මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
2019 Files: 5, Size: 228 MB 2020-05-24
2020 Files: 6, Size: 239 MB 2020-05-24
අනිච්චානුපස්සනා ධර්ම දේශනා Files: 5, Size: 315 MB 2020-05-22
අමා සිසිලස අභිධර්ම දේශනා මාලාව Files: 8, Size: 452 MB 2020-05-22
ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි Files: 14, Size: 455 MB 2020-05-22
විමුක්ති ද්වාරය ධර්ම සාකච්ඡා මාලාව Files: 13, Size: 831 MB 2020-05-22
01 Ama Sisilasa 13Jul2019.mp3 2020-05-22 58 MB
01. 2018-09-13 Anichchanupassana - 01.mp3 2020-05-22 96 MB
02 Amasisilasa 10Aug2019.mp3 2020-05-22 61 MB
02. 2018-09-13 Anichchanupassana - 02.mp3 2020-05-22 56 MB
03 Amasisilasa 14Sep2019.mp3 2020-05-22 69 MB
03. 2018-09-14 Anichchanupassana - 03.mp3 2020-05-22 56 MB
04 Amasisilasa 12Oct2019.mp3 2020-05-22 62 MB
04. 2018-09-14 Anichchanupassana 04.mp3 2020-05-22 49 MB
05. 2018-09-15 Anichchanupassana - 05.mp3 2020-05-22 59 MB
05. Ama Sisilasa 2019Dec14.mp3 2020-05-22 43 MB
06 Amasisilasa 11Jan2020.mp3 2020-05-22 53 MB
07 Ama Sisilasa 22Feb2020.mp3 2020-05-22 57 MB
08 Amasisilasa 14Mar2020.mp3 2020-05-22 48 MB
2016-10-27 Vidarshana Bhavanava.mp3 2020-05-24 50 MB
2016-12-13 Namapuupa Vipassanava.mp3 2020-05-24 36 MB
2017-01-12 Sathiya Diyunu Karageneema.mp3 2020-05-24 35 MB
2017-09-04 Gunadarma Diyunu Karageneema.mp3 2020-05-24 26 MB
2017-12-20 Sihiya Pihituwa Geneema ha Sakman Bhavanava.mp3 2020-05-25 38 MB
2018-04-09 Anapanasathiyata Uvaduru ha Upakara.mp3 2020-05-24 56 MB
2018-06-27 Vidarshana Bhuumiya.mp3 2020-05-24 86 MB
2018-09-15 Vidarshana mulika upadas.mp3 2020-05-24 65 MB
2018-10-18 Ditti Visuddiya.mp3 2020-05-24 64 MB
2019-01-20 Duruthu Poya Afternoon Dharma Sakachchawa.mp3 2020-05-24 29 MB
2019-01-20 Duruthu poya desana.mp3 2020-05-24 57 MB
2019-02-19 Nawam Poya Damma Desana.mp3 2020-05-24 51 MB
2019-09-13 Binara Poya Damma Desana.mp3 2020-05-24 36 MB
2019-11-25 Ilukegama Damma Desana.mp3 2020-05-24 54 MB
2020-01-10 Melovadeema Dekiya yuthu Kamayange Aadeenava.mp3 2020-05-24 77 MB
2020-02-14 Karma Vipakaya Navathaliya Heki Dharma Pariyaya.mp3 2020-05-24 58 MB
2020-03-09 Maha Punnama Sutraya 1.mp3 2020-05-24 39 MB
2020-03-09 Maha Punnama Sutraya 2.mp3 2020-05-24 18 MB
2020-03-15 Vimukthi Dvaraya 01.mp3 2020-05-22 49 MB
2020-03-21 Vimukthi Dvaraya 02.mp3 2020-05-22 57 MB
2020-03-28 Vimukthi Dvaraya 03.mp3 2020-05-22 50 MB
2020-04-04 Vimukthi Dvaraya 04.mp3 2020-05-22 40 MB
2020-04-11 Vimukthi Dvaraya 05.mp3 2020-05-22 60 MB
2020-04-25 Maithree Bhavana.mp3 2020-05-24 28 MB
2020-04-25 Vimukthi Dvaraya 06.mp3 2020-05-22 61 MB
2020-05-02 Vimukthi Dvaraya 07.mp3 2020-05-22 58 MB
2020-05-07 Vithakkasanthana Sutraya.mp3 2020-05-24 20 MB
2020-05-09 Vimukthi Dvaraya 08.mp3 2020-05-22 54 MB
2020-05-16 Vimukthi Dvaraya 09.mp3 2020-05-24 54 MB
2020-05-30 Vimukthi Dvaraya 10.mp3 2020-06-03 52 MB
2020-06-05 Poson Poya Desana.mp3 2020-06-09 45 MB
2020-06-06 Vimukthi Dvaraya 11.mp3 2020-06-15 106 MB
2020-06-20 Vimukthi Dvaraya 12.mp3 2020-06-30 108 MB
2020-06-27 Vimukthi Dvaraya 13.mp3 2020-06-30 82 MB
2020-07-04 Esala Poya - Buddhist TV.mp3 2020-07-07 70 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴