මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
At Nisala Arana Files: 14, Size: 107 MB Melbourne
Berwick Files: 10, Size: 90 MB 2008
Brisbane Retreat Files: 14, Size: 115 MB 2008
Meditation Instructions Files: 7, Size: 32 MB Melbourne
Melbourne Files: 75, Size: 595 MB 2008
Misc Australia Files: 23, Size: 146 MB 2008
Sabbasawa Sutta Main Series Files: 15, Size: 105 MB Melbourne
Sydney Files: 5, Size: 51 MB 2008
00 Introduction.mp3 Misc Australia 464 KB
01 Aharaya ha Dukkha athara aythi sabadathawaya.mp3 At Nisala Arana 9 MB
01 Arambaka Desana-Way to improve life by Dhamma.mp3 Misc Australia 6 MB
01-Sabbaasawa Sutta 01.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
02 ANATTA_non self.mp3 At Nisala Arana 9 MB
02 Nivanata Maga 01.mp3 Misc Australia 5 MB
02-Sabbaasawa Sutta 02.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 10 MB
03 Ashrawa Shrayakireemey Maargaya.mp3 At Nisala Arana 8 MB
03 Nivanata Maga 02.mp3 Misc Australia 5 MB
03-Sabbaasawa Sutta 03.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 7 MB
04 Anapanasathi bawana.mp3 Misc Australia 6 MB
04 Buddhugna Bavanapls.mp3 At Nisala Arana 1 MB
04-Sabbaasawa Sutta 04.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
05 Buddhuguna Bhavana.mp3 At Nisala Arana 7 MB
05 Dhittinca Anupagamma Seelawa Part 1.mp3 Misc Australia 6 MB
05-Sabbaasawa Sutta 05.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
06 Dhittinca Anupagamma Seelawa Part 2.mp3 Misc Australia 6 MB
06 How to Balance the Lay-life with the Path.mp3 At Nisala Arana 2 MB
06-Sabbaasawa Sutta 06-A.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 4 MB
07 Nahidan Atta Kathan Bimban Part 1.mp3 Misc Australia 7 MB
07 Q & A How to put this in to practise.mp3 At Nisala Arana 7 MB
07-Sabbaasawa Sutta 06-B.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 4 MB
08 Nahidan Atta Kathan Bimban Part 2.mp3 Misc Australia 9 MB
08 Sabbhasrava Sutta Summary I.mp3 At Nisala Arana 7 MB
08-Sabbaasawa Sutta 07.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
09 Sabbhasawa Sutta_01.mp3 Misc Australia 10 MB
09 Sabbhasrava Sutta Summary II.mp3 At Nisala Arana 9 MB
09-Sabbaasawa Sutta 08.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 8 MB
10 Sabbhasava_Sutta_02.mp3 Misc Australia 6 MB
10 Sabbhasrava Sutta.mp3 At Nisala Arana 8 MB
10-Sabbaasawa Sutta 09.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 9 MB
11 Sabbhasava_Sutta_03.mp3 Misc Australia 11 MB
11 Striving Towards Nibbana.mp3 At Nisala Arana 8 MB
11-Sabbaasawa Sutta 10-A.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 5 MB
12 Sabbhasava_Sutta_04.mp3 Misc Australia 4 MB
12 The importance of making an effort to understand the deeper Dhamma.mp3 At Nisala Arana 9 MB
12-Sabbaasawa Sutta 10-B.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
13 Sabbhasava_Sutta_05.mp3 Misc Australia 11 MB
13 The Way to Develop Buddhanussati.mp3 At Nisala Arana 6 MB
13-Sabbaasawa Sutta 11.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 7 MB
14 Sabbhasava_Sutta_06.mp3 Misc Australia 5 MB
14 Yoniso manasikaraya peyvathveima ha eyata upakari vana dharmmatha.mp3 At Nisala Arana 16 MB
14-Sabbaasawa Sutta 12.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
15 Sabbhasava_Sutta_07.mp3 Misc Australia 8 MB
15-Sabbaasawa Sutta 13.mp3 Sabbasawa Sutta Main Series 6 MB
16 Sabbhasava_Sutta_08.mp3 Misc Australia 9 MB
17 Sabbhasava_Sutta_09.mp3 Misc Australia 8 MB
18 Sabbhasava_Sutta_10.mp3 Misc Australia 6 MB
19 Sabbhasava_Sutta_11 2008-03-22 Evening.mp3 Misc Australia 8 MB
20 Sabbhasava_Sutta_12.mp3 Misc Australia 7 MB
2008 Sadaham Sisila.mp3 2008 18 MB
2008 Sydney Lankaramaya 1.mp3 Sydney 10 MB
2008 Sydney Lankaramaya 2 am.mp3 Sydney 6 MB
2008 Sydney Lankaramaya 3 pm.mp3 Sydney 11 MB
2008 Sydney Lankaramaya 4 Discussion.mp3 Sydney 15 MB
2008 Sydney Lankaramaya 5 Deshana.mp3 Sydney 9 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 1.mp3 2008 7 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 2.mp3 2008 7 MB
2008-02-09 Nivanata Maga 3.mp3 2008 7 MB
2008-02-19 Subadraramaya 01.mp3 2008 10 MB
2008-02-19 Subadraramaya 02.mp3 2008 3 MB
2008-02-19 Subadraramaya 03.mp3 2008 13 MB
2008-07-19 Vas Dhamma Desana 1.mp3 Melbourne 6 MB
2008-07-23 Avijja Sutta Part 1.mp3 Melbourne 7 MB
2008-07-26 Vas Dhamma Desana 2.mp3 Melbourne 6 MB
2008-07-30 Avijja Sutta Part 2.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-02 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 3 MB
2008-08-02 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-08-02 Morning Meditation 1.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-02 Morning Meditation 2.mp3 Melbourne 620 KB
2008-08-02 Vas Dhamma Desana 3.mp3 Melbourne 7 MB
2008-08-06 Beeja Sutta.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-09 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-08-09 Vas Dhamma Desana 4.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-13 Sath Attana Sutta Part 1.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-16 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-16 Discussion.mp3 Melbourne 12 MB
2008-08-16 Morning Meditation.mp3 Melbourne 5 MB
2008-08-16 Vas Dhamma Desana 5.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-20 Sath Attana Sutta Part 2.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-23 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 4 MB
2008-08-23 Morning Meditation.mp3 Melbourne 9 MB
2008-08-23 Vas Dhamma Desana 6.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-27 Sath Attana Sutta Part 3.mp3 Melbourne 8 MB
2008-08-30 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-08-30 Vas Dhamma Desana 7.mp3 Melbourne 6 MB
2008-09-03 Sath Attana Sutta Part 4.mp3 Melbourne 9 MB
2008-09-06 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-09-10 Devadaha Sutta.mp3 Melbourne 9 MB
2008-09-13 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-09-17 Nibbedika Sutta Part 1.mp3 Melbourne 8 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 1.mp3 Melbourne 2 MB
2008-09-20 Daana Anusasanaya 2.mp3 Melbourne 3 MB
2008-09-20 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-09-20 Morning Meditation.mp3 Melbourne 6 MB
2008-09-20 Vas Dhamma Desana 8.mp3 Melbourne 7 MB
2008-09-21 Berwick 1.mp3 Berwick 15 MB
2008-09-21 Berwick 2.mp3 Berwick 8 MB
2008-09-21 Berwick 3.mp3 Berwick 11 MB
2008-09-24 Nibbedika Sutta Part 2.mp3 Melbourne 10 MB
2008-09-27 Daana Anusasanaya.mp3 Melbourne 2 MB
2008-09-27 Discussion.mp3 Melbourne 11 MB
2008-09-27 Morning Meditation.mp3 Melbourne 3 MB
2008-10-01 Kamma Nidana Sutta Part 1.mp3 Melbourne 8 MB
2008-10-04 Discussion.mp3 Melbourne 13 MB
2008-10-04 Vas Dhamma Desana 9.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-08 Kamma Nidana Sutta Part 2.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 1.mp3 Melbourne 2 MB
2008-10-11 Daana Anusasanaya 2.mp3 Melbourne 3 MB
2008-10-11 Discussion.mp3 Melbourne 11 MB
2008-10-11 Morning Meditation.mp3 Melbourne 6 MB
2008-10-11 Vas Dhamma Desana 10.mp3 Melbourne 7 MB
2008-10-15 Samadi Bawana Sutta.mp3 Melbourne 7 MB
2008-10-18 Discussion.mp3 Melbourne 14 MB
2008-10-18 Vas Dhamma Desana 11.mp3 Melbourne 7 MB
2008-11-23 Berwick.mp3 Berwick 8 MB
2008-12-10 Berwick Ven Soma theros death anniversary.mp3 Berwick 11 MB
2008-12-13 Berwick 1.mp3 Berwick 10 MB
2008-12-13 Berwick 2.mp3 Berwick 3 MB
2008-12-13 Berwick 3 Discussion.mp3 Berwick 10 MB
2008-12-28 Berwick 1 Buddha Puja.mp3 Berwick 3 MB
2008-12-28 Berwick 2 Kayanupassana.mp3 Berwick 11 MB
21 Buddha Vandanawa.mp3 Misc Australia 2 MB
Annangana Sutta1.mp3 Melbourne 8 MB
Annangana Sutta2.mp3 Melbourne 8 MB
Annangana Sutta3.mp3 Melbourne 9 MB
Annangana Sutta4.mp3 Melbourne 6 MB
Anusasana1.mp3 Meditation Instructions 14 MB
Anusasana2.mp3 Meditation Instructions 2 MB
Anusasana3.mp3 Meditation Instructions 4 MB
Anusasana4.mp3 Meditation Instructions 2 MB
Anusasana5.mp3 Meditation Instructions 4 MB
Anusasana6.mp3 Meditation Instructions 2 MB
Anusasana7.mp3 Meditation Instructions 5 MB
Bala Panditha Sutta1.mp3 Melbourne 11 MB
Bala Panditha Sutta2.mp3 Melbourne 12 MB
Buduguna Bhawana & metta Bhawana.mp3 Melbourne 3 MB
Chulasachchaka Sutta1.mp3 Melbourne 10 MB
Chulasachchaka Sutta2.mp3 Melbourne 9 MB
Day 1 Brisbane.mp3 Brisbane Retreat 9 MB
Day 2 Brisbane 1 AM.mp3 Brisbane Retreat 9 MB
Day 2 Brisbane 2 AM.mp3 Brisbane Retreat 5 MB
Day 2 Brisbane 3 PM.mp3 Brisbane Retreat 9 MB
Day 2 Brisbane 4 PM Discussion.mp3 Brisbane Retreat 8 MB
Day 3 Brisbane 1 AM.mp3 Brisbane Retreat 8 MB
Day 3 Brisbane 2 AM.mp3 Brisbane Retreat 6 MB
Day 3 Brisbane 3 PM.mp3 Brisbane Retreat 8 MB
Day 3 Brisbane 4 PM Bana.mp3 Brisbane Retreat 14 MB
Day 3 Brisbane 5 PM Discussion.mp3 Brisbane Retreat 10 MB
Day 4 Brisbane 1 AM.mp3 Brisbane Retreat 10 MB
Day 4 Brisbane 2 AM.mp3 Brisbane Retreat 4 MB
Day 4 Brisbane 3 PM.mp3 Brisbane Retreat 10 MB
Day 4 Brisbane 4 PM.mp3 Brisbane Retreat 5 MB
Devadutha Sutta1.mp3 Melbourne 8 MB
Devadutha Sutta2.mp3 Melbourne 10 MB
Gilanpasa Buddha Puja.mp3 Melbourne 9 MB
Indriya sanwara sutta.mp3 Melbourne 13 MB
Indriya sanwara sutta2.mp3 Melbourne 7 MB
Mahagopala Sutta1.mp3 Melbourne 13 MB
Mahagopala Sutta2.mp3 Melbourne 10 MB
Niwapa Sutta1.mp3 Melbourne 10 MB
Niwapa Sutta2.mp3 Melbourne 9 MB
Pin Anumodana.mp3 Misc Australia 213 KB
Salleka Sutta1.mp3 Melbourne 12 MB
Salleka Sutta2.mp3 Melbourne 13 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta1.mp3 Melbourne 11 MB
Sevithabba Asevithabba Sutta2.mp3 Melbourne 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴