මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම එක් කළ දිනය ප්‍රමාණය
Berwick පස් දින භාවනා පුහුණු වැඩමුළුව ගොනු: 15, ප්‍රමාණය: 892 MB 2023-02-14
2022-12-10 Shepparton Damma Desana.mp3 2022-12-27 62 MB
2022-12-17 Keysborough Damma Desana.mp3 2023-01-03 52 MB
2023-01-21 Deshanaawa.mp3 2023-02-14 91 MB
2023-01-21 Sakachchawa 1.mp3 2023-02-14 67 MB
2023-01-21 Sakachchawa 2.mp3 2023-02-14 37 MB
2023-01-22 Deshanaawa.mp3 2023-02-14 75 MB
2023-01-22 Sakachchawa 1.mp3 2023-02-14 74 MB
2023-01-22 Sakachchawa 2.mp3 2023-02-14 36 MB
2023-01-26 Deshanaawa.mp3 2023-02-14 64 MB
2023-01-26 Sakachchawa 1.mp3 2023-02-14 76 MB
2023-01-26 Sakachchawa 2.mp3 2023-02-14 29 MB
2023-01-27 Deshanaawa.mp3 2023-02-14 89 MB
2023-01-27 Sakachchawa.mp3 2023-02-14 62 MB
2023-01-28 Deshanaawa 1.mp3 2023-02-14 56 MB
2023-01-28 Deshanaawa 2.mp3 2023-02-14 44 MB
2023-01-28 Deshanaawa 3.mp3 2023-02-14 19 MB
2023-01-28 Sakachchawa.mp3 2023-02-14 73 MB
2023-01-29 Keysborough Damma Desana.mp3 2023-02-07 66 MB
2023-02-05 Bendigo Damma Desana.mp3 2023-03-07 64 MB
2023-03-05 Berwick Poya Damma Desana.mp3 2023-03-10 86 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴