මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
Dhammasangani Files: 34, Size: 318 MB Bhikku Deshana
Skandha Files: 15, Size: 82 MB Bhikku Deshana
2009-12-16 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 11 MB
2009-12-17 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 7 MB
2009-12-18 Sanyojana.mp3 Bhikku Deshana 12 MB
2009-12-19 Rupaya.mp3 Bhikku Deshana 10 MB
2009-12-20 UpadaRupaya.mp3 Bhikku Deshana 15 MB
2010-01-02 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 19 MB
2010-01-09 Bhikku Deshana Special.mp3 Bhikku Deshana 21 MB
2010-01-16 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 20 MB
2010-01-23 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 15 MB
2010-01-30 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 15 MB
2010-01-31 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 13 MB
2010-02-06 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 9 MB
2010-02-13 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 18 MB
2010-02-14 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 15 MB
2010-02-20 Bhikku Deshana.mp3 Bhikku Deshana 17 MB
2010-02-21 Bhikku Deshana - amathara.mp3 Bhikku Deshana 10 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 1.mp3 Bhikku Deshana 14 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 2.mp3 Bhikku Deshana 13 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 3.mp3 Bhikku Deshana 10 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 4.mp3 Bhikku Deshana 9 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 5.mp3 Bhikku Deshana 15 MB
2010-03-20 Bhikku Deshana 6.mp3 Bhikku Deshana 10 MB
2011-07-25 Rupaskandhaya-1 (Skandha Dhathu Ayathana etc).mp3 Skandha 5 MB
2011-07-26 Rupaskandhaya-2.mp3 Skandha 6 MB
2011-07-27 Rupaskandhaya (Bhavanga Sitha).mp3 Skandha 6 MB
2011-07-28 Rupaskandhaya-3.mp3 Skandha 4 MB
2011-08-01 Rupaskandhaya-4.mp3 Skandha 5 MB
2011-08-02 Rupaskandhaya-5.mp3 Skandha 5 MB
2011-08-03 Rupaskandhaya-6.mp3 Skandha 5 MB
2011-08-04 Rupaskandhaya-7.mp3 Skandha 4 MB
2011-08-05 Rupaskandhaya-8 (good content).mp3 Skandha 7 MB
2011-08-07 Rupaskandhaya-9.mp3 Skandha 5 MB
2011-08-07 Rupaskandhaya-Q&A (good content).mp3 Skandha 13 MB
2011-08-19 vedanaskandhaya 1.mp3 Skandha 4 MB
2011-08-20 vedanaskandhaya 2.mp3 Skandha 5 MB
2011-08-23 vedanaskandhaya 3.mp3 Skandha 5 MB
2011-08-25 vedanaskandhaya 4.mp3 Skandha 4 MB
2011-09-15 Discussion (Anithya, Sathipattana).mp3 Bhikku Deshana 4 MB
2011-09-16 A Shraddhava.mp3 Bhikku Deshana 8 MB
2011-09-16 B Patichcha Samuppada.mp3 Bhikku Deshana 13 MB
2011-09-19 Phuhunuwa 1.mp3 Bhikku Deshana 6 MB
2011-09-20 Phuhunuwa 2.mp3 Bhikku Deshana 5 MB
2011-09-21 Phuhunuwa 3.mp3 Bhikku Deshana 7 MB
2011-09-22 Phuhunuwa 4.mp3 Bhikku Deshana 8 MB
2011-09-24 Phuhunuwa 5.mp3 Bhikku Deshana 8 MB
2011-09-26 Phuhunuwa 6.mp3 Bhikku Deshana 10 MB
2013-02-04 Dhammasangani 2.mp3 Dhammasangani 9 MB
2013-02-05 Dhammasangani 3.mp3 Dhammasangani 7 MB
2013-02-06 Dhammasangani 4.mp3 Dhammasangani 6 MB
2013-02-06 Dhammasangani 5.mp3 Dhammasangani 4 MB
2013-02-07 Dhammasangani 6.mp3 Dhammasangani 6 MB
2013-02-09 Dhammasangani 7.mp3 Dhammasangani 7 MB
2013-02-10 Dhammasangani 8-9.mp3 Dhammasangani 10 MB
2013-02-13 Dhammasangani 10.mp3 Dhammasangani 5 MB
2013-02-14 Dhammasangani 11.mp3 Dhammasangani 4 MB
2013-02-18 Dhammasangani 12.mp3 Dhammasangani 6 MB
2013-02-19 Dhammasangani 13.mp3 Dhammasangani 6 MB
2013-02-20 Dhammasangani 14.mp3 Dhammasangani 9 MB
2013-02-26 Dhammasangani 15.mp3 Dhammasangani 9 MB
2013-02-27 Dhammasangani 16.mp3 Dhammasangani 15 MB
2013-02-28 Dhammasangani 17.mp3 Dhammasangani 9 MB
2013-03-02 Dhammasangani 18.mp3 Dhammasangani 10 MB
2013-03-03 Dhammasangani 19.mp3 Dhammasangani 10 MB
2013-03-05 Dhammasangani 20.mp3 Dhammasangani 11 MB
2013-03-06 Dhammasangani 21.mp3 Dhammasangani 8 MB
2013-03-08 Dhammasangani 22.mp3 Dhammasangani 13 MB
2013-03-09 Dukamaatika Dhammasangani Hethu gochchakan 1-6.mp3 Dhammasangani 13 MB
2013-03-10 Dukamaatika Dhammasangani Hethu gochchakan 1-4.mp3 Dhammasangani 11 MB
2013-03-11 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 1.mp3 Dhammasangani 9 MB
2013-03-12 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 2.mp3 Dhammasangani 16 MB
2013-03-13 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 3.mp3 Dhammasangani 12 MB
2013-03-14 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 3 ii.mp3 Dhammasangani 2 MB
2013-03-14 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 4.mp3 Dhammasangani 11 MB
2013-03-15 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 5.mp3 Dhammasangani 13 MB
2013-03-16 Dukamaatika Dhammasangani Chullantara dukan 7.mp3 Dhammasangani 9 MB
2013-03-17 Dukamaatika Dhammasangani Asawa gochchakan 1.mp3 Dhammasangani 13 MB
2013-03-18 Dukamaatika Dhammasangani Asawa gochchakan 2.mp3 Dhammasangani 15 MB
2013-03-18 Dukamaatika Dhammasangani Asawa gochchakan 3.mp3 Dhammasangani 14 MB
2013-03-27 Dukamaatika Dhammasangani Sanyojna gochchakan 1.mp3 Dhammasangani 11 MB
2013-03-27 Dukamaatika Dhammasangani Sanyojna gochchakan 2.mp3 Dhammasangani 2 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴