මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
2022-06-14 Poson Poya Deshana.mp3 2022-07-20 91 MB
2022-07-02 Ashrava Prahanaya 03.mp3 2022-07-07 55 MB
2022-07-09 Ashrava Prahanaya 04.mp3 2022-07-15 48 MB
2022-07-23 Ashrava Prahanaya 05.mp3 2022-07-27 66 MB
2022-07-30 Ashrava Prahanaya 06.mp3 2022-08-04 57 MB
2022-08-06 Ashrava Prahanaya 07.mp3 2022-08-15 72 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴