දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
2016-01-23 Duruthu Poya - Karma.mp3 2019-11-04 24 MB
2016-02-07 Vidharshana Upades.mp3 2019-11-04 16 MB
2016-02-14 Karma ha Patichchasamuppada - Maradana.mp3 2019-11-04 33 MB
2016-02-29 Sarana Road (low quality).mp3 2019-11-04 16 MB
2016-03-25 Mankadawala Anuradhapura.mp3 2019-11-04 14 MB
2016-04-02 Digana 1 Buddha Pujava.mp3 2019-11-04 2 MB
2016-04-02 Digana 2 Deshana.mp3 2019-11-04 33 MB
2016-05-21 Vesak Poya Labunoruwa.mp3 2019-11-04 8 MB
2016-06-11 Alanmathiniyaramaya.mp3 2019-11-04 24 MB
2016-06-12 Rathnapura Deshana.mp3 2019-11-04 37 MB
2016-06-12 Rathnapura Discussion.mp3 2019-11-04 16 MB
2016-06-19 Poson Poya Evening Labunoruwa.mp3 2019-11-04 11 MB
2016-06-19 Poson Poya Morning Labunoruwa.mp3 2019-11-04 13 MB
2016-06-28 Abhayagiriya Anuradhapura.mp3 2019-11-04 16 MB
2016-06-30 Matale.mp3 2019-11-04 25 MB
2016-08-09 Naula Bhikku Deshana.mp3 2019-11-04 14 MB
2016-09-28 Araka Sutta - Sitinamaluva from Nandasiri.mp3 2019-11-04 19 MB
2016-10-28 Katina Desana at Labunoruwa from Kassapa thero.mp3 2019-11-04 19 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Lakkhana.mp3 2019-11-04 21 MB
2016-10-29 Katina Deshana at Naula Thusari.mp3 2019-11-04 18 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴