මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
Bhikku Deshana ගොනු: 31, ප්‍රමාණය: 534 MB 2017
chin processed ගොනු: 14, ප්‍රමාණය: 242 MB Bhikku Deshana
gamini orig ගොනු: 29, ප්‍රමාණය: 1 GB Bhikku Deshana
01) 2017.10.27-Bikku Deshana-1.mp3 gamini orig 78 MB
02) dahawal deshanawa.mp3 gamini orig 25 MB
03) 2017.10.28-Bikku Deshana-3.mp3 gamini orig 5 MB
04) 2017.10.28-Bikku Deshana-4.mp3 gamini orig 31 MB
05) 2017.10.29-Bikku Deshana-5.mp3 gamini orig 28 MB
06) Prathipadawa and margaya .10.30.mp3 gamini orig 60 MB
07) Seelaya and margaya wadana ayuru 10.30.mp3 gamini orig 75 MB
08) Anupurwa Prathipadawa 10.31.mp3 gamini orig 20 MB
09) 2017.11.01 01pm.mp3 gamini orig 18 MB
10) nama rupa pirisinda Margayata.11.02.mp3 gamini orig 107 MB
11) Nirwanagami Prathipadawa.mp3 gamini orig 118 MB
12) 2017.11.07-Bikku Deshana-12.mp3 gamini orig 61 MB
13) 2017.11.09-Bikku Deshana-13.mp3 gamini orig 79 MB
14) 2017.11.10-Bikku Deshana-14.mp3 gamini orig 30 MB
15) 2017.11.13 Prathipada Niridaya.mp3 gamini orig 96 MB
16) 2017.11.15 Margaya.mp3 gamini orig 75 MB
17) 2017.11.20-Bikku Deshana-17 01pm.mp3 gamini orig 16 MB
18) 2017.11.22-Bikku Deshana-18 01pm.mp3 gamini orig 18 MB
19) prashnoththara deshanawa 23.11.2017.mp3 gamini orig 69 MB
20) 2017.11.24 I-Bikku Deshana-20.mp3 gamini orig 47 MB
2017-01-07 Himbutana Deshana.mp3 2017 29 MB
2017-01-07 Pannipitiya.mp3 2017 42 MB
2017-01-08 Alanmathiniyarama.mp3 2017 17 MB
2017-01-08 Gangodawila.mp3 2017 22 MB
2017-01-12 Part1 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 2017 13 MB
2017-01-12 Part2 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 2017 24 MB
2017-01-12 Part3 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 2017 22 MB
2017-01-12 Part4 - Duruthu Poya Labunoruwa.mp3 2017 11 MB
2017-02-17 Sabbasawa Sutta Bhikku Deshana.mp3 2017 18 MB
2017-02-24 Kohuwala.mp3 2017 21 MB
2017-03-08 Upadanaskandaye Udaya Waya.mp3 2017 15 MB
2017-03-15 Balangoda Discussion.mp3 2017 23 MB
2017-03-18 Balangoda 1 Morning Deshana.mp3 2017 26 MB
2017-03-18 Balangoda 2 Bhavana Upades.mp3 2017 26 MB
2017-04-08 Bhikku Deshana.mp3 2017 32 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning.mp3 2017 11 MB
2017-04-10 Bak Poya 1 Morning v2.mp3 2017 27 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening.mp3 2017 9 MB
2017-04-10 Bak Poya 2 Evening v2.mp3 2017 23 MB
2017-05-05 Mathara 1 Deshana.mp3 2017 16 MB
2017-05-05 Mathara 2 Discussion.mp3 2017 6 MB
2017-05-05 Sakkaya Ditti - Colombo v2.mp3 2017 25 MB
2017-05-10 Vesak Poya 1 Theravada Buddhism.mp3 2017 32 MB
2017-05-10 Vesak Poya 2 Kayanupassana.mp3 2017 23 MB
2017-05-10 Vesak Poya 3 Conclusion.mp3 2017 12 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning.mp3 2017 22 MB
2017-06-08 Poson Poya 1 Morning v2.mp3 2017 25 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon.mp3 2017 16 MB
2017-06-08 Poson Poya 2 Afternoon v2.mp3 2017 17 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama.mp3 2017 25 MB
2017-06-24 Maha Saropama Sutta - Basawakkulama v2.mp3 2017 25 MB
2017-06-XX Pin - Muhudu Maha Viharaya.mp3 2017 14 MB
2017-07-30 Jathiya Labunoruwa.mp3 2017 21 MB
2017-07-30 Migasala Sutta - Labunoruwa.mp3 2017 23 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 1 Labunoruwa.mp3 2017 13 MB
2017-07-31 Bhavana Upades 2 Labunoruwa.mp3 2017 22 MB
2017-08-07 Nikini Poya - Balangoda.mp3 2017 26 MB
2017-08-11 Kahawaththa Hospital.mp3 2017 26 MB
2017-08-13 Kohuwala.mp3 2017 21 MB
2017-08-15 Phone Recording.mp3 2017 2 MB
2017-08-21 Mula Pariyaya Sutta - Basawakkulama.mp3 2017 27 MB
2017-09-01 Meditation Discussion - Labunoruwa.mp3 2017 27 MB
2017-09-02 Deshana.mp3 2017 27 MB
2017-09-12 Samma Ditti Sutta - Sarana Road.mp3 2017 24 MB
2017-10-05 Labunoruwa Katina.mp3 2017 32 MB
2017-10-06 Balangoda Katina.mp3 2017 32 MB
2017-10-07 Naula Katina.mp3 2017 28 MB
2017-10-27.mp3 chin processed 20 MB
2017-10-27 Deshana 1.mp3 Bhikku Deshana 18 MB
2017-10-27 Deshana 2 Afternoon.mp3 Bhikku Deshana 25 MB
2017-10-28 1 Bhaavana Upades.mp3 Bhikku Deshana 2 MB
2017-10-28 2 Kappa Sutta Samyutta Nikaya.mp3 Bhikku Deshana 17 MB
2017-10-28 Deshana 1.mp3 chin processed 15 MB
2017-10-28 Deshana 2.mp3 chin processed 2 MB
2017-10-28 Deshana 3.mp3 chin processed 13 MB
2017-10-29 Deshana.mp3 low quality Bhikku Deshana 15 MB
2017-10-30 1 Prathipada and Magga.mp3 Bhikku Deshana 15 MB
2017-10-30 2 Seelaya and Maga Wadima.mp3 Bhikku Deshana 18 MB
2017-10-31 Anupurwa Prathipada.mp3 Bhikku Deshana 20 MB
2017-11-01.mp3 chin processed 9 MB
2017-11-01 Deshana Afternoon.mp3 Bhikku Deshana 18 MB
2017-11-02 Nama Rupa Pirisinda Margayata.mp3 Bhikku Deshana 27 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 1 Morning.mp3 2017 18 MB
2017-11-03 Ill Poya Deshana - 2 Afternoon.mp3 2017 18 MB
2017-11-03 ill poya deshana morning duplicate.mp3 chin processed 19 MB
2017-11-04 Nirwanagami Prathipadawa.mp3 date not sure Bhikku Deshana 29 MB
2017-11-07 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 28 MB
2017-11-07 Deshana 1.mp3 chin processed 7 MB
2017-11-07 Deshana 2.mp3 chin processed 14 MB
2017-11-07 Deshana 3.mp3 chin processed 32 MB
2017-11-08 1 Patichch Samuppadaya.mp3 chin processed 40 MB
2017-11-08 2 Prathipadawa and Margaya 1030.mp3 chin processed 14 MB
2017-11-08 3 Bhavana and Deshana.mp3 chin processed 22 MB
2017-11-08 4 Silaya and Magga.mp3 chin processed 20 MB
2017-11-09 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 39 MB
2017-11-10 Deshana.mp3 low quality Bhikku Deshana 18 MB
2017-11-13 Prathipada Niridaya.mp3 Bhikku Deshana 24 MB
2017-11-15 Magga Deshana.mp3 Bhikku Deshana 18 MB
2017-11-18 Labunoruwa 1 Morning.mp3 2017 24 MB
2017-11-18 Labunoruwa 2 Afternoon.mp3 2017 22 MB
2017-11-20 Deshana Afternoon.mp3 Bhikku Deshana 16 MB
2017-11-22 Deshana Afternoon.mp3 Bhikku Deshana 9 MB
2017-11-23 Discussion.mp3 Bhikku Deshana 17 MB
2017-11-24 1 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 21 MB
2017-11-24 2 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 12 MB
2017-11-27 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 13 MB
2017-11-28 1 Aayathana Samudaya and Nirodaya.mp3 Bhikku Deshana 21 MB
2017-11-28 2 Rupaskandayen Mideema.mp3 Bhikku Deshana 16 MB
2017-11-29.mp3 chin processed 14 MB
2017-11-29 1 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 5 MB
2017-11-29 2 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 9 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 1 Morning.mp3 2017 17 MB
2017-12-03 Unduvap Poya 2 Afternoon.mp3 2017 16 MB
2017-12-05 Deshana.mp3 Bhikku Deshana 34 MB
2017-12-06 Discussion.mp3 Bhikku Deshana 13 MB
2017-12-07 Dasuththara Sutta.mp3 Bhikku Deshana 16 MB
2017-12-16 Rajagiriya.mp3 2017 30 MB
2017-12-22 Kelaniya - Nigrodha Kappa Sutta.mp3 2017 14 MB
21) 2017.11.24- II Bikku Deshana-21.mp3 gamini orig 28 MB
22) 2017.11.27-Bikku Deshana-22.mp3 gamini orig 27 MB
23) Aayathana Samudaya and Nirodaya11.28 - I.mp3 gamini orig 84 MB
24) Rupaskandayen Mideema11.28 - II.mp3 gamini orig 101 MB
25A) 2017.11.29 -Bikku Deshana- I.mp3 gamini orig 10 MB
25B) 2017.11.29 -Bikku Deshana- II.mp3 gamini orig 18 MB
26) 2017.12.05-Bikku Deshana-26.mp3 gamini orig 74 MB
27) 2017.12.06-Bikku Deshana-27.mp3 gamini orig 25 MB
28) 2017.12.07-Bikku Deshana-28.mp3 gamini orig 32 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴