මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
2021 Files: 2, Size: 133 MB 2021-02-15
ධම්මනියාමතාවය ධර්ම සාකච්චා මාලාව 2021 Files: 6, Size: 393 MB 2021-02-05
2020-03-28 Dhamma Discussion.pdf 2020-12-15 256 KB
2020-03-28 කුසල් මුල් සහ අකුසල් මුල්.pdf 2021-01-04 243 KB
2020-08-03 සංඛත ධාතු අවබෝධයෙන් නිවනට Nikini Poya.pdf 2021-02-16 276 KB
2020-11-08 Budumaga Deshana No. 20.pdf 2020-12-15 288 KB
2020-12-01 Saptha Vishudhdhiya.pdf 2020-12-12 961 KB
2021-01-23 Dammaniyamathavaya 01.mp3 2021-02-05 33 MB
2021-01-30 Dammaniyamathavaya 02.mp3 2021-02-09 44 MB
2021-02-06 Dammaniyamathavaya 03.mp3 2021-02-12 68 MB
2021-02-12 Basawakkulama Damma Desana.mp3 2021-02-15 69 MB
2021-02-13 Dammaniyamathavaya 04.mp3 2021-02-16 78 MB
2021-02-20 Dammaniyamathavaya 05.mp3 2021-02-27 90 MB
2021-02-26 Nawam Poya Deshana.mp3 2021-02-28 64 MB
2021-02-27 Dammaniyamathavaya 06.mp3 2021-03-05 80 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴