මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
2014-06-06 Sydney Friday night Deshana.mp3 Sydney 14 MB
2014-06-07 Sydney Session 1.mp3 Sydney 10 MB
2014-06-07 Sydney Session 2.mp3 Sydney 9 MB
2014-06-07 Sydney Session 3.mp3 Sydney 3 MB
2014-06-08 Sydney Session 1.mp3 Sydney 8 MB
2014-06-08 Sydney Session 2.mp3 Sydney 5 MB
2014-06-09 Sydney Session 1.mp3 Sydney 8 MB
2014-06-09 Sydney Session 2.mp3 Sydney 13 MB
2014-06-09 Sydney Session 3.mp3 Sydney 4 MB
2014-06-10 Sydney Session 1.mp3 Sydney 9 MB
2014-06-10 Sydney Session 2 Discussion.mp3 Sydney 11 MB
2014-06-10 Sydney Session 3.mp3 Sydney 3 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴