මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
At Nisala Arana ගොනු: 14, ප්‍රමාණය: 107 MB Melbourne
Meditation Instructions ගොනු: 7, ප්‍රමාණය: 32 MB Melbourne
Sabbasawa Sutta Main Series ගොනු: 15, ප්‍රමාණය: 105 MB Melbourne
01 Aharaya ha Dukkha athara aythi sabadathawaya.mp3 At Nisala Arana 9 MB
01-Sabbaasawa Sutta 01.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
02 ANATTA_non self.mp3 At Nisala Arana 9 MB
02-Sabbaasawa Sutta 02.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 10 MB
03 Ashrawa Shrayakireemey Maargaya.mp3 At Nisala Arana 8 MB
03-Sabbaasawa Sutta 03.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 7 MB
04 Buddhugna Bavanapls.mp3 At Nisala Arana 1 MB
04-Sabbaasawa Sutta 04.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
05 Buddhuguna Bhavana.mp3 At Nisala Arana 7 MB
05-Sabbaasawa Sutta 05.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
06 How to Balance the Lay-life with the Path.mp3 At Nisala Arana 2 MB
06-Sabbaasawa Sutta 06-A.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 4 MB
07 Q & A How to put this in to practise.mp3 At Nisala Arana 7 MB
07-Sabbaasawa Sutta 06-B.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 4 MB
08 Sabbhasrava Sutta Summary I.mp3 At Nisala Arana 7 MB
08-Sabbaasawa Sutta 07.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
09 Sabbhasrava Sutta Summary II.mp3 At Nisala Arana 9 MB
09-Sabbaasawa Sutta 08.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
10 Sabbhasrava Sutta.mp3 At Nisala Arana 8 MB
10-Sabbaasawa Sutta 09.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 9 MB
11 Striving Towards Nibbana.mp3 At Nisala Arana 8 MB
11-Sabbaasawa Sutta 10-A.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 5 MB
12 The importance of making an effort to understand the deeper Dhamma.mp3 At Nisala Arana 9 MB
12-Sabbaasawa Sutta 10-B.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
13 The Way to Develop Buddhanussati.mp3 At Nisala Arana 6 MB
13-Sabbaasawa Sutta 11.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 7 MB
14 Yoniso manasikaraya peyvathveima ha eyata upakari vana dharmmatha.mp3 At Nisala Arana 16 MB
14-Sabbaasawa Sutta 12.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
15-Sabbaasawa Sutta 13.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 1.mp3 Melbourne 6 MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 1.mp3 Melbourne 7 MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 2.mp3 Melbourne 6 MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 2.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 3 MB
2008-08-02 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-08-02 Morning Meditation 1.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-02 Morning Meditation 2.mp3 Melbourne 620 KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 3.mp3 Melbourne 7 MB
2008-08-06 Beeja Sutta.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-09 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 4.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 1.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-16 Discussion.mp3 Melbourne 12 MB
2008-08-16 Morning Meditation.mp3 Melbourne 5 MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 5.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 2.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-23 Morning Meditation.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 6.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 3.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-30 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 7.mp3 Melbourne 6 MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 4.mp3 Melbourne 9 MB
2008-09-06 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-09-10 Devadaha Sutta.mp3 Melbourne 9 MB
2008-09-13 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 1.mp3 Melbourne 8 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 1.mp3 Melbourne 2 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 2.mp3 Melbourne 3 MB
2008-09-20 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-09-20 Morning Meditation.mp3 Melbourne 6 MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 8.mp3 Melbourne 7 MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 2.mp3 Melbourne 10 MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 2 MB
2008-09-27 Discussion.mp3 Melbourne 11 MB
2008-09-27 Morning Meditation.mp3 Melbourne 3 MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 1.mp3 Melbourne 8 MB
2008-10-04 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 9.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 2.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 1.mp3 Melbourne 2 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 2.mp3 Melbourne 3 MB
2008-10-11 Discussion.mp3 Melbourne 11 MB
2008-10-11 Morning Meditation.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 10.mp3 Melbourne 7 MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta.mp3 Melbourne 7 MB
2008-10-18 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 11.mp3 Melbourne 7 MB
Annangana Sutta1.mp3 Melbourne 8 MB
Annangana Sutta2.mp3 Melbourne 8 MB
Annangana Sutta3.mp3 Melbourne 9 MB
Annangana Sutta4.mp3 Melbourne 6 MB
Anusasana1.mp3 Meditation Instructions 14 MB
Anusasana2.mp3 Meditation Instructions 2 MB
Anusasana3.mp3 Meditation Instructions 4 MB
Anusasana4.mp3 Meditation Instructions 2 MB
Anusasana5.mp3 Meditation Instructions 4 MB
Anusasana6.mp3 Meditation Instructions 2 MB
Anusasana7.mp3 Meditation Instructions 5 MB
Bala Panditha Sutta1.mp3 Melbourne 11 MB
Bala Panditha Sutta2.mp3 Melbourne 12 MB
Buduguna Bhawana & metta Bhawana.mp3 Melbourne 3 MB
Chulasachchaka Sutta1.mp3 Melbourne 10 MB
Chulasachchaka Sutta2.mp3 Melbourne 9 MB
Devadutha Sutta1.mp3 Melbourne 8 MB
Devadutha Sutta2.mp3 Melbourne 10 MB
Gilanpasa Buddha Puja.mp3 Melbourne 9 MB
Indriya sanwara sutta.mp3 Melbourne 13 MB
Indriya sanwara sutta2.mp3 Melbourne 7 MB
Mahagopala Sutta1.mp3 Melbourne 13 MB
Mahagopala Sutta2.mp3 Melbourne 10 MB
Niwapa Sutta1.mp3 Melbourne 10 MB
Niwapa Sutta2.mp3 Melbourne 9 MB
Salleka Sutta1.mp3 Melbourne 12 MB
Salleka Sutta2.mp3 Melbourne 13 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta1.mp3 Melbourne 11 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta2.mp3 Melbourne 10 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴