misc Australia 11 MB
11 Striving Towards Nibbana.mp3 At Nisala Arana 8 MB
11-Sabbaasawa Sutta 10-A.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 5 MB
11. Magaphala Vivaranaya 10 Karma ha Vipaka.mp3 Canada Other 9 MB
12 - Retreat Day 3 Morning Session 1 - Budu Guna Bhavana.mp3 In Australia Nov-Dec 7 MB
12 Sabbhasava_Sutta_04.mp3 Misc Australia 4 MB
12 The importance of making an effort to understand the deeper Dhamma.mp3 At Nisala Arana 9 MB
12-Sabbaasawa Sutta 10-B.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
12. Magaphala Vivaranaya 11 Sith pahalavima.mp3 Canada Other 9 MB
13 - Retreat Day 3 Morning Session 2 - Gnana Darshanaya.mp3 In Australia Nov-Dec 12 MB
13 Sabbhasava_Sutta_05.mp3 Misc Australia 11 MB
13 The Way to Develop Buddhanussati.mp3 At Nisala Arana 6 MB
13-Sabbaasawa Sutta 11.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 7 MB
13. Magaphala Vivaranaya Discussion 1.mp3 Canada Other 12 MB
14 - Retreat Day 3 Afternoon Session 1 - Dukkha Nirodha Mar.mp3 In Australia Nov-Dec 27 MB
14 Sabbhasava_Sutta_06.mp3 Misc Australia 5 MB
14 Yoniso manasikaraya peyvathveima ha eyata upakari vana dharmmatha.mp3 At Nisala Arana 16 MB
14-Sabbaasawa Sutta 12.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
14. Magaphala Vivaranaya Discussion 2.mp3 Canada Other 16 MB
15 - Retreat Day 3 Afternoon Session 2 - Last Session.mp3 In Australia Nov-Dec 16 MB
15 Sabbhasava_Sutta_07.mp3 Misc Australia 8 MB
15-Sabbaasawa Sutta 13.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
15. Sakkaya Dittiya.mp3 Canada Other 10 MB
16 Sabbhasava_Sutta_08.mp3 Misc Australia 9 MB
16. Bhavana Upades 1.mp3 Canada Other 7 MB
17 Sabbhasava_Sutta_09.mp3 Misc Australia 8 MB
17. Bhavana Upades 2.mp3 Canada Other 10 MB
18 Sabbhasava_Sutta_10.mp3 Misc Australia 6 MB
18. Bhavana Upades 3.mp3 Canada Other 5 MB
19 Sabbhasava_Sutta_11 2008-03-22 Evening.mp3 Misc Australia 8 MB
19. Bhavana Upades 4.mp3 Canada Other 10 MB
20 Sabbhasava_Sutta_12.mp3 Misc Australia 7 MB
20. Bhavana Upades 5.mp3 Canada Other 8 MB
2006-12-25 Subadrarama 001.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 002.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2006-12-25 Subadrarama 003.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 004.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2006-12-26 Subadrarama 005.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007 Daham Panduru 1A.mp3 Daham Panduru 7 MB
2007 Daham Panduru 1B.mp3 Daham Panduru 9 MB
2007 Daham Panduru 2A.mp3 Daham Panduru 11 MB
2007 Daham Panduru 2B.mp3 Daham Panduru 5 MB
2007 Daham Panduru 3A.mp3 Daham Panduru 7 MB
2007 Daham Panduru 3B.mp3 Daham Panduru 7 MB
2007 Daham Panduru 4A.mp3 Daham Panduru 11 MB
2007 Daham Panduru 4B.mp3 Daham Panduru 8 MB
2007 Karapitiya Introduction.mp3 Karapitiya Deshana 35 KB
2007-01-21 Subadrarama 006.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 007.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-01-21 Subadrarama 008.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-01-21 Subadrarama 009.mp3 Subdraramaya Deshana 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 010.mp3 Subdraramaya Deshana 7 MB
2007-01-21 Subadrarama 011.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2007-01-27 Karapitiya 1A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 1B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 2B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-01-27 Karapitiya 3A.mp3 Karapitiya Deshana 2 MB
2007-02-11 Subadrarama 012 Buduguna.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 013.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2007-02-11 Subadrarama 014.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-02-11 Subadrarama 015.mp3 Subdraramaya Deshana 6 MB
2007-03-11 Subadrarama 016.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 017.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-03-11 Subadrarama 018.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-03-11 Subadrarama 019.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-03-31 Karapitiya 4A.mp3 Karapitiya Deshana 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 4B.mp3 Karapitiya Deshana 5 MB
2007-03-31 Karapitiya 5A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-03-31 Karapitiya 5B.mp3 Karapitiya Deshana 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 020 Buduguna Bawana.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 021.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 022.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-04-22 Subadrarama 023.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 024.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-22 Subadrarama 025.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-04-28 Karapitiya 10A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 10B.mp3 Karapitiya Deshana 542 KB
2007-04-28 Karapitiya 6A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 6B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 7B.mp3 Karapitiya Deshana 3 MB
2007-04-28 Karapitiya 8A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 8B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-04-28 Karapitiya 9B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-12 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-05-12 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 2 MB
2007-05-12 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-05-12 Hanthana 4.mp3 Hanthana Deshana 9 MB
2007-05-20 Subadrarama 026.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 027 Anapanasathi.mp3 Subdraramaya Deshana 3 MB
2007-05-20 Subadrarama 028.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 029.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-05-20 Subadrarama 030.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 031.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-05-20 Subadrarama 032.mp3 Subdraramaya Deshana 531 KB
2007-05-26 Karapitiya 11A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 11B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 12B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 13B.mp3 Karapitiya Deshana 3 MB
2007-05-26 Karapitiya 14A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 14B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-05-26 Karapitiya 15B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-16 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 5 MB
2007-06-16 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-06-16 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-06-17 Subadrarama 033.mp3 Subdraramaya Deshana 261 KB
2007-06-17 Subadrarama 034.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 035.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 036.mp3 Subdraramaya Deshana 2 MB
2007-06-17 Subadrarama 037.mp3 Subdraramaya Deshana 1 MB
2007-06-17 Subadrarama 038.mp3 Subdraramaya Deshana 5 MB
2007-06-17 Subadrarama 039.mp3 Subdraramaya Deshana 4 MB
2007-06-17 Subadrarama 040.mp3 Subdraramaya Deshana 408 KB
2007-06-23 Karapitiya 16A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 16B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 17B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 18B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 19B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-06-23 Karapitiya 20B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 1.mp3 Hanthana Deshana 10 MB
2007-07-21 Hanthana 1 Part 2.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 1.mp3 Hanthana Deshana 7 MB
2007-07-21 Hanthana 2 Part 2.mp3 Hanthana Deshana 5 MB
2007-07-28 Karapitiya 21A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 21B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 22B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 23B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 24B.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-07-28 Karapitiya 25A.mp3 Karapitiya Deshana 4 MB
2007-08-18 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 11 MB
2007-08-18 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-08-18 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 11 MB
2007-08-18 Hanthana 4.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-09-15 Hanthana 1.mp3 Hanthana Deshana 5 MB
2007-09-15 Hanthana 2.mp3 Hanthana Deshana 7 MB
2007-09-15 Hanthana 3.mp3 Hanthana Deshana 6 MB
2007-09-15 Hanthana 4.mp3 Hanthana Deshana 9 MB
2007-09-15 Hanthana 5.mp3 Hanthana Deshana 9 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 1.mp3 2007 4 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 2.mp3 2007 3 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 3.mp3 2007 1 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 4.mp3 2007 2 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 5.mp3 2007 3 MB
2007-12-29 Dalada Maligawa Part 6.mp3 2007 5 MB
2008 Sadaham Sisila.mp3 2008 18 MB
2008 Sydney Lankaramaya 1.mp3 Sydney 10 MB
2008 Sydney Lankaramaya 2 am.mp3 Sydney 6 MB
2008 Sydney Lankaramaya 3 pm.mp3 Sydney 11 MB
2008 Sydney Lankaramaya 4 Discussion.mp3 Sydney 15 MB
2008 Sydney Lankaramaya 5 Deshana.mp3 Sydney 9 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 1.mp3 2008 7 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 2.mp3 2008 7 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 3.mp3 2008 7 MB
2008-02-19 Subadraramaya 01.mp3 2008 10 MB
2008-02-19 Subadraramaya 02.mp3 2008 3 MB
2008-02-19 Subadraramaya 03.mp3 2008 13 MB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 1.mp3 Melbourne 6 MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 1.mp3 Melbourne 7 MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 2.mp3 Melbourne 6 MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 2.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 3 MB
2008-08-02 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-08-02 Morning Meditation 1.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-02 Morning Meditation 2.mp3 Melbourne 620 KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 3.mp3 Melbourne 7 MB
2008-08-06 Beeja Sutta.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-09 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 4.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 1.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-16 Discussion.mp3 Melbourne 12 MB
2008-08-16 Morning Meditation.mp3 Melbourne 5 MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 5.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 2.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-23 Morning Meditation.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 6.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 3.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-30 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 7.mp3 Melbourne 6 MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 4.mp3 Melbourne 9 MB
2008-09-06 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-09-10 Devadaha Sutta.mp3 Melbourne 9 MB
2008-09-13 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 1.mp3 Melbourne 8 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 1.mp3 Melbourne 2 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 2.mp3 Melbourne 3 MB
2008-09-20 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-09-20 Morning Meditation.mp3 Melbourne 6 MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 8.mp3 Melbourne 7 MB
2008-09-21 Berwick 1.mp3 Berwick 15 MB
2008-09-21 Berwick 2.mp3 Berwick 8 MB
2008-09-21 Berwick 3.mp3 Berwick 11 MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 2.mp3 Melbourne 10 MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 2 MB
2008-09-27 Discussion.mp3 Melbourne 11 MB
2008-09-27 Morning Meditation.mp3 Melbourne 3 MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 1.mp3 Melbourne 8 MB
2008-10-04 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 9.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 2.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 1.mp3 Melbourne 2 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 2.mp3 Melbourne 3 MB
2008-10-11 Discussion.mp3 Melbourne 11 MB
2008-10-11 Morning Meditation.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 10.mp3 Melbourne 7 MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta.mp3 Melbourne 7 MB
2008-10-18 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 11.mp3 Melbourne 7 MB
2008-11-23 Berwick.mp3 Berwick 8 MB
2008-12-10 Berwick Ven Soma theros death anniversary.mp3 Berwick 11 MB
2008-12-13 Berwick 1.mp3 Berwick 10 MB
2008-12-13 Berwick 2.mp3 Berwick 3 MB
2008-12-13 Berwick 3 Discussion.mp3 Berwick 10 MB
2008-12-28 Berwick 1 Buddha Puja.mp3 Berwick 3 MB
2008-12-28 Berwick 2 Kayanupassana.mp3 Berwick 11 MB
2009 Asubhaya ha Kusalaya Part 1.mp3 2009 4 MB
2009 Asubhaya ha Kusalaya Part 2.mp3 2009 6 MB
2009 Parihana Dhamma Sutta.mp3 2009 13 MB
2009-01 Subadraramaya 1 Introduction.mp3 Subadraramaya 605 KB
2009-01 Subadraramaya 2 Deshana.mp3 Subadraramaya 5 MB
2009-01 Subadraramaya 3 Deshana.mp3 Subadraramaya 6 MB
2009-01 Subadraramaya 4 Deshana.mp3 Subadraramaya 11 MB
2009-01 Subadraramaya 5 Discussion.mp3 Subadraramaya 4 MB
2009-05 Wesak Bana.mp3 2009 13 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 1.mp3 Subadraramaya 15 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 2.mp3 Subadraramaya 9 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 3.mp3 Subadraramaya 5 MB
2009-06-07 Katina Anisansa Deshana.mp3 2009 12 MB
2009-06-07 Poson Poya SLBC.mp3 2009 5 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 1.mp3 International Vipassana Meditation Center 8 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 2.mp3 International Vipassana Meditation Center 5 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 3.mp3 International Vipassana Meditation Center 12 MB
2009-06-15 IVMC Deshana Part 4.mp3 International Vipassana Meditation Center 5 MB
2009-06-16 IVMC Deshana Part 1.mp3 International Vipassana Meditation Center 10 MB
2009-06-16 IVMC Deshana Part 2.mp3 International Vipassana Meditation Center 3 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 1.mp3 International Vipassana Meditation Center 6 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 2.mp3 International Vipassana Meditation Center 4 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 3.mp3 International Vipassana Meditation Center 3 MB
2009-06-17 IVMC Deshana Part 4.mp3 International Vipassana Meditation Center 13 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 1.mp3 2009 5 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 2.mp3 2009 4 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 3.mp3 2009 4 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 4.mp3 2009 7 MB
2009-06-20 Kandy Deshana Part 5.mp3 2009 5 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 08-18 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 5 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 09-52 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 7 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 10-52 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 4 MB
2009-08-08 Ruwanweliseya 11-45 PM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 7 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 00-45 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 5 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 02-03 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 6 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 03-17 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 7 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 04-17 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 2 MB
2009-08-09 Ruwanweliseya 04-46 AM.mp3 Ruwanweliseya Sarvarathrika 3 MB
2009-10-03 Deshana.mp3 2009 7 MB
2009-10-18 Kathina Anusasanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 4 MB
2009-10-20 Kathina Anisansa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 16 MB
2009-10-21 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 5 MB
2009-10-23 Dhamma Desanawa - Christchurch - NZ.mp3 New Zealand 2009 9 MB
2009-10-24 Dhamma Desanawa- Christchurch - NZ.mp3 New Zealand 2009 20 MB
2009-11-02 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 9 MB
2009-11-03 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-04 Dhamma Discussion.mp3 Sri Lankaramaya NZ 15 MB
2009-11-06 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 3 MB
2009-11-07 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 7 MB
2009-11-07 Sil Session 2 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 6 MB
2009-11-07 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 11 MB
2009-11-07 Sil Session 4 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 4 MB
2009-11-07 Sil Session 5 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 4 MB
2009-11-08 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-08 Sil Session 2 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 2 MB
2009-11-08 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-08 Sil Session 4 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 9 MB
2009-11-09 Samanamandika Sutta.mp3 Sri Lankaramaya NZ 9 MB
2009-11-10 Smadhibavana Sutta.mp3 Sri Lankaramaya NZ 7 MB
2009-11-11 Dhamma Discussion.mp3 Sri Lankaramaya NZ 12 MB
2009-11-13 Dhamma Desanawa for Young Couples.mp3 Sri Lankaramaya NZ 6 MB
2009-11-14 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 10 MB
2009-11-14 Sil Session 2 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 2 MB
2009-11-14 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 11 MB
2009-11-15 Sil Session 1 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 3 MB
2009-11-15 Sil Session 2 - Morning.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-15 Sil Session 3 - Afternoon.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-16 Sanghaguna Deshana.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-17 Dhamma Desanawa.mp3 Sri Lankaramaya NZ 8 MB
2009-11-18 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-19 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 12 MB
2009-11-20 Dhamma Desanawa - Waikato Compassion Meditation Centre - Hamilton - NZ.mp3 New Zealand 2009 11 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 1 - Morning.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 5 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 2 - Morning.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 9 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 3 - Afternoon.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-21 Sil Day - Session 4 - Afternoon.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-23 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-24 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 11 MB
2009-11-25 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-26 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 11 MB
2009-11-27 Dhamma Desanawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 9 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 1 - Morning.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 10 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 2 - Afternoon.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 17 MB
2009-11-28 Sil Day - Session 3 - Bodhi Poojawa.mp3 Auckland Centre for Buddhist Learning 11 MB
2009-12-03 Dhamma Desanawa.mp3 Dunedin NZ 13 MB
2009-12-04 Dhamma Desanawa.mp3 Dunedin NZ 11 MB
2009-12-05 Session 1 - Discussion.mp3 Dunedin NZ 10 MB
2009-12-05 Session 2 - Deshanawa.mp3 Dunedin NZ 12 MB
2009-12-06 Session 1 - Discussion.mp3 Dunedin NZ 11 MB
2009-12-06 Session 2 - Deshanawa.mp3 Dunedin NZ 14 MB
2009-12-07 Session 1 - Discussion.mp3 Dunedin NZ 10 MB
2009-12-07 Session 2 - Deshanawa.mp3 Dunedin NZ 12 MB
2009-12-09 Dhamma Desanawa.mp3 Dunedin NZ 12 MB
2009-12-15 Dhamma Desanawa.mp3 Wellington NZ 11 MB
2009-12-16 Dhamma Desanawa.mp3 Wellington NZ 7 MB
2009-12-17 Dhamma Desanawa - Arahan Budugunaya.mp3 Wellington NZ 9 MB
2009-12-18 Dhamma Desanawa.mp3 Wellington NZ 9 MB
2009-12-19 Dhamma Desanawa - Seela Bhavana 1.mp3 Wellington NZ 7 MB
2009-12-20 Dhamma Desanawa - Seela Bhavana 2.mp3 Wellington NZ 7 MB
2009-12-26 Parinibbana Sutta.mp3 Sri Lankaramaya NZ 17 MB
2010-01-01 New Year Puja.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-01-02 Day 1 Session 1 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 14 MB
2010-01-02 Day 1 Session 2 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 3 MB
2010-01-02 Day 1 Session 3 After Dana Melbourne.mp3 3 Day Retreat 12 MB
2010-01-02 Day 1 Session 4 Discussion Melbourne.mp3 3 Day Retreat 9 MB
2010-01-03 Day 2 Session 1 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 7 MB
2010-01-03 Day 2 Session 2 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 11 MB
2010-01-03 Day 2 Session 3 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-03 Day 2 Session 4 Discussion Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-04 Day 3 Session 1 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 11 MB
2010-01-04 Day 3 Session 2 Morning Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-04 Day 3 Session 3 Discussion Melbourne.mp3 3 Day Retreat 5 MB
2010-01-06 Deshana.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 9 MB
2010-01-15 Dhamma Deshana Sydney.mp3 Sydney 9 MB
2010-01-20 Danaya 1.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 8 MB
2010-01-23 Danaya 2.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 9 MB
2010-01-24 Session 1.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 11 MB
2010-01-24 Session 2 Bhavana.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-01-24 Session 3.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 8 MB
2010-01-24 Session 4 Discussion.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 12 MB
2010-01-25 Dhamma Deshana Sydney.mp3 Sydney 11 MB
2010-01-27 Danaya 3.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 10 MB
2010-01-29 Dandenong Temple.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 6 MB
2010-01-30 Session 1.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 9 MB
2010-01-30 Session 2.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 3 MB
2010-01-30 Session 3 Discussion.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 12 MB
2010-01-30 Session 4 Discussion.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 6 MB
2010-01-31 Desana for Children.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-02-10 Seelaya ha Samadiya.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 8 MB
2010-02-13 Session 1 Sil.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-02-13 Session 2 Deshana.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-02-13 Session 3.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 2 MB
2010-02-13 Session 4 Deshana.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 6 MB
2010-02-13 Session 5 Discussion.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 12 MB
2010-02-14 Dhamma Deshana for Youth.mp3 Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara 7 MB
2010-08-19 Deshana.mp3 2010 7 MB
2010-08-21 Introduction.mp3 Sadaham Pradeepa 2 MB
2010-08-21 Session 1.mp3 Sadaham Pradeepa 4 MB
2010-08-21 Session 2.mp3 Sadaham Pradeepa 4 MB
2010-08-21 Session 3.mp3 Sadaham Pradeepa 10 MB
2010-08-21 Session 4.mp3 Sadaham Pradeepa 10 MB
2010-08-22 Session 1.mp3 Sadaham Pradeepa 5 MB
2010-08-22 Session 2.mp3 Sadaham Pradeepa 8 MB
2010-08-22 Session 3.mp3 Sadaham Pradeepa 4 MB
2010-08-22 Session 4.mp3 Sadaham Pradeepa 9 MB
2010-08-22 Session 5.mp3 Sadaham Pradeepa 10 MB
2010-09-05 Deshana.mp3 2010 7 MB
2010-09-07 Matara Bodhiya.mp3 Mathara Bodhiya 10 MB
2010-09-07 Matara YMBA Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 13 MB
2010-09-07 Matara YMBA Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 8 MB
2010-09-08 Dutiya Sariputta Sutta.mp3 Mathara Bodhiya 6 MB
2010-09-08 Satipaththana Sutta.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
2010-09-08 Yoniso Manasikaraya.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
2010-12-20 Deshana.mp3 2010 8 MB
2010-12-20 Unduvap Poya Deshana Part 1.mp3 2010 5 MB
2010-12-20 Unduvap Poya Deshana Part 2.mp3 2010 3 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Lakhanda Deshana.mp3 2011 4 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Nivanata Maga.mp3 2011 12 MB
2011 Sambuddha Jayanthi - Sitha Rakeema.mp3 2011 7 MB
2011-01-14 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-02-09 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-02-19 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-02-21 Deshana.mp3 2011 7 MB
2011-03-24 Deshana.mp3 2011 2 MB
2011-03-28 Sakkaya Dittiya.mp3 2011 6 MB
2011-04-14 Deshana.mp3 2011 15 MB
2011-04-22 Deshana.mp3 2011 6 MB
2011-05-01 Buddha Gnana.mp3 2011 13 MB
2011-05-16 Deshana.mp3 2011 11 MB
2011-05-23 Deshana.mp3 2011 6 MB
2011-06-05 Deshana.mp3 2011 8 MB
2011-08-07 Deshana.mp3 2011 6 MB
2011-12-04 Deshana.mp3 2011 7 MB
2012-02-28 Buddhist Radio.mp3 2012 6 MB
2012-03-16 Buddhist Deshana.mp3 2012 8 MB
2012-03-20 Buddhist TV.mp3 2012 8 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-13 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-18 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-04-19 Buddhist Radio 6.00 am.mp3 2012 7 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-20 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-25 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 1 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-04-27 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-02 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-05-04 Buddhist Radio 6.00 am.mp3 2012 7 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 1.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 2.mp3 Canada Calgary 3 MB
2012-05-04 Calgary Canada Deshana Part 3.mp3 Canada Calgary 2 MB
2012-05-23 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 6 MB
2012-05-25 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 11 MB
2012-05-26 1 Pooja Canada.mp3 Canada Ottawa 2 MB
2012-05-26 2 Bhavana Canada.mp3 Canada Ottawa 2 MB
2012-05-26 3 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 8 MB
2012-05-27 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 9 MB
2012-05-30 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 10 MB
2012-06-03 Deshana AM Canada.mp3 Canada Ottawa 9 MB
2012-06-03 Deshana PM Canada.mp3 Canada Ottawa 8 MB
2012-06-03 Discussion PM Canada.mp3 Canada Ottawa 11 MB
2012-06-06 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 9 MB
2012-06-09 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 7 MB
2012-06-10 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 8 MB
2012-06-13 Dhamma Deshana Canada.mp3 Canada Ottawa 10 MB
2012-06-14 Discussion Canada.mp3 Canada Ottawa 13 MB
2012-08-17 Buddhist Radio 10 am.mp3 2012 7 MB
2012-09-04 Buddhist Deshana.mp3 2012 7 MB
2012-09-14 Buddhist Deshana.mp3 2012 7 MB
2012-11-18 Katina Desana.mp3 2012 8 MB
2013-01-27 Deshana.mp3 2013 7 MB
2013-02-03 Buddhist Radio.mp3 2013 6 MB
2013-02-24 Kandy.mp3 2013 12 MB
2013-06-25 Buddhist Radio.mp3 2013 7 MB
2013-07-22 Poya Deshana Neth FM.mp3 2013 6 MB
2013-09-29 Mawanella Deshana.mp3 2013 10 MB
2013-10-27 Katina Deshana.mp3 2013 11 MB
2013-12-16 Labunoruwa.mp3 2013 10 MB
2014 Polgolla Kandy 1.mp3 2014 7 MB
2014 Polgolla Kandy 2.mp3 2014 3 MB
2014 Polgolla Kandy 3.mp3 2014 9 MB
2014-03-15 Kandy Deshana.mp3 2014 12 MB
2014-03-15 Kandy Discussion.mp3 2014 9 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Deshana Part 1.mp3 2014 12 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Deshana Part 2.mp3 2014 4 MB
2014-05-10 Kandy Vesak Discussion.mp3 2014 14 MB
2014-05-14 Vesak Buddhist TV.mp3 2014 6 MB
2014-05-24 Bakaboona Desana Part 1.mp3 2014 12 MB
2014-05-24 Bakaboona Desana Part 2.mp3 2014 12 MB
2014-06-16 Mavilmada Desana.mp3 2014 13 MB
2014-06-25 Vedananupassanawa Buddhist TV.mp3 2014 5 MB
2014-07-06 Anusasanawa wedding day.mp3 2014 6 MB
2014-08 Sathipattana 01 London.mp3 London Sathipattana 10 MB
2014-08 Sathipattana 02 London.mp3 London Sathipattana 6 MB
2014-08 Sathipattana 03 London.mp3 London Sathipattana 8 MB
2014-08 Sathipattana 04 London.mp3 London Sathipattana 8 MB
2014-08 Sathipattana 05 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 06 London.mp3 London Sathipattana 9 MB
2014-08 Sathipattana 07 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 08 London.mp3 London Sathipattana 8 MB
2014-08 Sathipattana 09 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 10 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 11 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 12 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 13 London.mp3 London Sathipattana 7 MB
2014-08 Sathipattana 14 London.mp3 London Sathipattana 9 MB
2014-08 Sathipattana 15 London.mp3 London Sathipattana 6 MB
2015-01-03 Unnabha Brahmana Sutta.mp3 2015 16 MB
2015-02-05.mp3 Other Talks (lower quality) 15 MB
2015-02-06.mp3 Other Talks (lower quality) 11 MB
2015-02-13 Sri Sambodhi Vihara London.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-02-20 Sri Sambodhi Vihara London.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-02-22 Pallekele.mp3 Other Talks (lower quality) 20 MB
2015-02-24 Anathma Dharmaya.mp3 2015 14 MB
2015-02-27 Aaghatha Pativinaya Sutta.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-02-27 Deshana.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-03-06.mp3 Other Talks (lower quality) 15 MB
2015-04-23.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-05-03 Vesak Poya Deshana 1.mp3 2015 14 MB
2015-05-04 Deshana.mp3 Other Talks (lower quality) 10 MB
2015-05-06 07.48 PM Budu Gunaya.mp3 2015 9 MB
2015-05-11 Deshana.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-05-18 Shri Sathdharmaya Dakima.mp3 Other Talks (lower quality) 14 MB
2015-06-20 Arahan Budu Gunaya.mp3 Other Talks (lower quality) 13 MB
2015-07-19 1 08.18 AM Buduguna Bawana.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 9 MB
2015-07-19 2 09.06 AM Sitha Ekanga Kirima.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 6 MB
2015-07-19 3 09.57 AM Maga Handuna Genima.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 16 MB
2015-07-19 4 01.07 PM Mettha Bawana.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 3 MB
2015-07-19 5 01.24 PM Sabbe Sankara.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 15 MB
2015-07-20 Discussion.mp3 2015-07-19 Subadraramaya Nugegoda 7 MB
2015-08-07 Sukho Buddhanan Uppado 1.mp3 2015 14 MB
2015-08-14 Sukho Buddhanan Uppado 2.mp3 2015 8 MB
2015-08-21 Sukho Buddhanan Uppado 3.mp3 2015 9 MB
2015-08-28 Chathurarya Sathya.mp3 2015 13 MB
2015-08-28 Discussion.mp3 2015 23 MB
2015-08-28 Sukho Buddhanan Uppado 4.mp3 2015 9 MB
2015-09-10 London Buddhist Vihara Deshana.mp3 2015 13 MB
2015-09-17 Deshana - High Wycombe UK.mp3 2015 11 MB
2015-09-19 Punyanumodhana.mp3 2015 5 MB
2015-09-25 Binara Poya 1 Morning Deshana.mp3 2015 18 MB
2015-09-25 Binara Poya 2 Evening Deshana.mp3 2015 10 MB
2015-09-29 Thames Buddhist Vihara - Discussion and Meditation.mp3 2015 33 MB
2015-10-01 1 08.29 AM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 14 MB
2015-10-01 1 08.29 AM.mp3 old 10 MB
2015-10-01 2 12.11 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 15 MB
2015-10-01 2 12.11 PM.mp3 old 11 MB
2015-10-01 3 02.19 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 1 MB
2015-10-01 3 02.19 PM.mp3 old 827 KB
2015-10-01 4 02.26 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 2 MB
2015-10-01 4 02.26 PM.mp3 old 1 MB
2015-10-01 5 03.03 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 9 MB
2015-10-01 5 03.03 PM.mp3 old 7 MB
2015-10-02 1 08.21 AM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 14 MB
2015-10-02 1 08.21 AM.mp3 old 9 MB
2015-10-02 2 12.26 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 19 MB
2015-10-02 2 12.26 PM.mp3 old 13 MB
2015-10-02 3 03.21 PM.mp3 Meditation Program in Selsdon UK 5 MB
2015-10-02 3 03.21 PM.mp3 old 3 MB
2015-11-15 Kshana Sampaththiya.mp3 2015 14 MB
2015-11-16 Aahara and Chathurarya Sathya.mp3 2015 18 MB
2015-11-24 Dhammadinna Sutta.mp3 2015 13 MB
2015-11-29 Nivanata Maga - Sil day deshana.mp3 2015 28 MB
2015-12-12 London Deshana English.pdf පොත් 566 KB
2015-12-12 London Deshana Sinhala.pdf පොත් 6 MB
2015-12-12 Yonisomanasikaraya.mp3 2015 14 MB
2015-12-13 Sathdharmaye pihita labima.mp3 2015 7 MB
2015-12-19 Nibbanan Paraman Sukhan.mp3 2015 26 MB
2015-12-20 Naththi Jathassa Amaranan.mp3 2015 7 MB
2015-12-27 Aashrava duru kirima.mp3 2015 11 MB
2015-12-27 Dharma rathnaye gunaya.mp3 2015 9 MB
2015-12-27 Path to Nibbana.mp3 2015 9 MB
2016-01-01 Sathpurusha Asura.mp3 2016 9 MB
2016-01-03 Pin dima for the Dead.mp3 2016 11 MB
2016-01-10 Sathara Satipattana and Aashrava.mp3 2016 8 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Discussion.mp3 2016 21 MB
2016-01-23 Duruthu Poya - Duk nathi kirime maga.mp3 2016 27 MB
2016-01-24 Aethan Buddhanu Saasanan.mp3 2016 8 MB
2016-01-30 Two types of Samma Ditti.mp3 2016 13 MB
2016-02-12 Pancha Upadankkhanda Dukka 1.mp3 2016 12 MB
2016-02-13 Bhava Kathare Eliya Dakima - Deshana.mp3 2016 33 MB
2016-02-13 Bhava Kathare Eliya Dakima - Discussion.mp3 2016 17 MB
2016-02-14 Discussion.mp3 2016 17 MB
2016-02-15 Pancha Upadankkhanda Dukka 2.mp3 2016 11 MB
2016-12-04 - Geelong Deshana.mp3 In Australia Nov-Dec 25 MB
2016-12-06 - Dharma Deshana at Amila's house.MP3 In Australia Nov-Dec 8 MB
2016-12-07 - Bhuktanumodana at Sanvidha's.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
2016-12-07 - Bhuktanumodana by Saranakitti Thero.mp3 In Australia Nov-Dec 2 MB
2016-12-08 - Bhuktanumodana at Milroy's.mp3 In Australia Nov-Dec 3 MB
2016-12-08 - Dharma Deshana 1 at Dandenong Temple.mp3 In Australia Nov-Dec 17 MB
2016-12-08 - Dharma Deshana at Milroy's.mp3 In Australia Nov-Dec 13 MB
2016-12-09 - Bhuktanumodana at Latha's House.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
2016-12-09 - Dandenong Temple Dharma Deshana 2.mp3 In Australia Nov-Dec 16 MB
2016-12-09 - Dharma Deshana at Latha's House( Satva Upath ).mp3 In Australia Nov-Dec 982 KB
2016-12-09 - Heel Dana Bhuktanumodana Chandana & Chandima.mp3 In Australia Nov-Dec 8 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 1 - 08.15 AM.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 2 - 09.45 AM.mp3 In Australia Nov-Dec 15 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 3 - 10.56 AM.mp3 In Australia Nov-Dec 559 KB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 4 - 12.58 PM.mp3 In Australia Nov-Dec 1 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 5 - 13.03 PM.mp3 In Australia Nov-Dec 29 MB
2016-12-10 - Sadaham Vessa -Sheela Bhavana 6 - 15.58 PM.mp3 In Australia Nov-Dec 14 MB
2016-12-11 - Wyndhamvale Iramu Hall Deshana.mp3 In Australia Nov-Dec 26 MB
2016-12-12 - Berwick Temple Deshana.mp3 In Australia Nov-Dec 11 MB
2016-12-12 - Bhuktanumodana at Sanjivi and Srinath's Heel Da.mp3 In Australia Nov-Dec 8 MB
2016-12-13 - Bhuktanumodana at Lanka & Mala's.mp3 In Australia Nov-Dec 15 MB
2016-12-14 - Deshana at Kalinga's.mp3 In Australia Nov-Dec 15 MB
2016-12-16 - Keysborough Temple-01- Introduction.mp3 In Australia Nov-Dec 692 KB
2016-12-16 - Keysborough Temple-02- Deshana.mp3 In Australia Nov-Dec 14 MB
2016-12-17 - Dharma Deshana at kosala's home.mp3 In Australia Nov-Dec 9 MB
2017-04-30 Damrivi 1 Sermon.mp3 2017 27 MB
2017-04-30 Damrivi 2 Discussion.mp3 2017 31 MB
2017-06-03 Panadura Discussion.mp3 2017-06-03 Panadura 72 MB
2017-06-03 Panadura Evening.mp3 2017-06-03 Panadura 69 MB
2017-06-03 Panadura Morning Sermon 1.mp3 2017-06-03 Panadura 86 MB
2017-06-03 Panadura Morning Sermon 2.mp3 2017-06-03 Panadura 47 MB
2018-01-02 Evening Part 1.mp3 2018 20 MB
2018-01-02 Evening Part 2.mp3 2018 36 MB
2018-01-02 Morning Part 1.mp3 2018 25 MB
2018-01-02 Morning Part 2.mp3 2018 13 MB
2019-07-14 Meditation Program 1 v2.mp3 2019 17 MB
2019-07-14 Meditation Program 2.mp3 2019 20 MB
2019-07-14 Meditation Program 3.mp3 2019 12 MB
2019-07-15 Meditation Program 1.mp3 2019 19 MB
2019-07-15 Meditation Program 2.mp3 2019 18 MB
21 Buddha Vandanawa.mp3 Misc Australia 2 MB
21. Bhavana Upades 6.mp3 Canada Other 5 MB
22. Bhavana Upades 7.mp3 Canada Other 4 MB
23. Keles Nasima.mp3 Canada Other 9 MB
24. Punya Vipaka.mp3 Canada Other 10 MB
25. Ashta Dushtakshanaya.mp3 Canada Other 9 MB
26. Kusala ha Akusala Mula.mp3 Canada Other 9 MB
27. Bhavana 1.mp3 Canada Other 7 MB
28. Bhavana 2.mp3 Canada Other 4 MB
29. Samadhi Bhavana.mp3 Canada Other 10 MB
30. Jaramarana.mp3 Canada Other 10 MB
31. Bhavana 1.mp3 Canada Other 7 MB
32. Bhavana 2.mp3 Canada Other 5 MB
33. Toronto Deshana 1.mp3 Canada Other 5 MB
34. Toronto Deshana 2.mp3 Canada Other 4 MB
35. Toronto Deshana 3.mp3 Canada Other 4 MB
36. Toronto Deshana 4.mp3 Canada Other 7 MB
37. Toronto Discussion.mp3 Canada Other 8 MB
38. Sasarin Midima.mp3 Canada Other 15 MB
Ahara.mp3 No Date Info 2 MB
Ahara 1.mp3 Anuradhapura 5 MB
Ahara 2.mp3 Anuradhapura 5 MB
Ahara 3.mp3 Anuradhapura 5 MB
Ahara 4.mp3 Anuradhapura 5 MB
Ahara 5.mp3 Anuradhapura 4 MB
Ahara Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 4 MB
Ahara Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 2 MB
Akmul Nathi Sasara 1.mp3 No Date Info 7 MB
Akmul Nathi Sasara 2 Discussion.mp3 No Date Info 6 MB
AlbumArtSmall.jpg Canada Calgary 7 KB
Amasuwa Dena Maga.pdf පොත් 5 MB
Anapanasathi Bhavana.mp3 No Date Info 5 MB
Annangana Sutta1.mp3 Melbourne 8 MB
Annangana Sutta2.mp3 Melbourne 8 MB
Annangana Sutta3.mp3 Melbourne 9 MB
Annangana Sutta4.mp3 Melbourne 6 MB
Anusasana1.mp3 Meditation Instructions 14 MB
Anusasana2.mp3 Meditation Instructions 2 MB
Anusasana3.mp3 Meditation Instructions 4 MB
Anusasana4.mp3 Meditation Instructions 2 MB
Anusasana5.mp3 Meditation Instructions 4 MB
Anusasana6.mp3 Meditation Instructions 2 MB
Anusasana7.mp3 Meditation Instructions 5 MB
Arya Ashtangika Margaya.mp3 No Date Info 6 MB
Ashrava Duru Kirima.mp3 No Date Info 7 MB
Bala Panditha Sutta.pdf පොත් 218 KB
Bala Panditha Sutta1.mp3 Melbourne 11 MB
Bala Panditha Sutta2.mp3 Melbourne 12 MB
Bank of Ceylon - naidan aththakatan bimban Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Bank of Ceylon - naidan aththakatan bimban Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 4 MB
Beeja_Sutta.pdf පොත් 343 KB
Buddha Pooja.mp3 Anuradhapura 6 MB
Buddhanupassana.mp3 Anuradhapura 4 MB
Buddhanussathi.mp3 Anuradhapura 3 MB
Buduguna Bhawana & metta Bhawana.mp3 Melbourne 3 MB
Chathurarya Sathya.mp3 No Date Info 6 MB
Chulasachchaka Sutta1.mp3 Melbourne 10 MB
Chulasachchaka Sutta2.mp3 Melbourne 9 MB
Daham Magak 1.pdf පොත් 3 MB
Daham Magak 2A.pdf පොත් 926 KB
Daham Magak 2B.pdf පොත් 2 MB
Daham Magak 3.pdf පොත් 2 MB
Daham Magak 4.pdf පොත් 3 MB
Dam Sayuren Diya Dothak.pdf පොත් 1 MB
Day 1 1-Hevisi Sydney.mp3 4 Day Retreat January 34 KB
Day 1 2-Dhamma Deshana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 9 MB
Day 1 3-Punyanumodana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 322 KB
Day 1 Brisbane.mp3 Brisbane Retreat 9 MB
Day 1 Buddhu Guna Bhavana - Sydney.mp3 2 Day Retreat 7 MB
Day 1 Dhamma Deshana 1 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 7 MB
Day 1 Dhamma Deshana 2 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 7 MB
Day 1 Dhamma Discussion 1 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 8 MB
Day 1 Dhamma Discussion 2 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 4 MB
Day 2 1-Buddha Vandana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 8 MB
Day 2 2-Dhamma Deshana 1 Sydney.mp3 4 Day Retreat January 7 MB
Day 2 3-Dana Anumodana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 1 MB
Day 2 4-Dhamma Deshana 2 Sydney.mp3 4 Day Retreat January 7 MB
Day 2 5-Dhamma Discussion Sydney.mp3 4 Day Retreat January 12 MB
Day 2 Brisbane 1 AM.mp3 Brisbane Retreat 9 MB
Day 2 Brisbane 2 AM.mp3 Brisbane Retreat 5 MB
Day 2 Brisbane 3 PM.mp3 Brisbane Retreat 9 MB
Day 2 Brisbane 4 PM Discussion.mp3 Brisbane Retreat 8 MB
Day 2 Buddhu Guna Bhavana - Sydney.mp3 2 Day Retreat 6 MB
Day 2 Dhamma Deshana 1 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 9 MB
Day 2 Dhamma Deshana 2 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 6 MB
Day 2 Dhamma Discussion 1 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 4 MB
Day 2 Dhamma Discussion 2 - Sydney.mp3 2 Day Retreat 6 MB
Day 3 1-Buddha Vandana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 6 MB
Day 3 2-Dhamma Deshana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 9 MB
Day 3 3-Dana Anumodana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 2 MB
Day 3 4-Dhamma Deshana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 6 MB
Day 3 5-Dhamma Discussion Sydney.mp3 4 Day Retreat January 10 MB
Day 3 6-Punyanumodana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 3 MB
Day 3 Brisbane 1 AM.mp3 Brisbane Retreat 8 MB
Day 3 Brisbane 2 AM.mp3 Brisbane Retreat 6 MB
Day 3 Brisbane 3 PM.mp3 Brisbane Retreat 8 MB
Day 3 Brisbane 4 PM Bana.mp3 Brisbane Retreat 14 MB
Day 3 Brisbane 5 PM Discussion.mp3 Brisbane Retreat 10 MB
Day 4 1-Dhamma Deshana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 7 MB
Day 4 2-Dhamma Discussion Sydney.mp3 4 Day Retreat January 4 MB
Day 4 3-Punyanumodana Sydney.mp3 4 Day Retreat January 324 KB
Day 4 Brisbane 1 AM.mp3 Brisbane Retreat 10 MB
Day 4 Brisbane 2 AM.mp3 Brisbane Retreat 4 MB
Day 4 Brisbane 3 PM.mp3 Brisbane Retreat 10 MB
Day 4 Brisbane 4 PM.mp3 Brisbane Retreat 5 MB
Day before Unduwap Poya Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Day before Unduwap Poya Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Devadaha Sutta - Samyutta Nikaya.mp3 No Date Info 7 MB
Devadutha Sutta1.mp3 Melbourne 8 MB
Devadutha Sutta2.mp3 Melbourne 10 MB
Dhamma Discussion.mp3 No Date Info 5 MB
Dukkha Arya Sathya.mp3 No Date Info 5 MB
Folder.jpg Canada Calgary 33 KB
Garbha vasaya novannata.pdf පොත් 2 MB
Gilanpasa Buddha Puja.mp3 Melbourne 9 MB
Indriya sanwara sutta.mp3 Melbourne 13 MB
Indriya sanwara sutta2.mp3 Melbourne 7 MB
Jati Jara Marana.pdf පොත් 1 MB
Lovuthuru Sapa Labena Magayi.pdf පොත් 369 KB
Maha Gopala Sutta.pdf පොත් 187 KB
Mahagopala Sutta1.mp3 Melbourne 13 MB
Mahagopala Sutta2.mp3 Melbourne 10 MB
Mathara Bodhiya Bana.pdf පොත් 99 KB
Mathara Bodhiya Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Mathara Bodhiya Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Nena Pahanai Andura Bindena.pdf පොත් 3 MB
Nivanata Maga 1.mp3 Anuradhapura 5 MB
Nivanata Maga 2.mp3 Anuradhapura 4 MB
Nivanata Maga 3.mp3 Anuradhapura 5 MB
Niwanata Maga.pdf පොත් 1 MB
Niwanata Maga Wadduwa.pdf පොත් 203 KB
Niwapa Sutta.pdf පොත් 167 KB
Niwapa Sutta1.mp3 Melbourne 10 MB
Niwapa Sutta2.mp3 Melbourne 9 MB
Pavan Podata Peravadanak - Aanapanasathi Bhavana.pdf පොත් 5 MB
Pin Anumodana.mp3 Misc Australia 213 KB
Pina.mp3 No Date Info 7 MB
Radio Bana on 2007.08.28.pdf පොත් 138 KB
Ruwanweliseya.mp3 Anuradhapura 6 MB
Sabbasava Sutta English.pdf පොත් 786 KB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 Anuradhapura 7 MB
Sabbasawa Sutta 1.mp3 No Date Info 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 Anuradhapura 7 MB
Sabbasawa Sutta 2.mp3 No Date Info 7 MB
Sabbasawa Sutta 3.mp3 No Date Info 7 MB
Sabbasawa Sutta 4.mp3 No Date Info 7 MB
Sabbasawa Sutta 5.mp3 No Date Info 4 MB
Sadaham Sisila.pdf පොත් 109 KB
Saddharmaanjalie 01.mp3 Saddharmaanjalie 12 MB
Saddharmaanjalie 02.mp3 Saddharmaanjalie 9 MB
Saddharmaanjalie 03.mp3 Saddharmaanjalie 5 MB
Saddharmaanjalie 04.mp3 Saddharmaanjalie 9 MB
Saddharmaanjalie 05.mp3 Saddharmaanjalie 5 MB
Saddharmaanjalie 06.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 07.mp3 Saddharmaanjalie 3 MB
Saddharmaanjalie 08.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 09.mp3 Saddharmaanjalie 4 MB
Saddharmaanjalie 10.mp3 Saddharmaanjalie 4 MB
Saddharmaanjalie 11.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 12.mp3 Saddharmaanjalie 8 MB
Saddharmaanjalie 13.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 14.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Saddharmaanjalie 15.mp3 Saddharmaanjalie 3 MB
Saddharmaanjalie 16.mp3 Saddharmaanjalie 6 MB
Salleka Sutta.pdf පොත් 233 KB
Salleka Sutta1.mp3 Melbourne 12 MB
Salleka Sutta2.mp3 Melbourne 13 MB
Sankhara.pdf පොත් 69 KB
Sasara Sayuren Etera Wannata.pdf පොත් 1 MB
Satara Ahara.pdf පොත් 85 KB
Satara Sathipaththana.pdf පොත් 137 KB
Sathara Sathipatthana 1.mp3 No Date Info 6 MB
Sathara Sathipatthana 2.mp3 No Date Info 7 MB
Sathara Sathipatthana 3 Discussion.mp3 No Date Info 5 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 1.mp3 No Date Info 4 MB
Sathara Sathipatthana Deshana 2.mp3 No Date Info 2 MB
Satipatthana 1.mp3 Anuradhapura 5 MB
Satipatthana 2.mp3 Anuradhapura 5 MB
Satipatthana 3 Discussion.mp3 Anuradhapura 3 MB
Satipatthana Part 1.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Satipatthana Part 2.mp3 Mathara Bodhiya 5 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta1.mp3 Melbourne 11 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta2.mp3 Melbourne 10 MB
Sila Sutta.mp3 No Date Info 7 MB
Silvat bava 1.mp3 No Date Info 6 MB
Silvat bava 2.mp3 No Date Info 6 MB
Silvat bava 3.mp3 No Date Info 5 MB
Sirimangala Pirivena.pdf පොත් 248 KB
Siyalu Buduwarunge Anusasanawa.mp3 No Date Info 10 MB
Skillful Reflection of Materiality Leads to Nibbana v2.pdf පොත් 285 KB
Thanhava Durukirima 1.mp3 No Date Info 5 MB
Thanhava Durukirima 2.mp3 No Date Info 4 MB
The Path to Ulimate Bliss.pdf පොත් 984 KB
Vedananupassana.mp3 Anuradhapura 6 MB
Yoniso_Manasikara.pdf පොත් 255 KB
Yonisomanasikara.mp3 Anuradhapura 4 MB
Yonisomanasikaraya.mp3 No Date Info 5 MB
andurema_ipadee.pdf පොත් 149 KB
sabbasawa sutta.pdf පොත් 2 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴