මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
Australia 2014 Files: 21, Size: 209 MB 2014
December Bhikshu Deshana Files: 8, Size: 77 MB 2014
Melbourne Paramitha Vihara Files: 24, Size: 233 MB Australia 2014
Repeated Talks Files: 12, Size: 90 MB Australia 2014
Sabbe Sankara Files: 10, Size: 61 MB 2014
Sydney Files: 12, Size: 98 MB Australia 2014
2013-12-22 Sabbe Sankara 1.mp3 Sabbe Sankara 7 MB
2014-01- Sabbe Sankara 1.mp3 Sabbe Sankara 7 MB
2014-01- Sabbe Sankara 2.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-01- Sabbe Sankara 3.mp3 Sabbe Sankara 5 MB
2014-01- Sabbe Sankara 4.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part1.mp3 2014 28 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part2.mp3 2014 19 MB
2014-01-15 Poya Deshana Part3.mp3 2014 4 MB
2014-01-19 Sabbe Sankara 2.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-01-26 Atalodahama & Lokoththra Dahama.mp3 2014 19 MB
2014-01-26 Sabbe Sankara 3.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-01-30 Karapitiya.mp3 2014 15 MB
2014-02-02 Sabbe Sankara 4.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-02-09 Asankhatha Nivana 1.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 1.mp3 2014 11 MB
2014-02-14 Poya Deshana Part 2.mp3 2014 13 MB
2014-02-16 Asankhatha Nivana 2.mp3 Sabbe Sankara 6 MB
2014-02-28 Discussion.mp3 2014 9 MB
2014-03-04 Adiththa Pariyaya Sutta.mp3 2014 15 MB
2014-03-16 Poya Deshana 1 - Duthiya Chethana Sutta.mp3 2014 14 MB
2014-03-16 Poya Deshana 2.mp3 2014 14 MB
2014-04-02 Rupaya Kohuwala.mp3 2014 14 MB
2014-04-06 BuddhistTv Galle Rohitassa Sutta.mp3 2014 11 MB
2014-04-12 Introduction to Rupaupadanaskandhaya.mp3 Australia 2014 10 MB
2014-04-13 Sabba Papassa Akaranam.mp3 Australia 2014 13 MB
2014-04-14 Maha Salayathanika Sutta.mp3 Australia 2014 12 MB
2014-04-16 Salayathana ha Rupaya Pirisinda Dakeema.mp3 Australia 2014 11 MB
2014-04-17 Rupaya Bhavana Upades.mp3 Australia 2014 13 MB
2014-04-18 Day1 Bhavana Poorva Kruthya ha Sakachchava.mp3 Australia 2014 9 MB
2014-04-19 Day2 Dharma Deshana ha Sakachcha.mp3 Australia 2014 11 MB
2014-04-20 BuddhistTv Maha Salayathanika Sutta.mp3 2014 26 MB
2014-04-20 Day3 Chathurarya Sathya Discussion.mp3 Australia 2014 11 MB
2014-04-21 Day4 Bhavana Upades Discussion.mp3 Australia 2014 5 MB
2014-04-23 Rohithassa Sutta v2.mp3 Australia 2014 13 MB
2014-04-25 Chabbisodhana Sutta.mp3 Australia 2014 16 MB
2014-04-26 Rathavineetha Sutta.mp3 Australia 2014 16 MB
2014-04-26 Samma ditti ha margaya.mp3 Australia 2014 5 MB
2014-04-28 Deshana Dandenong Temple.mp3 Repeated Talks 13 MB
2014-04-29 Bhavana 1.mp3 Repeated Talks 3 MB
2014-04-29 Bhavana 2.mp3 Repeated Talks 13 MB
2014-04-29 Bhavana 3.mp3 Repeated Talks 2 MB
2014-04-30 Bhavana 1.mp3 Repeated Talks 321 KB
2014-04-30 Bhavana 2.mp3 Repeated Talks 16 MB
2014-04-30 Bhavana 3.mp3 Repeated Talks 245 KB
2014-05-01 Bhavana 1.mp3 Repeated Talks 1 MB
2014-05-01 Bhavana 3.mp3 Repeated Talks 4 MB
2014-05-01 Ditti Sampanna Wima Discussion.mp3 Australia 2014 16 MB
2014-05-02 Maha Salayathanika Sutta Deshana.mp3 Repeated Talks 15 MB
2014-05-03 Patichcha Samuppada Deshana Chisholm.mp3 Repeated Talks 9 MB
2014-05-03 Patichcha Samuppadaya sarala basin - Dandenong Temple.mp3 Australia 2014 16 MB
2014-05-04 Apramadiva Dukin Midemu Keysborough AUS.mp3 Repeated Talks 13 MB
2014-05-06 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 7 MB
2014-05-08 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 19 MB
2014-05-09 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 13 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 1.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 9 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 2.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 8 MB
2014-05-10 Melbourne Paramitha Vihara Session 3 Discussion.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 5 MB
2014-05-15 Melbourne Paramitha Vihara Deshana.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 9 MB
2014-05-16 Sukuma Rupa.mp3 Australia 2014 15 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 1.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 8 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 2 Discussion.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 11 MB
2014-05-17 Melbourne Paramitha Vihara Session 3 Discussion.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 5 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 1.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 7 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 2 Discussion.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 12 MB
2014-05-18 Melbourne Paramitha Vihara Vesak Sil Session 3.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 10 MB
2014-05-23 Araka Sutta Adelaide.mp3 Australia 2014 6 MB
2014-05-23 Sothapaththi anga Patichchasamuppada ha Rupaya Adelaide.mp3 Australia 2014 11 MB
2014-06-06 Sydney Friday night Deshana.mp3 Sydney 14 MB
2014-06-07 Sydney Session 1.mp3 Sydney 10 MB
2014-06-07 Sydney Session 2.mp3 Sydney 9 MB
2014-06-07 Sydney Session 3.mp3 Sydney 3 MB
2014-06-08 Sydney Session 1.mp3 Sydney 8 MB
2014-06-08 Sydney Session 2.mp3 Sydney 5 MB
2014-06-09 Sydney Session 1.mp3 Sydney 8 MB
2014-06-09 Sydney Session 2.mp3 Sydney 13 MB
2014-06-09 Sydney Session 3.mp3 Sydney 4 MB
2014-06-10 Sydney Session 1.mp3 Sydney 9 MB
2014-06-10 Sydney Session 2 Discussion.mp3 Sydney 11 MB
2014-06-10 Sydney Session 3.mp3 Sydney 3 MB
2014-06-12 Melbourne Paramitha Vihara.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 11 MB
2014-06-13 Rock Bank.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 11 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 1.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 12 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 2.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 10 MB
2014-06-14 Melbourne Paramitha Vihara Poson Sil Part 3.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 7 MB
2014-06-19 Melbourne Paramitha Vihara.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 11 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 1.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 6 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 2.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 11 MB
2014-06-20 Melbourne Paramitha Vihara Bhavana Part 3.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 6 MB
2014-06-21 Melbourne Paramitha Vihara Part 1.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 10 MB
2014-06-21 Melbourne Paramitha Vihara Part 2.mp3 Melbourne Paramitha Vihara 14 MB
2014-07-13 Poya Deshana - Rupa upadanaskandha.mp3 2014 11 MB
2014-07-18 Punya Vipaka ha Samma Ditti Naula.mp3 2014 10 MB
2014-08-04 Upadana Nirodhaya - Kesbewa.mp3 2014 14 MB
2014-08-10 August Poya Deshana.mp3 2014 14 MB
2014-08-10 August Poya Discussion.mp3 2014 17 MB
2014-08-10 BuddhistTv Kohuwala Nibbana.mp3 2014 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 1.mp3 2014 13 MB
2014-08-30 Bogahakotuva Matale 2.mp3 2014 12 MB
2014-09-07 Devadutha Sutta - Day Before Poya.mp3 2014 10 MB
2014-09-08 Poya day 1 Sanatha Sutta.mp3 2014 11 MB
2014-09-08 Poya day 2 Discussion.mp3 2014 12 MB
2014-09-19 Patichchasamuppada ha Chathurarya Sathya at Naula.mp3 2014 13 MB
2014-10-05 Pancha Upadanaskandha Naula.mp3 2014 12 MB
2014-10-08 Poya Deshana - Pancha Upadanaskandha.mp3 2014 9 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti.mp3 2014 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti v2.mp3 2014 10 MB
2014-10-17 Naula Katina 2 Discussion.mp3 2014 11 MB
2014-10-25 Labunoruwa Katina.mp3 2014 11 MB
2014-12-01 Deshana 01.mp3 December Bhikshu Deshana 10 MB
2014-12-02 Deshana 02.mp3 December Bhikshu Deshana 8 MB
2014-12-06 Deshana 03.mp3 December Bhikshu Deshana 5 MB
2014-12-10 Deshana 04.mp3 December Bhikshu Deshana 10 MB
2014-12-17 Deshana 05.mp3 December Bhikshu Deshana 10 MB
2014-12-22 Deshana 06.mp3 December Bhikshu Deshana 14 MB
2014-12-29 Deshana 07.mp3 December Bhikshu Deshana 12 MB
2014-12-29 Deshana 08.mp3 December Bhikshu Deshana 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴