මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
2015 Australia Files: 5, Size: 2015
Adelaide Files: 13, Size: 98 MB 2015 Australia
Bhikku Program Labunoruwa December Files: 5, Size: 97 MB 2015
Brisbane Files: 9, Size: 80 MB 2015 Australia
Canberra Files: 4, Size: 43 MB 2015 Australia
Colombo Maradana Meditation Program 06-14 Files: 5, Size: 47 MB 2015
Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 Files: 13, Size: 107 MB 2015
Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 Files: 8, Size: 68 MB 2015
Melbourne Files: 64, Size: 304 MB 2015 Australia
Sydney Files: 9, Size: 95 MB 2015 Australia
2015-02-03 Navam Poya - Ganaka Moggallana Sutta.mp3 2015 14 MB
2015-02-03 Navam Poya - Naula.mp3 2015 14 MB
2015-02-14 Kohuwala Deshana.mp3 2015 7 MB
2015-02-14 Pannipitiya Duwe Temple.mp3 2015 38 MB
2015-02-14 Pannipitiya Duwe Temple v2.mp3 2015 17 MB
2015-02-24 Sabbe Sankara Anichcha at Sarana Road.mp3 2015 13 MB
2015-03-05 Medin Poya Discussion.mp3 2015 15 MB
2015-03-13 1 Bhavana Upades.mp3 Brisbane 8 MB
2015-03-13 2 Discussion.mp3 Brisbane 10 MB
2015-03-14 1 Ganaka Moggallana sutta.mp3 Brisbane 8 MB
2015-03-14 2 Discussion.mp3 Brisbane 8 MB
2015-03-14 3 Santhathi lakshanaya.mp3 Brisbane 3 MB
2015-03-14 4 Sabbe sankara.mp3 Brisbane 11 MB
2015-03-15 1 Kamma kshaya kireema.mp3 Brisbane 8 MB
2015-03-15 2 Discussion.mp3 Brisbane 13 MB
2015-03-16 Chaturarya satya ha patichcha samuppadaya.mp3 Brisbane 11 MB
2015-03-20 Canberra Deshana.mp3 Canberra 14 MB
2015-03-21 1 Kassapa Thero Deshana.mp3 Canberra 11 MB
2015-03-21 2 Seelaya - Sabbapapassa Akaranan.mp3 Canberra 8 MB
2015-03-22 Sil Day Deshana.mp3 Canberra 11 MB
2015-03-26 Dharma Deshana Sydney.mp3 Sydney 11 MB
2015-03-27 Dharma Deshana Sydney.mp3 Sydney 11 MB
2015-03-28 Bhavana 1 Sydney.mp3 Sydney 14 MB
2015-03-28 Bhavana 2 Kassapa Thero Discussion Sydney.mp3 Sydney 7 MB
2015-03-28 Bhavana 3 Discussion Sydney.mp3 Sydney 11 MB
2015-03-28 Bhavana 4 Kassapa Thero Sydney.mp3 Sydney 4 MB
2015-03-29 Bhavana 1 Sydney.mp3 Sydney 14 MB
2015-03-29 Bhavana 2 Kassapa Thero Discussion Sydney.mp3 Sydney 12 MB
2015-03-29 Bhavana 3 Sydney.mp3 Sydney 11 MB
2015-04-03 1 - 08.30 AM Morning Talk.mp3 Adelaide 13 MB
2015-04-03 2 - 01.00 PM Kassapa Thero Discussion.mp3 Adelaide 8 MB
2015-04-03 3 - 03.00 PM Daanaya.mp3 Adelaide 1 MB
2015-04-03 4 - 03.30 PM Sihiya.mp3 Adelaide 5 MB
2015-04-04 1 - 08.30 AM Morning Talk.mp3 Adelaide 10 MB
2015-04-04 2 - 01.00 PM Karmaya.mp3 Adelaide 6 MB
2015-04-04 3 - 03.00 PM Bhavana Upades.mp3 Adelaide 5 MB
2015-04-05 1 - 09.20 AM Kassapa Thero Vandanava.mp3 Adelaide 1 MB
2015-04-05 2 - 09.30 AM Patichcha Samuppadaya (Important).mp3 Adelaide 11 MB
2015-04-05 3 - 02.00 PM Chathurarya Sathya.mp3 Adelaide 5 MB
2015-04-06 1 - 09.30 AM Kassapa Thero Seelaya.mp3 Adelaide 10 MB
2015-04-06 2 - 02.00 PM Ganaka Mogallana Sutta.mp3 Adelaide 19 MB
2015-04-06 3 - 05.30 PM Kassapa Thero Discussion.mp3 Adelaide 3 MB
2015-04-18 Karmaya rasvima ha kshayavima (important).mp3 Melbourne 18 MB
2015-04-19 Rockbank Temple.mp3 Melbourne 10 MB
2015-04-24 Chathurarya Sathya ha Patichcha Samuppadaya.mp3 Melbourne 10 MB
2015-04-25 Explainations of meditation terms.pdf Melbourne 191 KB
2015-04-25 Session 1.mp3 Melbourne 6 MB
2015-04-25 Session 2.mp3 Melbourne 9 MB
2015-04-25 Session 3.mp3 Melbourne 2 MB
2015-04-26 Anichcha Sagna Sutta Text.pdf Melbourne 214 KB
2015-04-26 Anuradha Sutta Text.pdf Melbourne 298 KB
2015-04-26 Session 1.mp3 Melbourne 6 MB
2015-04-26 Session 2.mp3 Melbourne 9 MB
2015-04-26 Session 3.mp3 Melbourne 5 MB
2015-04-27 Anathapindikovada Sutta Text.pdf Melbourne 444 KB
2015-04-27 Kummopama Sutta Text.pdf Melbourne 193 KB
2015-04-27 Maha Parinibbana Sutta Text - Sathara Maha Upadesha.pdf Melbourne 301 KB
2015-04-27 Session 1.mp3 Melbourne 8 MB
2015-04-27 Session 2.mp3 Melbourne 12 MB
2015-04-27 Session 3.mp3 Melbourne 8 MB
2015-04-27 White board Patichchasamuppada Diagram.jpg Melbourne 1 MB
2015-04-28 Session 1.mp3 Melbourne 9 MB
2015-04-28 Session 2 - Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2015-04-28 Session 3 - Shunnatha Chetovimutti.mp3 Melbourne 5 MB
2015-04-29 Aahaara Sutta Text.pdf Melbourne 168 KB
2015-04-29 Chula Sugngnatha Sutta Text.pdf Melbourne 405 KB
2015-04-29 Mahali Sutta Text.pdf Melbourne 474 KB
2015-04-29 Mahavedalla Sutta Text.pdf Melbourne 709 KB
2015-04-29 Nathumhaaka Sutta Text.pdf Melbourne 81 KB
2015-04-29 Saththaththana Sutta Text.pdf Melbourne 272 KB
2015-04-29 Session 1.mp3 Melbourne 9 MB
2015-04-29 Session 2 - Kassapa Thero Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2015-04-29 Session 3 - Kassapa Thero.mp3 Melbourne 6 MB
2015-04-29 Vaththu Nanaththa Gnana Text.pdf Melbourne 299 KB
2015-04-30 Bhaddekaraththa Sutta Text.pdf Melbourne 224 KB
2015-04-30 Brahmadeva Sutta Text.pdf Melbourne 188 KB
2015-04-30 Dhammahadaya Vibhangaya Text.pdf Melbourne 3 MB
2015-04-30 Dhathu Vibhanga Sutta Text.pdf Melbourne 783 KB
2015-04-30 Janavasabha Sutta Text.pdf Melbourne 1 MB
2015-04-30 Khajjaniya Sutta Text.pdf Melbourne 378 KB
2015-04-30 Nalakalapa Sutta Text.pdf Melbourne 276 KB
2015-04-30 Sachcha Yamakaya Text.pdf Melbourne 406 KB
2015-04-30 Session 1.mp3 Melbourne 10 MB
2015-04-30 Session 2 - Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2015-04-30 Session 3.mp3 Melbourne 7 MB
2015-05-01 Chappanaka Sutta Text.pdf Melbourne 290 KB
2015-05-01 Darukkhandhopama Sutta Text.pdf Melbourne 281 KB
2015-05-01 Maha Satipattana Sutta - Vedananupassana Text.pdf Melbourne 140 KB
2015-05-01 Maha Thanha Sankhaya Sutta Text.pdf Melbourne 1 MB
2015-05-01 Nivapa Sutta Text.pdf Melbourne 971 KB
2015-05-01 Session 1 - Kassapa Thero.mp3 Melbourne 2 MB
2015-05-01 Session 2 - Kassapa Thero.mp3 Melbourne 5 MB
2015-05-01 Session 3 - Kassapa Thero Discussion.mp3 Melbourne 12 MB
2015-05-01 Session 4 - Discussion.mp3 Melbourne 9 MB
2015-05-02 Session 1.mp3 Melbourne 10 MB
2015-05-02 Session 2 - Discussion.mp3 Melbourne 9 MB
2015-05-02 Session 3.mp3 Melbourne 4 MB
2015-05-02 Sokasallaharana Sutta - Dandenong.mp3 Melbourne 10 MB
2015-05-02 Sokasallaharana Sutta Text.pdf Melbourne 457 KB
2015-05-03 Ambasakkara Pretha Vaththu Text.pdf Melbourne 604 KB
2015-05-03 Vesak Poya Sabbapapassa Akaranan - Dandenong.mp3 Melbourne 10 MB
2015-05-10 Jara Marana Duka.mp3 Melbourne 9 MB
2015-05-13 Dukin midena maga - Berwick.mp3 Melbourne 13 MB
2015-05-13 Maha Nidana Sutta Text.pdf Melbourne 1 MB
2015-05-13 Sammassana Gnana Text.pdf Melbourne 161 KB
2015-05-30 Arambaka Deshana - Samahitha Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 8 MB
2015-05-31 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 1 MB
2015-05-31 Session 02 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 10 MB
2015-05-31 Session 03 - Bawana - Bulnawe Thissa Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 4 MB
2015-05-31 Session 04 - Dharma Deshana - Sudassana Thero (important).mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 12 MB
2015-05-31 Session 05 - Question and Answer - Kassapa Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 10 MB
2015-06-01 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 2 MB
2015-06-01 Session 02 - Dharma Deshana - Rahula Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 6 MB
2015-06-01 Session 03 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 15 MB
2015-06-01 Session 04 - Dharma Deshana - Samahitha Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 11 MB
2015-06-02 Session 01 - Morning Budda Wandana - Rahula Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 3 MB
2015-06-02 Session 02 - Dharma Deshana - Sudassana Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 12 MB
2015-06-02 Session 03 - Dharma Deshana - Rahula Thero.mp3 Labunoruwa Meditation Retreat 05-31 to 06-02 13 MB
2015-06-06 Patichcha Samuppadaya White board.jpg Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 488 KB
2015-06-06 Session 1 - Sudassana Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 9 MB
2015-06-06 Session 2 - Samahitha Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 2 MB
2015-06-06 Session 3 - Sudassana Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 13 MB
2015-06-06 Session 4 - Samahitha Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 10 MB
2015-06-07 Session 1 - Sudassana Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 11 MB
2015-06-07 Session 2 - Samahitha Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 9 MB
2015-06-07 Session 3 - Sudassana Thero.mp3 Matale Meditation Retreat 06-06 to 06-07 13 MB
2015-06-14 Part 1 Morning Talk.mp3 Colombo Maradana Meditation Program 06-14 9 MB
2015-06-14 Part 2 Morning Talk.mp3 Colombo Maradana Meditation Program 06-14 11 MB
2015-06-14 Part 3 Evening Talk.mp3 Colombo Maradana Meditation Program 06-14 6 MB
2015-06-14 Part 4 Evening Talk.mp3 Colombo Maradana Meditation Program 06-14 6 MB
2015-06-14 Part 5 Evening Disscusion Kassapa Thero.mp3 Colombo Maradana Meditation Program 06-14 15 MB
2015-06-27 Matara Kotikagoda Deshana.mp3 2015 21 MB
2015-07-01 Esala Poya Evening Deshana.mp3 2015 17 MB
2015-07-01 Esala Poya Evening Deshana v2.mp3 2015 17 MB
2015-11-14 Basawakkulama Deshana.mp3 2015 14 MB
2015-11-18 Anuradhapura Deshana 1.mp3 2015 24 MB
2015-11-19 Anuradhapura Deshana 2.mp3 2015 16 MB
2015-11-20 Anuradhapura Deshana 3.mp3 2015 16 MB
2015-11-20 Sathi Nimitta Question.mp3 2015 408 KB
2015-11-25 Deshana 1 - CECB.mp3 2015 17 MB
2015-11-25 Deshana 2 - Sarana Road.mp3 2015 7 MB
2015-11-25 Deshana 3 - Kohuwala.mp3 2015 19 MB
2015-12-01 Basawakkulama Discussion.mp3 2015 11 MB
2015-12-19 Basawakkulama Deshana.mp3 2015 7 MB
2015-12-29 1 07-20 AM.mp3 Bhikku Program Labunoruwa December 23 MB
2015-12-29 2 01-11 PM Patichchasamuppadaya.mp3 Bhikku Program Labunoruwa December 16 MB
2015-12-29 3 03-20 PM Discussion.mp3 Bhikku Program Labunoruwa December 17 MB
2015-12-30 1 07-40 AM Sathipatthana.mp3 Bhikku Program Labunoruwa December 28 MB
2015-12-30 2 01-20 PM Discussion.mp3 Bhikku Program Labunoruwa December 14 MB
Program Schedule.pdf Melbourne 2 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴